kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 53 VÝSLEDKOV
Modlitby

Prosba k Panne Márii o pomoc

Z hĺbky svojho srdca volám k tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi, prosím, pomôž, Mária, a poteš ma v mojej biede. Vznešené meno Mária, radosť anjelov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim …

Modlitby

Modlitba odovzdania sa Duchu Svätému

Duchu Svätý, Duch posvätenia a všetkej svätosti, zhliadni na nás, ako sa v najpokornejšej adorácii tvojej božskej velebnosti skláňame pred tvojím trónom. Chceme ti ďakovať za všetky milosti a požehnania, ktoré sme kedy od teba dostali, a so skrúšeným srdcom prosiť o odpustenie za naše početné hriechy a za našu nevďačnosť. Nehľaď na naše previnenia, …

Modlitby

Prosba k svätej Rite o pokoru

Pane, nerobíš všetky znamenia a zázraky, o ktoré žiadam, lebo nechceš, aby som upadol do ich otroctva. Nauč ma slobode v láske, ktorú mi dávaš. Dovoľ mi zažiť, čo znamená byť tvojím dieťaťom, a svedčiť o tom v každej chvíli, ktorú mi dnes daruješ. Nech nepremeškám jedinú príležitosť hlásať tvoje kráľovstvo. Svätá Rita, dostala si …

Modlitby

Krátka modlitba za duše v očistci

Všemohúci Bože, u ktorého prebývajú duše dokonalých a ktorý sa staráš o duše nedokonalých, čo odišli zo sveta s nižšou mierou tvojej milosti, a keďže ešte nie sú hodni tvojej prítomnosti, zotrvávajú v stave smútku a dočasnej beznádeje! Ako ti dobrorečíme za svätých, ktorí už boli prijatí do tvojej slávy, tak ti s pokorou prednášame …

Modlitby

Modlitba pápeža Františka za rodiny sveta

Ježiš, Mária a Jozef, svätá nazaretská rodina, na teba dnes obraciame svoj pohľad plný obdivu a dôvery; v tebe kontemplujeme krásu spoločenstva v pravej láske; tebe odovzdávame všetky naše rodiny, aby sa v nich obnovili zázraky milosti. Svätá nazaretská rodina, verná strážkyňa spásonosného tajomstva: oživ v nás úctu k tichu. Urob z našich rodín večeradlá …

Modlitby

Modlitba za zomrelých kňazov

Bože, ty si medzi následníkmi apoštolov v kňazskom úrade vyznamenal svojich služobníkov kňazskou dôstojnosťou, daj, prosíme, aby boli tiež pripočítaní k ich večnému spoločenstvu. Mária, Kráľovná apoštolov a dobrá Matka kňazov, pre bolesti, ktoré si vytrpela pod krížom, ťa prosíme, obetuj večnému Otcovi krv svojho Syna za duše kňazov v očistci! Amen. Mária, moja najsladšia …

Modlitby

Krátka modlitba k svätej Rite za obrátenie

Bože, len ty ma poznáš tak dobre, že o mne všetko vieš. Stále ma voláš, aby som v tebe, a nielen v sebe samom, hľadal odpovede na všetky svoje otázky a problémy, ktoré ma zamestnávajú. Daj mi, prosím, milosť metanoie – zmeny spôsobu myslenia –, aby som odteraz bol vo všetkom závislý na tebe. Svätá …

Modlitby

Prosba k svätej Rite o väčšiu dôveru

Ježišu, ako ťažko vnímam tvoje slová, ktoré mi deň čo deň jemne šepkáš rovno do srdca. Prebuď, prosím, moju dušu, aby dokázala verne počúvať tvoj hlas a nestratiť z neho ani hlásku. Pomôž mi byť pozorný aj na zdanlivé maličkosti a objavovať v nich tvoju lásku. Svätá Rita, nikdy si nechcela byť veľkou sväticou, ale …

Modlitby

Modlitba za novokňazov

Pane Ježišu Kriste, Boží Syn, večné knieža pastierov, na príhovor všetkých tvojich vyvolených voláme k tebe; zošli Ducha Svätého na všetkých, ktorých si povolal ku kňazskej dôstojnosti. Udeľ im múdrosť, radu, silu, poznanie, nábožnosť a synovskú Božiu bázeň, aby všetko, čokoľvek budú konať v tvojej svätej službe, sa dialo podľa tvojej najsvätejšej vôle, k cti …

Modlitby

Modlitba za matky budúcich kňazov

Panna Mária, Matka večného Veľkňaza a dobrá Matka svojho ľudu, vypros nášmu národu hojnosť nábožných katolíckych matiek, ktoré by boli pre svoju hlbokú vieru a úctu ku kňazstvu hodné dať Cirkvi svätých kňazov. Nepoškvrnená Panna, chráň čisté duše nábožných dievčat a veď ich tak, aby si vrúcne priali stať sa raz matkami kňazov. Kráľovná kňazstva, …

Modlitby

Hrdinský úkon lásky za duše v očistci

Hrdinský úkon lásky v prospech duší v očistci spočíva v tom, že dobrovoľne obetujeme všetky naše skutky zadosťučinenia počas života, ako aj všetky prosebné modlitby, ktoré môžu byť za nás prinesené po smrti. Svoju obetu odovzdávame do rúk Panny Márie, aby jej zásluhy rozdelila svätým dušiam, ktoré sa jej zapáčilo vyslobodiť z bolestí očistca. Mali …

Modlitby

Modlitba po skonaní

Hneď po skonaní sa treba modliť: V. Svätí Boží, príďte na pomoc, anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety. R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho. V. Nech ťa prijme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anjeli vovedú do lona Abrahámovho. R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho. V. …

Modlitby

Modlitba za bdelosť

Neviem, či už nenadišla posledná chvíľa môjho života tu na zemi. A predsa som taký neopísateľne chladný a bezstarostný, že málokedy, takmer nikdy nemyslím na svoj koniec. Kto ma vytrhne z tohto chladu a ľahostajnosti?! Otče! Prosím ťa o túto milosť s detskou dôverou. Nauč ma rátať svoje dni, aby som si uvedomil krátkosť svojho …

Modlitby

Tri zvolania k svätým pomocníkom

Prvé zvolanie Veľkí Boží priatelia, Svätí pomocníci, s pokorou a úctou vás pozdravujem a prosím o vašu pomoc a príhovor. Láskavo predneste moje modlitby pred trón Najsvätejšej Trojice, aby som vo všetkých životných ťažkostiach a skúškach pociťoval milosrdenstvo večného Otca, lásku vteleného Božieho Syna a pomoc Ducha Svätého. Nech neklesám na duchu, keď sa múdry …

Modlitby

3 modlitby za spovedníka alebo duchovného vodcu

Modlitba 1 Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ty si zveril blaho i bolesti Cirkvi svojim kňazom, v hlbokej pokore ti odporúčam všetky apoštolské starosti svojho duchovného sprievodcu. Čoraz viac ho napĺňaj pravou svätosťou. Daj mu pravé apoštolské srdce plné činorodej lásky k tebe a k tvojim dušiam, aby sám posvätený v tebe mohol aj nás, ktorí …

Modlitby

Hrdinský čin lásky na útechu duší v očistci

Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a …