Hneď po skonaní sa treba modliť:

V. Svätí Boží, príďte na pomoc, anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety.

R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

V. Nech ťa prijme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anjeli vovedú do lona Abrahámovho.

R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

V. Odpočinutie večné, daj mu (jej), Pane, a svetlo večné nech mu (jej) svieti.

R. A zaveďte ju pred tvár Najvyššieho.

Modlime sa. Odporúčame ti, Pane, dušu tvojho služobníka M., (dušu tvojej služobnice M.), ktorý (á) už opustil (a) tento svet. Pre svoje láskavé milosrdenstvo odpusť mu (jej) viny, ktorých sa dopustil(a) z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.