kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 26 VÝSLEDKOV
Knihy

Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci

Láska k blížnym má rôzne podoby, z ktorých Cirkev – ako starostlivá matka – odporúča do našej pozornosti pomoc „úbohým dušiam“ v očistci. Modlitba a obeta za ne je súcitným volaním k Bohu v mene tých, ktorých hlas už nepočuť a vymizli z pamäti neraz aj svojim najbližším. Akoby sa smrťou všetko skončilo, a pritom …

Modlitby

Krátka modlitba za duše v očistci

Všemohúci Bože, u ktorého prebývajú duše dokonalých a ktorý sa staráš o duše nedokonalých, čo odišli zo sveta s nižšou mierou tvojej milosti, a keďže ešte nie sú hodni tvojej prítomnosti, zotrvávajú v stave smútku a dočasnej beznádeje! Ako ti dobrorečíme za svätých, ktorí už boli prijatí do tvojej slávy, tak ti s pokorou prednášame …

Články

12 radostí duší v očistci podľa Bernardína Sienského

Bernardín Sienský (1380 – 1444), slávny taliansky františkán a ľudový kazateľ, takto zhrnul svoje učenie o 12 radostiach, ktoré prežívajú duše v očistci: „Zamyslime sa nad príčinami takej blaženosti u duší v očistci, z ktorých prvou je, že sú celkom upevnené v Božej milosti, takže už nie sú schopné zla, vôľou ani skutkom. Sú si …

Modlitby

Hrdinský úkon lásky za duše v očistci

Hrdinský úkon lásky v prospech duší v očistci spočíva v tom, že dobrovoľne obetujeme všetky naše skutky zadosťučinenia počas života, ako aj všetky prosebné modlitby, ktoré môžu byť za nás prinesené po smrti. Svoju obetu odovzdávame do rúk Panny Márie, aby jej zásluhy rozdelila svätým dušiam, ktoré sa jej zapáčilo vyslobodiť z bolestí očistca. Mali …

Články

Učenie Cirkvi o očistci

Júda Machabejský podľa Svätého písma poslal do Jeruzalema dvetisíc drachiem striebra, aby priniesol obetu za hriechy mŕtvych. Domnieval sa, že najlepšia odmena je určená tým, ktorí usnú nábožným spôsobom. Preto je to krásna a šľachetná myšlienka modliť sa za zosnulých, aby boli oslobodení od hriechov (porov. 2 Mach 12, 43). Svätá Cirkev učí, že očistec …

Modlitby

Modlitba po skonaní

Hneď po skonaní sa treba modliť: V. Svätí Boží, príďte na pomoc, anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety. R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho. V. Nech ťa prijme Kristus, ktorý ťa povolal, a nech ťa anjeli vovedú do lona Abrahámovho. R. Vezmite túto dušu a zaveďte ju pred tvár Najvyššieho. V. …

Modlitby

Modlitba za bdelosť

Neviem, či už nenadišla posledná chvíľa môjho života tu na zemi. A predsa som taký neopísateľne chladný a bezstarostný, že málokedy, takmer nikdy nemyslím na svoj koniec. Kto ma vytrhne z tohto chladu a ľahostajnosti?! Otče! Prosím ťa o túto milosť s detskou dôverou. Nauč ma rátať svoje dni, aby som si uvedomil krátkosť svojho …

Články

Je dobré obetovať vlastné zásluhy za zomrelých

Aj keď bol nábožný Mikuláš Wolf obdarovaný darom posväcovať iných vierou a modlitbou, nachádzala jeho láska aj mnoho iných prostriedkov, ako by mohol byť užitočný aj zomrelým, pretože všetko, čo konal, obetoval za nich. Mikuláš si totiž myslieval: „Keď sa modlím alebo konám dobrý skutok, mám za to zásluhu pred Bohom. Môžem ju teda darovať …

Články

Akú moc má modlitba za zomrelých

„Sväté a spasiteľné je myslenie,“ hovorí Sväté písmo (2 Mach 12,46), „modliť sa za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.“ Je to sväté, pretože sa to Pánu Bohu veľmi páči. Spasiteľné, lebo sa to neminie svojmu dobročinnému účelu, keďže Boh je najdobrotivejší a milosrdný. Spomedzi všetkých obetí sa Pánu Bohu žiadna nepáči viac a žiadna nie …

Články

O prostriedkoch, ktorými môžeme pomáhať dušiam v očistci

Údy svätej Cirkvi Ježiša Krista alebo víťazia na nebi, alebo bojujú na zemi, alebo trpia v očistci. Odtiaľ pochádza označenie víťazná, bojujúca a trpiaca Cirkev. Láska nás spája s celým duchovným telom Ježiša Krista a robí nás účastnými na biede a súžení, šťastí a poteche všetkých, ktorých hlavou je Ježiš Kristus. Spoločenstvo svätých, ktoré vyznávame …

Modlitby

Modlitba obetovania za duše v očistci

Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa …

Články

Zjavovanie duší z očistca karmelitánke Márii Anne Lindmayrovej

Aké sú skúsenosti Márie Anny s dušami v očistci? Akým spôsobom sa jej zjavili? Bol to Barnabáš Kirchhuber, františkán a spovedník klarisiek v kláštore v Angeri, ktorý v roku 1704 podrobil Máriu Annu podrobnej previerke. Urobil ju na základe poverenia zo strany kniežaťa biskupa. A práve biskupovi vo Freisingu v liste zo 6. júna napísal …

Články

Dušiam v očistci môžeme preukázať veľkú pomoc. Ako?

Ako môžeme pomáhať úbohým dušiam? 1. Hlavne prostredníctvom svätej omše, ktorú nič nemôže nahradiť. Ale svätú omšu na ich úmysel by sme mali nielen dať odslúžiť, ale ju takto aj sláviť. V nej ako nekrvavom sprítomnení Kristovej obety na kríži obetujeme nebeskému Otcovi zásluhy a utrpenie jeho božského Syna, jeho sväté rany, jeho prevzácnu krv …

Články

Príbeh svätého Augustína o dušiach v očistci

Počas môjho pobytu v Miláne som počul o prípade, ktorý je vraj zaručenou pravdou. Istému človeku sa stalo, že za ním prišiel veriteľ so zmenkou, ktorá znela na jeho zosnulého otca, a žiadal od neho, aby mu vyplatil dlžnú sumu. Lenže otec ju už bez vedomia svojho syna pred smrťou vyplatil. Mladého muža to preveľmi …

Články

10 spôsobov, ako denne zachrániť duše pre večnosť

Silné slová anjelského cirkevného učiteľa svätého Tomáša Akvinského by nás mali vytrhnúť z hĺbky našej duše, aby sme robili pre Boha veľké veci. Slová: „Jedna nesmrteľná duša človeka má väčšiu cenu než celý stvorený vesmír.“ V skutočnosti, ak meditujeme o prvých dvoch kapitolách Biblie z Knihy Genezis, uvažujeme o Bohu ako o umelcovi a staviteľovi, …