Hrdinský úkon lásky v prospech duší v očistci spočíva v tom, že dobrovoľne obetujeme všetky naše skutky zadosťučinenia počas života, ako aj všetky prosebné modlitby, ktoré môžu byť za nás prinesené po smrti. Svoju obetu odovzdávame do rúk Panny Márie, aby jej zásluhy rozdelila svätým dušiam, ktoré sa jej zapáčilo vyslobodiť z bolestí očistca.

Mali by sme však vedieť, že týmto úkonom obetujeme len časť zadosťučiňujúcich zásluh svojich dobrých skutkov, takže nás neobmedzuje pri obetovaní dobrých skutkov, modlitieb, svätej omše atď. na iné úmysly. Napokon dodajme, že hoci sa úkon niekedy nazýva sľubom, nezaväzuje žiadnou povinnosťou pod trestom hriechu.

Formulácia hrdinského úkonu

Večný a najmilosrdnejší Otče, prijmi dar všetkých zásluh Ježišovho života a smrti, ktorý ti ponúkam v jednote s jeho Najsvätejším Srdcom v mene duší, ktoré trpia v očistci. Na ich oslobodenie od utrpenia, na ich prijatie do nebeských radostí ti, nebeský Otče, obetujem nekonečné zásluhy Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, nesmierne a preveľké zásluhy blahoslavenej Panny Márie, všetkých svätých mučeníkov a všetkých svätých v nebi i na zemi.

Úplne sa zriekam i všetkých svojich zadosťučiňujúcich skutkov a skutkov druhých ľudí, ktoré sa na mňa vzťahovali v živote a v smrti a po mojom odchode do večnosti, a dávam ich tebe v prospech trpiacich duší. Aby moja úbohá obeta bola pre teba prijateľnejšia a užitočnejšia pre duše, za ktoré ju prinášam, spájam ju s nekonečnou a tebe najmilšou úctou, ktorú Božské Srdce Ježišovo ustavične vzdáva tvojmu majestátu. Vkladám ju do najčistejších rúk nepoškvrnenej Panny Márie, aby ti ju mohla predniesť ako zápalnú obetu príjemnej vône a podľa svojej ľubovôle rozdeliť milosti, priazeň a úľavy získané z tvojho nekonečného milosrdenstva. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.