Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

Prípravná modlitba

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

Modlitba k úcte svätého Blažeja

Ó, Bože, na príhovor tvojho svätého biskupa a mučeníka Blažeja nás ochráň od všetkého zla na duši i na tele, najmä od všetkých chorôb hrdla, a udeľ nám milosť, aby sme sa v nádeji na tvoje odpustenie mohli dobre vyspovedať a svojimi perami neustále chválili tvoje najsvätejšie meno. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zvolania k svätému Blažejovi

Svätý Blažej, milostivý dobrodinec ľudstva a verný Boží služobník, ty si pre lásku k nášmu Spasiteľovi trpezlivo znášal mnoho múk; chcem ťa teraz poprosiť o tvoj mocný príhovor, aby si ma ochraňoval pred všetkým zlým na tele i na duši. Pre tvoje veľké zásluhy ťa Boh odmenil zvláštnou milosťou, aby si pomáhal tým, ktorí trpia chorobami hrdla; zmierni aj moje bolesti a chráň ma pred týmito chorobami, aby som si vždy mohol plniť povinnosti a z Božej milosti konať dobré skutky. Mimoriadny lekár duší, príď mi na pomoc, aby som pri sviatosti zmierenia mohol úprimne vyznať svoje hriechy, a tak získať odpustenie. Do tvojho milosrdného príhovoru odporúčam aj tých, ktorí, žiaľ, počas svätej spovede zamlčali svoj hriech. Nech sa dokážu pravdivo a kajúcne vyznať z hriechu, ktorý skrývali, z následného svätokrádežného prijímania Najsvätejšej sviatosti a neúprimnej spovede a zo všetkých hriechov, ktoré odvtedy spáchali, aby tak dosiahli Božiu milosť a odpustenie večného trestu. Amen.

Modlitba

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.