SVÄTÉ PÍSMO

„Mária hovorila: ,Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘“
– Lukáš 1,46 – 47

ROZJÍMANIE

Keď Mária počula Alžbetine slová: „Požehnaná si medzi ženami a  požehnaný je plod tvojho života… A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“, okamžite chválu adresovanú jej osobe obrátila na Boha (Lk 1,42. 45). Toto srdce vie, komu patrí sláva. Tým, že Mária obrátila chválu späť na Boha, ukázala pokoru svojho srdca.

Kňazi, diakoni, zasvätení aj laici si Máriinu pieseň chvály pripomínajú každý večer pri modlitbe vešpier v  liturgii hodín. Máriina pieseň chvály sa latinsky volá Magnificat, čo znamená „velebí“ alebo „oslavuje“. Máriin Magnifikat sa na mnohých miestach podobá chválospevu Anny z Prvej knihy Samuelovej (2,1 – 10). Niektorí odborníci tvrdia, že podobnosti medzi Máriinou a  Anninou piesňou sú dôkazom toho, že Panna Mária poznala hebrejské Písmo a často recitovala jeho chválové hymny.

Vo svojom Magnifikate hovorí Mária o tom, ako Boh konal v  dejinách Izraela, keď rozptýlil pyšných, mocných zosadil z trónov, hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Keď sa stane v tvojom živote niečo dobré – povýšia ťa v práci alebo sa ti naskytne nejaká jedinečná príležitosť –, sám si privlastníš všetky zásluhy a  pocty? Alebo uznáš, že Boh je darcom všetkého dobrého, a  poďakuješ mu za  milosti, ktoré ti udelil?

Magnifikat obsahuje aj chválu Božieho mena. Mária hovorí: „… a  sväté je jeho meno.“ Choď na akýkoľvek športový zápas a som si istý, že budeš počuť ľudí, ktorí budú brať Božie meno nadarmo. Máme v úcte svätosť Božieho mena? Srdce, ktoré chváli Boha, má v úcte Božie meno. Maj sa na pozore pred chvíľami, v ktorých nechváliš jeho sväté meno, a neustále sa usiluj vzývať Božie meno ako modlitbu.

Panna Mária chválila Boha aj za to, že prišiel na pomoc Izraelu. Aj nám v živote každý deň Boh prichádza na pomoc. Dostávame od Boha mnohé milosti. Niekedy nám Boh pošle vo chvíli núdze správneho človeka. Vždy Boha chváľ za  pomoc, ktorú ti preukázal.

Chváliť Boha nám však v  niektorých konkrétnych momentoch môže pripadať ťažké. Napríklad vtedy, keď sa niečo neudialo tak, ako sme chceli, a my sa za to na Boha hneváme. Keď som odišiel zo seminára a šiel som domov na miestnu univerzitu, dal som sa na štúdium politológie. Pomyslel som si, že by bolo pre mňa dobré, keby som sa postupne zapájal do politiky, a tak som sa zapísal na kandidátku miestnych volieb ako nezávislý kandidát. No vo volebnú noc ma môj protivník porazil. Aj keď ma na  jednej strane podpora toľkých ľudí, ktorí mi dôverovali, priam pokorovala, predsa som bol sklamaný, že som prehral. Dalo by sa povedať, že v tom momente mi pripadalo ťažké chváliť Boha. Keby som však tie voľby vyhral, bol by som rovnako otvorený voči Božiemu konaniu v mojom živote? Vrátil by som sa do seminára? Sú chvíle, keď sa po rokoch obhliadneme späť a chválime Boha za to, ako nás viedol pri našich životných udalostiach.

MODLITBA K NAŠEJ ORODOVNÍČKE PANNE MÁRII

Panna Mária, Matka moja, daruj mi srdce, aké máš ty: srdce, ktoré chváli Boha. Pomôž mi chváliť Boha za to, že je so mnou v dnešný deň; pomôž mi ho chváliť za to, čo pre mňa urobil v minulosti a čo ešte urobí v nadchádzajúcich rokoch.

DNEŠNÝ KROK K ZMENE SVOJHO SRDCA PODĽA PANNY MÁRIE

Počas svojej modlitby si pomaly prečítaj Máriin Magnifikat a potom sa seba samého opýtaj: Ako Boh konal v  mojom živote? Za čo by som chcel chváliť Boha? Urob si čas a napíš si (alebo sa pomodli) svoju vlastnú verziu Magnifikatu prispôsobenú tvojmu životu a tvojim životným okolnostiam.

Tento úryvok pochádza z knihy Srdce podľa Márie, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.