Rozvoj nášho vnútorného sveta nie je možný bez praktizovania čností v našom každodennom živote. Čnosti nám tiež pomáhajú byť dobrými Božími nástrojmi v súčasnom svete. Svätosť totiž nemôžeme dosiahnuť bez neustáleho zápasu a boja. Človek, ktorý v sebe pestuje čnosti, má možnosť žiť v súlade so svojimi zásadami a zároveň sa ich nevzdať, keď sa na svojej ceste stretne s rôznymi ťažkosťami.

Čistota srdca

Srdce je zdrojom túžob a myšlienok. Zo srdca vychádza celá pravda o  mne. Šťastná môžem byť len vtedy, ak sú moje túžby a myšlienky čisté. Čisté túžby sú čistými motívmi môjho konania, ktoré slúžia dobru. Človek s čistým srdcom žije v atmosfére vonkajšieho a vnútorného pokoja, pretože pokoj a čistota srdca sú tými najlepšími podmienkami na pôsobenie Ducha Svätého.

Pokora

Pokora ako pravda o sebe a o Bohu sa objavuje vtedy, keď vo svojom srdci uznávam a svojím životným postojom potvrdzujem, že Boh je všetko a ja sama nič nezmôžem. Pokora je základom duchovného života. Prvým krokom pokory je vyhýbať sa klamstvám, nepredstierať, že sme niekým, kým nie sme, nenasadzovať si masky, aby sme sa mohli ukázať ako niekto lepší. Pokora je zdrojom celkového uzdravenia človeka. Moja sila, sloboda, radosť a môj pokoj, ako aj moje dobré vzťahy s okolím a moja modlitba závisia od miery mojej pokory. Pokora uzdravuje, pretože ničí potrebu súťažiť, zbavuje strachu, komplexov, pocitu neprijatia a potreby mať viac.

Statočnosť

Dar statočnosti nám umožňuje obstáť s  pevnosťou a  dôverou tvárou v  tvár nebezpečenstvám a ťažkostiam, s ktorými sa stretávame v našom kresťanskom živote. Je to nadprirodzená dispozícia duše znášať najťažšie skúsenosti z lásky k Bohu. Ak chceme vlastniť tento dar, musíme bezvýhradne dôverovať Bohu a plniť jeho vôľu bez ohľadu na to, v akej ťažkej situácii sa nachádzame. Nemali by sme prosiť Boha, aby nás zbavil našich krížov, ale aby sme ich lepšie znášali a mohli tak prijať učenie, ktoré nám určil. Statočnosť plodí vytrvalosť. Praktizovanie tejto čnosti nielen vo výnimočných situáciách, ale predovšetkým v každodennom živote umožňuje každému zostať verným zvolenej ceste a povolaniu, a to aj napriek ťažkostiam.

Umŕtvovanie

Umŕtvovanie je cvičenie zamerané na posilňovanie našej vôle, ktoré je potrebné pre boj s pokušeniami a vášňami, ktoré prežívame. Dobrým cvičením na zlepšovanie vôle je často si odopierať niečo dovolené. Vďaka tomu si potom, keď príde pokušenie, ľahšie odoprieme niečo zakázané. Umŕtvovanie môžeme praktizovať každý deň, a to aj bez toho, aby sme si ukladali ďalšie kajúce praktiky. Ide o správne plnenie každodenných povinností: dôsledné dodržiavanie denného plánu, vstávanie v stanovený čas, neodkladanie ťažších úloh, každodenná a pravidelná modlitba napriek nechuti či únave.

Tento úryvok pochádza z brožúrky Spytovanie svedomia pre manželky a matky, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.