Ako nás Mária učí, aby sme sa spojili s Otcom, Synom a Duchom Svätým?

Vzťah Panny Márie s Otcom, Synom a Duchom Svätým je celkom jedinečný: je ako dcéra, matka, manželka. Má osobný vzťah s každou božskou osobou. Nepochybne získala jedinečné vedomosti o Božskej osobe od každej z dvoch ďalších Božských osôb.

A preto je dôležité rozprávať sa s Máriou, aby nám pomohla poznať a nájsť si vzťah k Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.

Tak sa pozrime na vzťah Márie s každou božskou osobou prostredníctvom niektorých epizód evanjelia:

Máriin vzťah s Otcom. Dcéra otca.

Mária nás učí o našej kľúčovej identite – som kresťan, som milované Božie dieťa.

Máriin chválospev (Lk 1, 46-55):

Velebí
moja duša Pána
a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Tento zázračný text odhaľuje jej dôverný zážitok Otcovej lásky: hlboké uvedomovanie si Božieho dobra, že Boh bude požehnávať jej aj celému ľudstvu naveky. Uznáva Boha ako Darcu (Božiu Prozreteľnosť). Boh je v Máriinom magnifikate tým, ktorý verne plní sľuby, oslavuje Jeho milosrdenstvo a Jeho spravodlivosť.

Máriin vzťah s Duchom Svätým. Nevesta Ducha Svätého.

Mária nás učí vnímavosti a láskyplnej poslušnosti voči “Sladkému hosťovi našich duší” a viere a dôvere v neho uprostred cesty kríža.

Počas zvestovania (Lk 1, 26-38) hovorí Mária: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.(Lk 1,38). Zažíva milujúcu vnímavosť a dôveru v Ducha Svätého napriek nebezpečenstvu podozrenia z cudzoložstva, nebezpečenstva smrti, strachu z neznámej budúcnosti:

Máriina návšteva sv. Alžbety (Lk 1, 39-45): “V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.” (Lk 1,39) bola inšpirovaná Duchom Svätým a v tejto inšpirácii prejavovala lásku k blížnemu radosťou (hymnus chvály) z návštevy Alžbety. Mária prežíva radosť a nadšenie pod vplyvom Ducha Svätého.

Ďalšou situáciou, keď Duch Svätý hovorí do života Márie bolo stretnutie s prorokom Simeonom v čase obetovania Pána v chráme (Lk 2, 22-40). “On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč , aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.” Duch Svätý hovorí s Máriou prostredníctvom Simeona, on sám je predzvesťou jej jedinečnej účasti na Kristovej krížovej ceste. Duch ju pozýva trpieť za spásu duší v spojení s Ježišom.

Máriin vzťah so Synom. Matka Syna.

Mária prežíva život so svojím synom v myšlienke, že raz z jej života odíde. Žije život v obetovaní svojho dieťaťa. A tak dáva inšpiráciu mnohým ženám, aby nelipli chorobne na svojich deťoch, ale dokázali ich obetovať Bohu skrze Ježiša.

Predstavte si Máriu, ako hneď po narodení s láskou pozerá na Ježiša – s akou úctou a láskou. Dieťa, ktoré nosila pod srdcom 9 mesiacov je dôkazom posvätného zázraku prírody – tehotenstva. Máriin život bol fyzicky zjednotený so Stvoriteľom. Predstavte si, ako zakaždým, keď zavolala na svoje dieťa tým sladkým menom “Ježiš”.  Nebolo to len jednoduché meno jej dieťaťa, ale pripomienka toho, kto ním je: Ježiš (Boh Spasiteľ).

Mária zažila aj krušné chvíle, keď sa im spolu s Jozefom Ježiš stratil z dohľadu (Lk 2, 48-52) “Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: “Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!” On im odpovedal: “Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?” Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.” Toto bola lekcia, ktorú dostali Mária a Jozef, aby pochopili význam odlúčenia od rodičov. A takúto lekciu dáva tento príbeh aj nám – nedusme naše deti duchovne. Ježišova odpoveď nás učí, že musíme hľadať Božiu vôľu rovnako neúnavne, ako keď Mária a Jozef hľadali Ježiša 3 dni.

V inom príbehu čítame: “Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: “Žena, hľa, tvoj syn!” Potom povedal učeníkovi: “Hľa, tvoja matka!” A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.” V tejto situácii je Mária pozvaná stať sa Matkou Ježišovou ako Hlavy Kristovho tela. Na Kalvárii je Mária teda pozvaná, aby sa znova stala Matkou, tentoraz Matkou Kristovho mystického tela, ktoré po smrti a neskoršom nanebovstúpení zanecháva tu na zemi. Ježiš akoby vychovával svoju Matku ešte viac k rodičovskej odlúčenosti a vyzýva ju k mimoriadne veľkodušnej láske – milovať svojho Syna v iných ľuďoch: byť Matkou tajomného Kristovho tela.

Tip na knihu: 365 dní s Máriou ,Srdce podľa Márie, Život Panny Márie vo videniach Luisy Piccarrety, Byť ako Mária. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.