Jednou z pozoruhodností katolíckej viery je, že ju nezaložili žiadni mocní vladári alebo ľudia s vysokým vzdelaním a statusom. Ježiš bol synom tesára, jeho nasledovníci boli rybári, robotníci a výrobcovia stanov. Kresťanstvo bolo založené a šírené bežnými remeselníkmi.

Náš Pán strávil viac času na zemi v tesárskom remesle ako vo svojej aktívnej službe. Ježiš sa učil remeslu so svätým Jozefom a keď nakoniec začal svoju službu, ľudia sa vypytovali: “Vari to nie je tesár … ?” (Mk 6, 3) Mnoho Ježišových podobenstiev sa zaoberá stavbami, poľnohospodárstvom ako aj ďalšími praktickými každodennými zručnosťami, u ktorých preukazuje podrobné znalosti.

Ani jeho apoštoli neboli povolaní z vyššej spoločnosti alebo tried. Peter, Andrej, Jakub a Ján boli všetci jednoduchí rybári (Mt 4, 18-22). Bola to ťažká, všedná práca, ktorá apoštolom zaručovala slušný život ešte skôr, než začali nasledovať Krista. Dokonca aj apoštol Pavol po svojom obrátení pokračoval vo svojom remesle výroby stanov, aby si zarábal na živobytie. (Sk 18, 1-3)

Je úplne jasné, že počas svojho pozemského života bol náš Pán robotníkom a vybral si apoštolov, ktorí boli tiež robotníci, pretože Boh je vo svojej podstate tiež tvorcom a robotníkom.

V knihe Octogesima Adveniens Blahoslavený Pavol VI. (ktorého kanonizácia sa predpokladá tento rok) napísal: “Všetci ľudia majú právo pracovať, mať šancu rozvíjať svoje kvality a svoje osobnosti pri výkone svojich povolaní, aby tak získali spravodlivú odmenu, ktorá im a ich rodinám umožní viesť plnohodnotný život na materiálnej, sociálnej, kultúrnej a duchovnej úrovni.”

Všetci ľudia majú právo pracovať, ale bohužiaľ mnohí ľudia tú príležitosť nemajú. Či už ide o nedostatok pracovných miest alebo nedostatok odbornej prípravy, milióny ľudí na tomto svete nemôžu nájsť čestnú prácu, ktorá by im a ich rodinám získala prostriedky na živobytie. Schopnosť učiť sa remeslu je niečo, čo človeku poskytuje dôstojnosť a pre zúfalo chudobných príležitosť zarobiť mzdu a tak sa podieľať na rozvoji spoločnosti.

Aby sme mohli pomôcť chudobným a znevýhodneným, ktorí sa učia remeslu a zručnostiam, a tak žiť dôstojne, vytvorili Pápežské misijné spoločnosti novú platformu zvanú MISSIO. Ide o inovatívnu katolícku platformu zameranú na financovanie ľudí v núdzi. Umožní priamo pomáhať katolíckym charitatívnym organizáciám a projektom po celom svete.

MISSIO umožňuje vyhľadávať životné a život zachraňujúce projekty – tie, ktoré zabezpečujú základné potreby. Medzi inými sú aj také, ktoré šíria evanjelium do odľahlých oblastí a tak prinášajú svetlo lásky Pána ľuďom v najtemnejších životných okolnostiach. S MISSIOm si môžete vybrať jednu z týchto misií pápeža Františka a priamo ich podporiť, pričom 100% vášho daru pôjde priamo na podporu projektu. Tiež môžete využiť služby sociálnych médií a pripomínať ľuďom takéto možnosti, aby aj oni mohli podporiť rôzne projekt tohto charakteru.

Tip na knihu: Duchovný boj púštnych otcov, Novéna k svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi Modlitby za kňazov