Sv. Bazil Veľký (+379) potvrdzuje tú skutočnosť, že bez Ducha Svätého by sme nemohli dosiahnuť neba, lebo je to Duch Svätý, ktorý „pozdvihuje srdce do výšky, vedie za ruku slabých a zdokonaľuje pokročilých … a svojím spoločenstvom ich robí duchovnými.“

Koho to nepovzbudí, keď počuje rôzne mená Ducha Svätého? Kto by sa svojou dušou nepovzniesol až k Najvyššiemu Bohu? Lebo je nazývaný Duchom Božím, Duchom pravdy, ktorý vychádza od Otca; Duchom dobrým, Duchom prvopočiatočným a Duchom Svätým. Toto je jeho vlastné a charakteristické meno. K nemu sa obracajú všetci, ktorí potrebujú posvätenie, po ňom túžia všetci, ktorí žijú cnostne; jeho dychom sú akoby zavlažovaní a dostáva sa im pomoci, aby došli k svojmu vlastnému a prirodzenému cieľu.

On je prameňom posvätenia, svetlom rozumu; každému rozumu dáva zo seba akoby akési osvietenie, aby sa dopátral pravdy.

Prirodzene je neprístupný, ale možno ho dostať z obyčajnej jeho dobroty. Všetko síce napĺňa svojou mocou, ale zdieľa sa len tým, ktorí sú toho hodní. Nedáva sa rovnako, ale rozdáva svoju moc podľa toho, akú kto má vieru. Svojou podstatou je jednoduchý, ale pôsobí rozmanitým spôsobom. Ako je celý v jednotlivých bytostiach, tak je aj všade celý. Je rozdeľovaný tak, že sám nič netrpí. Všetci na ňom majú účasť takým spôsobom, že sám zostáva celý podobne ako slnečný lúč. Ten, ako by bol prítomný u jedného, ​​kto sa teší z jeho dobrodenia, a predsa osvecuje zem i more a prežaruje vzduch.

Tak i Duch Svätý je prítomný u každého, kto je schopný ho prijať, a to tak, ako by bol sám. Predsa však všetkým vlieva dostatočnú a úplnú milosť, nakoľko sú schopní a nie nakoľko môže on.

Dáva svetlo tým, ktorí sú očistení od každej poškvrny a svojím spoločenstvom ich robí duchovnými.

Žiarivé a priezračné telesá sú tak osvietené lúčom, že samé prekrásne svietia novým jasom. Podobne i duše, ktoré majú Ducha a sú ním osvecované, stávajú sa aj sami duchovnými a na iné vyžarujú milosť.

Odtiaľ dar predvídania budúcich vecí, porozumenie tajomstva, pochopenie skrytých vecí, rozdeľovanie darov, nebeský život, radostný ples s anjelmi. Odtiaľ nikdy nekončiaca radosť, prebývanie v Bohu, preto sme Bohu podobní. A to najvznešenejšie, nad čo si už nemožno viac priať, je to, že zostávaš v Bohu.

Tip na knihu: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, Zbavte sa hnevu a stresu!, Bohom vyslobodená, Plná Božia výzbroj