Sestra Elena Aiello (1895-1961) bola známa talianska mystička, blahoslavená v roku 2011.

K proroctvám uvedeným nižšie je potrebné poznamenať nasledujúce: keď Katolícka cirkev blahorečí alebo svätorečí nejakú osobu, malo by sa tak diať striktne na základe svätosti a hrdinských čností danej osoby, nikdy nie  na základe akýchkoľvek mystických milostí, zjavení alebo proroctiev, ktoré mala kanonizovaná osoba údajne obdržať. Napriek tomu sú tieto proroctvá zvlášť v dnešnej dobe veľmi poučné. Pre tento článok sú vybrané proroctvá, ktoré sestra Elena Aiello dostala v niekoľkých rokoch vždy na Veľký piatok. Tieto proroctvá by nás mali predovšetkým vyzývať k pokániu.

Veľký piatok 7. apríl 1950

Sestra Elena Aiello sa opýtala  Panny Márie: „Čo sa stane s Talianskom? Bude Rím zachránený?“

Panna Mária odpovedala: „Čiastočne, pápežom. Cirkev bude v mukách, ale pekelné sily ju nemôžu premôcť!“ […] Potom Panna Maria pristúpila bližšie a so smutným výrazom mi ukázala pekelné plamene. Povedala: „Satan vládne a víťazí na zemi! Pozri sa, ako duše padajú do pekla. Pozri sa, aké vysoké sú plamene a duše, ktoré do nich padajú, sú ako vločky snehu, vyzerajú ako priehľadné uhlíky: Tak mnoho iskier! Tak mnoho výkrikov nenávisti a zúfalstva! Tak mnoho bolesti!“

„Pozri, ako veľa duší kňazov! Pozri na znamenie ich zasvätenia na ich priehľadných rukách! (Na dlaniach ich rúk bolo jasne vidieť znamenie kríža v intenzívnejšom ohni!) Aké muky, dcéra moja, v mojom materskom Srdci! Veľký je môj žiaľ vidieť, že sa ľudia nemenia! Spravodlivosť Otca si žiada náhradu – inak budú  mnohí zatratení!“

„Pozri, ako bude horieť Rusko!“ Pred mojimi očami sa rozprestieralo obrovské pole pokryté plameňmi a dymom, v ktorom boli duše ponorené ako v mori ohňa.

„A všetok tento oheň,“ uzavrela Panna Mária, „nie je tým ohňom, ktorý bude padať z rúk ľudí, ale bude vrhnutý priamo od anjelov [v dobe veľkého trestu či očisťovania, ktoré príde na zem]. Preto žiadam o modlitby, pokánie a obety, aby som mohla konať ako Prostredníčka pre môjho Syna, aby spasil duše.“

Veľký piatok 16. apríl 1954

Keď prišli obvyklé utrpenia asi okolo jednej hodiny popoludní, zjavil sa mi Ježiš pokrytý ranami a krvácajúci a povedal mi:

„Pozri, dieťa moje, k akým koncom ma znížili hriechy ľudí. Svet klesol v pretekajúcej skazenosti. Vlády národov povstali ako vtelení démoni a zatiaľ čo hovoria o mieri, pripravujú vojnu s najničivejšími nástrojmi k zničeniu ľudí a národov. Ľudia sa stali nevďačnými k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, zneužívajú moje milosrdenstvo a premenili zem na dejisko hriechu.“

„Početné pohoršenia ničia duše, zvlášť skazením mládeže. Podnietená a nespútaná v užívaní rozkoší sveta, znížila svojho ducha ku skazenosti a hriechu. Zlý rodičovský príklad zaučuje rodinu v pohoršení a nevere, namiesto cností a modlitby, ktorá je na perách mnohých v podstate mŕtva. Znečistené a vyschnuté je žriedlo viery a svätosti domova.“

„Túžby ľudí sa nemenia. Oni žijú v zatvrdnutosti hriechu. Tvrdšie sú pohromy a morové rany, aby ich zavolali späť na cestu Božiu, ale ľudia sa i tak stávajú zúrivejšími ako ranené zvieratá a zatvrdzujú si srdce voči milosti Božej. Svet si už nezasluhuje odpustenie, ale iba oheň, zničenie a smrť.“

„Musí byť viac modlitieb a pokánia od Mne verných duší, aby sa uzmieril spravodlivý hnev Boží a zmiernil spravodlivý trest, pozdržaný na zem skrze príhovor mojej milovanej Matky, ktorá je tiež Matkou všetkých ľudí.“

„Ach, aké smutné je moje srdce, keď vidí, že sa ľudia neobracajú (alebo nereagujú) na toľké výzvy lásky a zármutku, ktoré jasne prejavuje moja Milovaná Matka voči blúdiacim ľuďom. Blúdiaci v temnotách a naďalej žijúci v hriechu a stále ďalej od Boha! Ale ohnivý trest je blízko, aby očistil zem od hanebností hriešnych. Spravodlivosť Božia si žiada náhradu za mnohé urážky a prečiny, ktoré pokrývajú zem a s nimi už nie je možné urobiť kompromis. Ľudia sú zatvrdení vo svojej vine a nevracajú sa k Bohu.

„Cirkvi sa odporuje a kňazi sú opovrhovaní, kvôli tým zlým, ktorí dávajú pohoršenie. Pomôž mi skrze utrpenie odčiniť toľko urážok a tak zachrániť aspoň z časti ľudstvo uvrhnuté do blata skazenosti a smrti.“

„Daj na vedomie všetkým ľuďom, že sa musia kajúcne vrátiť k Bohu, a keď tak učinia, môžu dúfať v prepáčenie a byť zachránení pred spravodlivou odplatou vysmievaného Boha.“

„Keď toto náš Pán povedal, zmizol. Potom sa mi zjavila Panna Mária. Bola oblečená v čiernom, so siedmymi mečmi prebodávajúcimi jej Nepoškvrnené Srdce. Priblížila sa s výrazom hlbokého žiaľu a so slzami na tvári ku mne prehovorila: Pozorne počúvaj a vyjav všetkým:

Moje srdce je smutné kvôli toľkému utrpeniu v blížiacom sa zničení sveta. Spravodlivosť nášho Otca je nanajvýš urazená. Ľudia žijú vo svoje zatvrdnutosti v hriechu. Hnev Boží je blízko. Veľmi skoro bude svet postihnutý veľkými pohromami, krvavými revolúciami, strašnými hurikánmi a záplavami z riek a morí.

Kričte, pokiaľ Boží kňazi prepožičiavajú svoj sluch môjmu hlasu, aby radili ľuďom, že čas je blízko na dosah a ak sa ľudia nevrátia k Bohu modlitbami a pokáním, svet bude uvrhnutý do novej a strašnejšej vojny. Najvražednejšie zbrane zničia národy! Diktátori zeme, pekelní jedinci zboria kostoly a znesvätia Sviatosť oltárnu a zničia tie najdrahšie veci. V tejto bezbožnej vojne bude zničené mnoho z toho, čo bolo vystavané rukami človeka.“

„Oblaky s bleskami ohňa na oblohe a smršť ohňa padnú na svet. Táto strašlivá pohroma nikdy v dejinách ľudstva nevídaná potrvá sedemdesiat dva hodín. Bezbožní ľudia budú rozdrvení a vyhladení. Mnohí budú zatratení, pretože zotrvávajú vo svojej zatvrdnutosti hriechu. Potom bude vidieť moc svetla nad mocou temnoty.“

„Nemlč, dcéra moja, pretože hodiny temnoty, opustenia sú blízko. Skláňam sa nad svetom a zadržujem Božiu spravodlivosť. Inak by už tieto veci nastali. Modlitby a pokánie sú nutné, pretože ľudia sa musia vrátiť k Bohu a k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu – k Prostredníčke medzi ľuďmi a Bohom a tak svet bude aspoň z časti zachránený.“

„Vykrič tieto veci všetkým ako ozvenu môjho hlasu. Nech je to všetkým známe, pretože to pomôže spasiť mnoho duší a zabrániť mnohému ničeniu v Cirkvi a vo svete.“

Veľký piatok 8. apríl 1955

„Blahoslavená Matka, krásna a vznešená, ale so slzami na tvári, prehovorila: Dcéra moja, je to tvoja Matka, ktorá k tebe hovorí. Pozorne počúvaj a daj na vedomie všetkým, čo ti hovorím, pretože ľudia sa navzdory opakovaným varovaniam nevracajú k Bohu. Odmietajú milosť a nepočúvajú môj hlas. Nesmieš mať žiadne pochyby o tom, čo ti zverujem, pretože moje slová sú veľmi jasné a ty ich musíš povedať všetkým.“

„Blížia sa temné a strašlivé dni! Ľudstvo je zastreté hustou hmlou ako výsledok mnohých ťažkých hriechov, ktoré pokrývajú bezmála celú zem. Dnes, viac než kedy inokedy, vzdorujú ľudia výzvam z neba a rúhajú sa Bohu, zatiaľ čo si užívajú v bahne hriechu.“

„Dcéra moja, pozri sa na moje srdce prebodnuté tŕňmi toľkých hriechov; na moju tvár skrivenú bolesťou; na moje oči naplnené slzami. Príčinou takého veľkého smútku je pohľad na toľko duší, ktoré idú do pekla. A to, že Cirkev je zranená – vnútorne i navonok.“

„Vládci národov robia toľko kriku a hovoria o mieri. Miesto toho však bude celý svet skoro vo vojne a celé ľudstvo bude uvrhnuté do smútku, pretože naplnenie Božej spravodlivosti nebude zadržané, a tieto udalosti sú blízko. Otrasy celého sveta budú ohromné, pretože ľudia – ako v dobe potopy sveta – stratili Božiu cestu a vládne im duch Satana.“

„Kňazi sa musia jednotiť modlitbami a pokáním. Musí sa urýchliť šírenie pobožnosti k Dvom Srdciam. Hodina môjho víťazstva je na dosah. Víťazstvo sa uskutoční skrze lásku a milosrdenstvo Srdca Môjho Syna a Môjho Nepoškvrneného Srdce Prostredníčky medzi ľuďmi a Bohom. Prijatím tejto výzvy a zjednotením svojich sĺz so slzami môjho Bolestného Srdca obdržia kňazi a rehoľníci veľké milosti pre spásu úbohých hriešnikov.“

„Vyšli do sveta posolstvo, aby sa všetci dozvedeli, že trápenie je blízko, na dosah. Božia spravodlivosť dopadá na svet. Ľudstvo pošpinené v bahne bude skoro obmyté vo svojej vlastnej krvi skrze choroby, skrze hladomor, skrze zemetrasenie, skrze dažde, tornáda, záplavy, hrôzostrašné búrky, a skrze vojnu.

Ľudia však ignorujú všetky tieto varovania a zdráhajú sa byť presvedčení, že moje slzy sú znamením, ktoré má slúžiť k povšimnutiu si, že sa tragické udalosti vznášajú nad svetom a že hodiny veľkých skúšok sú na dosah.“

„Ak sa ľudia nenapravia, z neba príde hrozná pohroma na všetky národy sveta a ľudia budú potrestaní v súlade s dlhmi, ktoré majú voči Božej spravodlivosti. Prídu strašné chvíle pre všetkých pretože nebo sa spojí so zemou a všetci bezbožní ľudia budú zničení, niektoré národy budú očistené, zatiaľ čo iné úplne zmiznú.“

Ty máš predať tieto varovania všetkým, aby nová generácia vedela, že ľudia boli včas varovaní, aby sa obrátili k Bohu tým, že budú činiť pokánie a tak sa mohli vyhnúť týmto trestom.“

„Kedy však toto všetko nastane?“, opýtala som sa Našej Pani, „Moja dcéra, odpovedala Blahoslavená Matka, ten čas nie je ďaleko. Až to ľudia budú čakať najmenej, Božia spravodlivosť sa uskutoční.“

„Moje srdce je pre úbohých hriešnikov tak veľké a ja využijem všetky možné prostriedky, aby boli spasení. Pozri na tento plášť, aký je veľký. Keby nebol ovinutý okolo zeme, aby pokryl všetkých mojou materskou láskou, smršť ohňa by už dopadla na národy sveta!“

Potom som vykríkla: „Moja milá Matka, nikdy predtým som ťa nevidela s tak veľkým plášťom. Blahoslavená Panna Maria s rozpaženými rukami odpovedala:

Toto je plášť milosrdenstva pre všetkých tých, ktorí sa kajali, a vracajú sa k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Vidíš? Pravá ruka drží plášť, aby skryl a spasil úbohých hriešnikov, zatiaľ čo ľavou rukou zadržuje Božiu spravodlivosť, aby sa ešte predĺžila doba Milosrdenstva.“

„Ako pomoc pri tom žiadam, aby sa modlitba k môjmu materinskému útočisku, šírila ako najužitočnejší prostriedok pre obdržanie milostí a spásy pre úbohých hriešnikov. Často so zopnutými rukami hovor:

Kráľovná vesmíru, Prostredníčka ľudí k Bohu, útočisko všetkých nádejí, zľutuj sa nad nami“.

Veľký piatok 1960

Panna Mária hovorí: „Ako žije mládež v záhube! Aké množstvo nevinných duší sa nachádza zapletených v reťaziach pohoršenia. Svet sa stal akoby zaplaveným údolím, pretekajúcim špinou a bahnom. Niektoré z najťažších skúšok Božej spravodlivosti majú najskôr prísť pred záplavou ohňa.

Dlho som ľuďom mnohými spôsobmi radila, ale oni nepočúvali mojim materským výzvam a ďalej kráčajú cestou záhuby. Skoro však budú vidieť strašné prejavy, ktoré prinútia aj tých najtvrdohlavejších hriešnikov chvieť sa!

Na svet prídu veľké pohromy, ktoré prinesú zmätok, slzy, boje a bolesť. Veľké zemetrasenie pohltí celé veľkomestá a zeme a prinesú epidémie, hladomor a strašné ničenie zvlášť tam kde sú synovia temnoty [tj. pohanské, bezbožné národy].

V týchto tragických hodinách svet potrebuje modlitby a pokání, pretože pápež, kňazi a Cirkev sú v nebezpečí. Pokiaľ sa nebudeme modliť, Rusko bude pochodovať celou Európou a zvlášť Talianskom a prinesie omnoho viac zničení a pustošení! Kňazi preto musia byť v prednej línii obrany Cirkvi skrze príklad a svätosť v živote, pretože materializmus prepuká vo všetkých národoch a zlo prevažuje nad dobrom.“

„Vládci ľudu to nechápu, pretože nemajú kresťanského ducha; vo svojej slepote nevidí pravdu.“

„V Taliansku niektorí vodcovia, zatiaľ čo sa  nazývajú kresťanmi, otvárajú – ako plieniaci vlci v rúchu baránkovom – dvere materializmu a podporou nečestných činov privedú Taliansko k zničeniu, mnohých z nich však tiež upadnú do zmätku.“

„Šír pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdci Matky Milosrdenstva, Prostredníčky ľudí, ktorí veria v milosrdenstvo Božie a Kráľovnú vesmíru.“

„Ukážem svoju náklonnosť Taliansku, ktoré bude ušetrené ohňa, ale obloha bude pokrytá hustou temnotou a zem sa bude triasť strašnými zemetraseniami ktoré otvoria hlboké priepasti. Provincie a mestá budú zničené a všetci budú kričať, že prišiel koniec sveta! Dokonca i Rím bude potrestaný v súlade so spravodlivosťou za svoje mnohé a ťažké hriechy, pretože tu hriech dosiahol svojho vrcholu.“

„Modlite sa a nestrácajte žiadny čas, aby nebolo neskoro; pretože hustá temnota obklopuje zem a nepriateľ je pred dverami!“

Veľký piatok 23. marca 1961

Panna Mária hovorí: „Dcéra moja, pohroma je blízko. Mnoho sa hovorí o mieri, ale celý svet bude čoskoro vo vojne a ulice budú postriekané krvou. Na svete nie je vidieť žiadnu žiaru svetla, pretože ľudia žijú v temnote omylu a ohromná váha hriechu rozčuľuje Božiu spravodlivosť.“ „Všetky národy budú potrestané, pretože hriech sa rozšíril po celom svete! Tresty budú strašné, pretože človek dospel k neznesiteľnému sváru so svojím bohom a Otcom a popudil Jeho nesmiernu dobrotu!“  „Moje srdce krváca tiež pre Taliansko, ktoré bude pre pápeža bezpečné iba čiastočne! Ach! Aký zármutok, vidieť zástupcu Krista na zemi nenávideného, prenasledovaného, urážaného!“

„On, ktorý je duchovným Otcom, obrancom viery a pravdy, ktorého tvár žiari svetlom, osvecuje svet, je veľmi nenávidený.“

„On, ktorý zosobňuje Krista na zemi a činí dobro pre všetkých, je beztrestne urážaný!“

„Mnohí zločinní a skazení vodcovia ľudu, ktorí žijú mimo Božích zákonov a sťahujú spolu so sebou svoj ľud, ktorý sa ukazujú v rúchu baránkovom, zatiaľ čo sú nenásytnými vlkmi, zničili spoločnosť, ktorú podnietili proti Bohu a Jeho Cirkvi.“

„Ako môže byť svet zachránený pred pohromou, ktorá s chystá udrieť na národy, ktoré vedú na scestie, pokiaľ sa ľudia nebudú kajať zo svojich omylov a zlyhaní? Jedinou spásou je úplné pokánie a návrat k Bohu a skutočná pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, zvlášť pri dennej modlitbe môjho ruženca.“

„Kedysi prišiel trest skrze vodu [potopu sveta], ale ak nedôjde k návratu k Bohu, príde trest skrze oheň, ktorý pokryje ulice sveta krvou.“

„Dcéra moja, hlasno krič, a daj na vedomie všetkým, že pokiaľ sa nevrátia k Bohu, tiež Taliansko bude len čiastočne bezpečné pre pápeža.“

„Moje srdce Matky a Prostredníčky ľudí, blízkej milosrdenstvu Božiemu, nabáda mnohými prejavmi a znameniami ľudí k pokániu a odpusteniu. Oni však odpovedajú búrkou nenávisti, rúhania a svätokrádežných znesvätení, akoby oslepení pekelnou zúrivosťou. Chcem modlitby a pokánie, aby som opäť obdržala milosť a spásu pre mnoho duší, inak budú stratené.“

Bolestná Panna Maria hovorí: „Ľudia nevenujú žiadnu pozornosť mojim materským varovaniam a preto svet prudko navždy padá do priepasti nespravodlivosti. Národy sa budú zmietať v strašných pohromách spôsobujúcich zničenie a smrť.

„Rusko nabádané satanom sa bude usilovať o nadvládu nad celým svetom a skze krvavé revolúcie bude šíriť svoje mylné náuky vo všetkých národoch, zvlášť v Taliansku. Cirkev bude prenasledovaná a pápaž a mnoho kňazov bude veľmi trpieť.“ Sestra Elena Aiello hovorí: „Ach, aký strašný obraz vidím“ V Ríme prebieha veľká revolúcia! Oni vstupujú do Vatikánu. Pápež je úplne sám, modlí sa. Chytajú pápeža. Berú ho silou. Zrážajú ho na podlahu. Zväzujú ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopú do neho. Aká strašlivá scéna! Aké desivé!“

„Naša Blahoslavená Matka sa blíži. Ti zlí muži padajú na podlahu ako mŕtvoly. Naša Pani pomáha pápežovi na nohy, berie ho za ruku a zakrýva ho svojim plášťom a hovorí: ´Neboj sa!´“

„Vlajkové stožiare (na ktorých veje červená vlajka nad kupolou chrámu sv. Petra aj inde) sa rúcajú a moc mizne z kruhu týchto zlých tyranov. Títo ateisti stále kričia: ´Nechceme vládu Božiu nad nami, chceme Satana, aby bol naším pánom!´“

Naša Blahoslavená Matka znovu hovorí: „Dcéra moja, Rím nebude spasený, pretože talianski vládci opustili Božie svetlo a pretože len niekoľko ľudí skutočne miluje Cirkev. Nie je však ďaleko deň, kedy všetci zlí zahynú pod ohromnými ranami Božej spravodlivosti.“

Zdroj: Mystic of the Church

Tip na knihu: Mystické mesto Božie, Posledné Máriino volanie, Garabandal, Akita: Krv a slzy Matky