Jeden z titulov, pod ktorými je v Loretánskych litániách vzývaná Panna Mária, je „sídlo múdrosti“. Dôvodom je, že Ježiš, ktorý je v Písme nazývaný Slovo a Božia múdrosť, istý čas prebýval v jej tele a po svojom narodení, v prvých rokoch svojho života často oddychoval v jej náručí a spočíval v jej lone. Mária je teda nazývaná sídlom múdrosti preto, lebo bola takpovediac živým ľudským trónom toho, ktorý vládne v nebi.

Ak to tak môžeme povedať, Mária „vlastnila“ svojho Syna aj po skončení jeho raného detstva; ako totiž píše svätý Lukáš, mladík Ježiš sa podriaďoval jej rodičovskej autorite a aj potom, keď jej už nepodliehal, býval s ňou v jej dome až do začiatku svojho verejného účinkovania, teda asi do tridsiatich rokov.

Táto skutočnosť nás privádza k ďalšej úvahe, podobnej tej, ktorá vyplynula zo zamyslenia sa nad titulom „zrkadlo spravodlivosti“. Ak takáto dôverná a nepretržitá blízkosť s jej Synom dala v Máriinej duši povstať svätosti nepredstaviteľných rozmerov, právom sa môžeme domnievať, že poznanie, ktoré získala počas dlhých rokov naplnených rozhovormi s Ježišom o minulosti, prítomnosti a budúcnosti, bolo také rozsiahle a hlboké, že ona − skromná žena z ľudu − prevýšila najväčších filozofov v poznaní sveta a dejín, najväčších teológov v božských vedách a najväčších prorokov v porozumení budúcnosti.

Čo bolo témou rozhovorov medzi Máriou a jej Synom, ak nie povaha, vlastnosti, prozreteľnosť a diela najvyššieho Boha? Azda by si náš Pán nechal ujsť čo i len jedinú príležitosť osláviť svojho Otca, ktorý ho poslal? Či by jej nezjavil odveké Božie rozhodnutia a Otcovu vôľu? Neobjasňoval by jej kúsok po kúsku všetky časti kresťanskej náuky, o ktorých Cirkev od apoštolských čias až podnes najprv diskutuje a následne ich defi nuje, ako aj o všetkom tom, čo bude predmetom teologických diskusií až do konca vekov? Ten, ktorý je svetlom sveta, by určite vrhol svoje lúče na všetko, čo je v zjavení nejasné a útržkovité, a vniesol by do toho jasnosť a jednotu, do takej miery, do akej to umožňujú obmedzené ľudské schopnosti chápania.

Svätý John Henry Newman

Tento úryvok pochádza z knihy 365 dní s Máriou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.