Najmilší Bože, verný Milovník ľudského pokolenia, nech ťa chváli a ďakuje ti moje srdce i duša, moja telesná prirodzenosť i všetky moje zmysly, všetky moje telesné i duševné mohutnosti a nech ťa spolu so mnou oslavuje celé stvorenie za tvoje podivuhodné milosrdenstvo, ktoré nielenže prikrylo nahotu mojej nedostatočnej prípravy, po ktorej som sa opovážila zúčastniť na nebeskej hostine tvojho najsvätejšieho tela a krvi, ale zahrnulo mňa, najmrzkejšie a najneužitočnejšie z tvojich stvorení, ešte ďalšími nezaslúženými darmi.

Prvý z nich spočíval v uistení, ktorého sa mi dostalo od tvojej milosti, že kohokoľvek, kto túži pristúpiť k tejto sviatosti a bráni mu jeho bojazlivé svedomie, ale v pokore príde hľadať útechu u mňa, najmenšej z tvojich služobníc, tvoje bezhraničné milosrdenstvo odmení za jeho pokoru a naskutku ho uzná za hodného prijať Oltárnu sviatosť spôsobom, ktorý mu prinesie úžitok pre večný život. Na druhej strane, nikomu z tých, ktorých tvoja spravodlivosť považuje za nehodných, nedovolíš nájsť v sebe toľko pokory, aby sa uponížil a požiadal ma o radu. Tak rozhodol najvyšší Vládca, „čo tróni na výsostiach, a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi“.

Nie raz, Pane, si ma na vlastné oči videl neozdobenú prichádzať k tvojmu trónu. Čo len mohlo pohnúť tvoje milosrdenstvo, aby zadržalo svoj rozsudok a odpustilo mi trest, ktorý je nanajvýš oprávnený? Ty, ktorý túžiš zdokonaľovať svoje deti skrze čnosť pokory, by si svoj zámer lepšie dosiahol bez mojej pomoci, ale tvoja láska zhliadla na moju úbohosť a rozhodla, že tak budeš robiť skrze mňa, aby sa vďaka mojim napomenutiam duše tešili z ovocia večnej spásy a ja na tom mala zásluhu.

Toto však nie je jediný liek na moju biedu. Ó, najláskavejší Pane, ty si sa neuspokojil s jedným liekom, veru nie, ale upevnil si ma aj druhým: každého, kto mi so skrúšeným a pokorným srdcom vyjaví svoje nedostatky, či už bude vinný, alebo nie, budeš považovať za takého alebo onakého podľa môjho úsudku. Tiež si ma ubezpečil, že jeho dušu budeš odteraz tak podporovať svojou milosťou, že prehrešky už nikdy neohrozia jej večnú spásu ako doteraz. Môj úpadok, v ktorom si mi pomáhal, bol natoľko hlboký, že ani jediný deň som neprežila, ako som mala. Avšak ty, môj dobrý Bože, mi predsa umožňuješ podieľať sa na úspechu iných, keď sa ku mne skláňaš a berieš ma do svojich rúk ako najnehodnejší nástroj, aby si prostredníctvom mojich slov udelil milosť víťazstva tým, ktorí bojovali lepšie než ja.

Tretí dar: Prekypujúca štedrosť tvojej milosti obohatila chudobu mojich zásluh i zárukou, že kedykoľvek niekomu sľúbim nejakú milosť alebo odpustenie nejakej viny skrze dôveru v tvoje milosrdenstvo, tvoja dobrotivá láska spečatí moje slová a splní môj sľub tak verne, ako keby bol potvrdený prísahou z úst večnej pravdy. Pričom platí, že ak by v prípade nejakej mne zverenej duše meškali spásne účinky mojich sľubov, treba ti vytrvalo pripomínať, že sľúbenú milosť jej mám sprostredkovať ja. Vidno, že o moju spásu sa staráš v súlade so slovami evanjelia: „Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ Keďže sa, žiaľ, naďalej dopúšťam najťažších prehreškov, týmto spôsobom chceš odo mňa odvrátiť trest, ktorý by ma za ne mal stihnúť.

Štvrtý dar: V prospech mojej spásy si tiež urobil, že si mi dal túto osobitnú milosť: nik, kto s dobrou vôľou, správnym úmyslom a pokornou dôverou príde ku mne, aby sa so mnou pozhováral o svojom duchovnom napredovaní, neodíde odo mňa, aby sa mu nedostalo náležitého poučenia a duchovnej útechy. Ide o dar, ktorým si nanajvýš vhodne vyšiel v ústrety mojej duchovnej biede, lebo kedysi som dar slova, ktorý si mi tak štedro nadelil, premárnila planými rečami, kým teraz si môžem získať zásluhy skrze úprimné slová, o ktoré sa podelím s blížnymi.

Piaty dar: Tvoja veľkodušnosť, Pane, mi venovala aj dar potrebnejší než všetky ostatné – prisľúbila mi, že každý, kto sa s láskou pomodlí za mňa, najošklivejšie zo všetkých Božích stvorení, alebo vykoná nejaký dobrý skutok a obetuje ho za obrátenie môjho života z neprávosti a zloby alebo za odpustenie hriechov mojej mladosti, dostane od tvojej prekypujúcej štedrosti hojnú odmenu. Prvá časť prísľubu spočíva v tom, že takýto človek nezomrie, kým s pomocou tvojej milosti nebude žiť spôsobom, v ktorom nájdeš dokonalé zaľúbenie. Druhou časťou odmeny je, že budeš prebývať v jeho duši skrze zvláštny dar tvojho dôverného priateľstva.

Každý z týchto darov si mi daroval zo svojej otcovskej nehy, aby si mi pomohol v mojej krajnej núdzi, lebo vieš, akú rozsiahlu a hlbokú nápravu potrebujú moje nespočetné hriechy a nedbalosti. Tvoje láskyplné milosrdenstvo predsa nedopustí, aby som zahynula, hoci tvoja spravodlivosť nedovolí, aby som bola spasená, pokiaľ budem obťažkaná všetkými svojimi chybami. Preto si sa o mňa postaral a pomohol mi skrze víťazstvá a zásluhy mojich blížnych.

Tento úryvok pochádza z knihy Život a zjavenia svätej Gertrúdy, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.