Milí priatelia, jeden muž a jedna žena nám privodili nesmiernu škodu; ale vďaka Bohu, rovnakým spôsobom – skrze jedného muža a jednu ženu bolo všetko obnovené. Ba nielen obnovené, ale zveľadené, vďaka tomu, že milosť sa rozhojnila ešte väčšmi než na počiatku. Tento nový dar vskutku nie je porovnateľný s prvotným prečinom, lebo veľkosť prospechu oveľa prevyšuje výšku škody.

Najmúdrejší a najdobrotivejší Stvoriteľ vskutku nezničil to, čo sa porušilo, ale vykonal náležitú nápravu, urobiac to vo všetkých ohľadoch ešte užitočnejším – starého Adama pretvoril na nového a zo starej nádoby menom Eva stvárnil Máriu.

Niet pochýb o tom, že by postačovalo stvárniť nového Adama – Ježiša Krista – veď všetka hojnosť darov, ktoré sme dostali, pochádza od neho, ale vzhľadom na nás by nebolo dobré, keby tento nový človek ostal sám (porov. Gn 2, 18). Bolo vskutku omnoho primeranejšie, aby pri obnovení našej prirodzenosti boli prítomné obe pohlavia, lebo obe prispeli aj k jej skaze. Ľudský syn Ježiš Kristus je verným a mocným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, ale ľudia v ňom uznávajú aj jeho božskú velebnosť. Môže sa nám preto zdať, že jeho ľudská prirodzenosť sa stráca v jeho božskej prirodzenosti, no nie preto, že by sa zmenila jeho podstata, lež preto, lebo jeho city sa okrem ľudského charakteru vyznačujú aj božským rázom. Neospevujeme len jeho milosrdenstvo, ale rovnako tak jeho spravodlivosť, lebo to, čo vytrpel, ho podnecuje k súcitu a milosrdenstvu (porov. Hebr 5, 8), no zároveň s tým a z toho istého dôvodu mu bola daná aj moc sudcu. Napokon, náš Boh je stravujúci oheň. Ak sa teda hriešnik veľmi bojí priblížiť sa k nemu, nie je to azda spôsobené jeho obavou z toho, že tak ako sa vosk topí v prítomnosti ohňa, aj on by mohol zahynúť v prítomnosti Boha?

Ukazuje sa teda, že prítomnosť ženy požehnanej medzi všetkými ostatnými ženami pri našom Vykupiteľovi nie je niečím nadbytočným, lebo jasne vidíme, akú úlohu zohráva v diele nášho zmierenia s Bohom; okrem tohto prostredníka teda nepochybne potrebujeme aj prostrednicu, čo je úloha, ktorej sa nik nedokáže zhostiť tak účinne ako Mária.

Svätý Bernard z Clairvaux

Tento úryvok pochádza z knihy 365 dní s Máriou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.