Zo všetkých darov ľudstvu od Boha, nie je nič väčšie, než je prítomnosť Ducha Svätého. Duch Svätý má mnoho funkcií a úloh. Po prvé, On pracuje v srdciach všetkých ľudí na celom svete. Ježiš povedal učeníkom, že On pošle Ducha na svet, aby „usvedčil svet z viny“ v súvislosti s hriechom, spravodlivosťou a súdom. Každý má „vedomie o Bohu“, či si to priznal alebo nie. Duch uplatňuje pravdy Božie do mysle ľudí, aby ich presvedčil spravodlivými a dostatočnými argumentami, že sú hriešnici. Odpoveď na to usvedčenie privádza ľudí ku spáse.

Akonáhle sme spasení a patríme Bohu, Duch zaberá miesto v našich srdciach navždy, zapečatí nás potvrdzujúcim, osvedčujúcim a uisťujúcim záväzkom/zárukou/dôkazom nášho večného postavenia ako Jeho detí. Ježiš povedal, že pošle Ducha, aby bol našim Pomocníkom, Tešiteľom a Vodcom.

„A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky.“ (Ján 14, 16).

Grécke slovo preložené ako „radca“ znamená: „ten, ktorý bol pozvaný, aby bol po boku“ a má predstavu o niekom, kto podporuje a povzbudzuje. Duch Svätý prebýva natrvalo v srdciach veriacich. Ježiš dal Ducha ako „náhradu“ za Jeho neprítomnosť, aby pre nás konal to, čo by On robil, keby zostal s nami osobne.

Medzi týmito úlohami je aj objaviteľom pravdy. Prítomnosť Ducha v nás nám umožňuje pochopiť a interpretovať Božie slovo. Ježiš povedal svojim učeníkom, že: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy“ (Ján 16, 13).

On zjavuje našej mysli celý rad právd týkajúcich sa uctievania, doktríny a kresťanského života. On je dokonalý sprievodca, ktorý ide pred nami, vedie nás cestou, odstraňuje prekážky, otvára pochopenie a robí všetky veci prosté a jasné. On vedie spôsobom, akým by sme mali ísť vo všetkých duchovných veciach. Bez takéhoto vodcu by sme mohli spadnúť do hriechu, netušiac o tom. Rozhodujúca časť pravdy, ktorú On zjavuje, je to, že Ježiš je ten, kto povedal,  Duch nás usviedča o Kristovom božstve, o Ňom ako Mesiášovi, o Jeho utrpení a smrti, o Jeho vzkriesení a nanebovstúpení, o Jeho oslávení po pravici Božej a o Jeho úlohe sudcu všetkých. On dáva slávu Kristovi vo všetkých veciach.

Ďalšou z úloh Ducha Svätého je to, že On je Darca darov. V 1. liste Korinťanom sa opisujú duchovné dary dané veriacim, aby sme  mohli fungovať ako telo Kristovo na zemi. Všetky tieto dary, veľké a malé, sú dané skrze Ducha, aby sme mohli byť Jeho vyslanci vo svete, ukazujúc na Jeho milosť a velebiť Ho.

Duch pôsobí aj na produkovanie ovocia v našich životoch. Keď On prebýva v nás, začína práca žatvy Jeho ovocia v našich životoch – láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie (Gal 5, 22-23). Toto nie sú skutky nášho tela, lebo ono nie je schopné produkovať takéto ovocie, ale je to výsledok prítomnosti Ducha Svätého v našich životoch.

Tipy na knihy: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami100 modlitieb k Duchu SvätémuNovéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darovSedem darov Ducha Svätého pre dušu