Celý život v manželstve je dar; ale mimoriadne zreteľné je to vtedy, keď manželia – venujúc sa vzájomne láske – uskutočňujú to stretnutie, ktoré z nich robí „jedno telo“. Svätý Ján Pavol II.

Ak žijete v manželstve alebo sa doň čoskoro chystáte vstúpiť, alebo by ste sa raz chceli oženiť či vydať, potrebujete si zodpovedať každú jednu z nasledujúcich otázok:

  • Chcete byť verní svojim manželským sľubom?
  • Zachovávanie vernosti môže byť mimoriadne náročné. Chcete byť aj napriek tomu verní svojim manželským sľubom? Bez ohľadu na ich možné nároky?
  • Zachovávanie vernosti od vás môže vyžadovať, aby ste radikálne prehodnotili svoj spôsob myslenia a konania. Chcete byť aj napriek tomu verní svojim manželským sľubom? Bez ohľadu na ich možné nároky?
  • Zachovávanie vernosti od vás môže vyžadovať veľké obety a intenzívne prosby o Božiu milosť. Chcete byť aj napriek tomu verní svojim manželským sľubom? Bez ohľadu na ich možné nároky?

Verím, že na každú z týchto otázok ste dali kladnú odpoveď. Ani jedna z uvedených otázok od vás nežiada nič viac než to, k čomu ste sa už zaviazali alebo sa raz plánujete zaviazať pred oltárom – že budete úprimne a opravdivo prežívať svoje sľuby v šťastí i nešťastí, v dobrom i zlom, bez ohľadu na to, koľko vás to bude stáť, a to až do smrti. Položím vám ešte dve otázky:

  • Čo myslíte, nakoľko zdravé by bolo manželstvo, kde by sa obaja partneri pravidelne spreneverovali svojim manželským sľubom a takto dávali permanentne najavo, že ich neberú dostatočne vážne?
  • A naopak, čo si myslíte, nakoľko zdravé by bolo manželstvo, kde by si partneri pravidelne obnovovali sľuby, ktoré si navzájom dali, a zakaždým, keď by to urobili, by ich vzali ešte vážnejšie než doposiaľ?

Jedným z hlavných cieľov, ktorý som doteraz sledoval v tejto knihe, bolo ukázať, že sex je sexom len do tej miery, do akej má účasť na „áno“ vyslovenom pri manželských sľuboch. (Možno si na pripomenutie toho, čomu hovoríte „áno“, budete chcieť znovu prečítať tretiu kapitolu.) Všetko, čo je menej než toto, je len lacnou napodobeninou lásky, po ktorej túžime a ktorú si ako muži a ženy stvorení na Boží obraz a podobu zasluhujeme. V tejto kapitole vysvetlím, čo v praxi znamená vernosť manželským sľubom v rámci sexuálneho vzťahu medzi manželom a manželkou. V nasledujúcich dvoch kapitolách budeme ďalej rozvíjať túto tému.

Niet pochýb o tom, že vernosť požiadavkám lásky je náročná výzva. Chcem vás však povzbudiť: prijmite ju. Majte morálnu odvahu byť verní požiadavkám lásky bez ohľadu na to, koľko vás to bude stáť, akým ťažkostiam budete musieť čeliť a aké obety bude od vás láska žiadať. Majte odvahu nekompromisne trvať na svojom áno, ktorým, ako predpokladám, ste odpovedali na vyššie uvedené otázky. A majte odvahu byť dôslední bez ohľadu na to, kam vás vaša dôslednosť zavedie.

Vytrvajte. Neuhýbajte. Nevzdávajte to. Nehľadajte výhovorky. Nepokúšajte sa racionalizovať. Nebráňte sa agónii vyplývajúcej z prijatia požiadaviek lásky. Keď ňou prejdete, objavíte pokoj plynúci zo slobody, ktorou nás obdaroval Kristus.

Prečo potrebujú manželské páry čnosť čistoty, keď čas čakania už pominul?

Je všeobecne rozšíreným, no mylným názorom, že Cirkev volá ľudí k tomu, aby boli čistí až do uzavretia manželstva. Ak si však skutočne uvedomíme, čo je čnosť čistoty, zistíme, že z tohto tvrdenia vyplýva, že medzi manželskými partnermi nemusí byť láska. Čistota nie je to isté čo zdržanlivosť. Ako sme na to už poukázali, čistota je čnosť, ktorá oslobodzuje všetky naše sexuálne myšlienky, túžby a celé naše sexuálne správanie z područia egoizmu a orientuje ich smerom k pravde o skutočnej láske. Ak teda manželskí partneri chcú milovať jeden druhého, potom čnosť čistoty nie je jednou z možností, ale absolútne nevyhnutným predpokladom.

Každý z nás je povolaný k čistote, pretože všetci sme povolaní k láske. Prirodzene, spôsob vyjadrovania čistoty závisí od životného stavu danej osoby. Pre nezosobášeného človeka znamená čistota sexuálnu abstinenciu, pretože ona je tým, čo vyžaduje skutočná láska od nezosobášených párov.

Pre človeka žijúceho v manželstve zas čistota znamená to, že všetky vonkajšie prejavy sexuality musia byť úprimnými vyjadreniami manželského záväzku. Každý druh správania, ktorý by protirečil slobodnému, úplnému, vernému a potenciálne plodnému sebadarovaniu, ku ktorému sa pár zaviazal pred oltárom, by bol urážkou samotného zmyslu sexu. Inak povedané, bol by porušením záväzku čistoty.

Tento úryvok pochádza z knihy Radostná zvesť o sexe a manželstve, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.