Modlitba 1

Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ty si zveril blaho i bolesti Cirkvi svojim kňazom, v hlbokej pokore ti odporúčam všetky apoštolské starosti svojho duchovného sprievodcu.

Čoraz viac ho napĺňaj pravou svätosťou. Daj mu pravé apoštolské srdce plné činorodej lásky k tebe a k tvojim dušiam, aby sám posvätený v tebe mohol aj nás, ktorí sme mu zverení, posväcovať a viesť do neba.

Láskyplný Ježišu, žehnaj všetky jeho kňazské práce a obety. Žehnaj jeho modlitby a slová pri oltári, v spovednici a pri kázňach, v škole aj pri lôžku chorého. Ochraňuj ho od všetkých vnútorných i vonkajších nebezpečenstiev. Daj, nech všetkým žiari ako príklad lásky a vernosti k Cirkvi a ako vzor skutočných cností.

Nebeský Otče, v kňazovi, ktorého si mi dal za spovedníka (duchovného sprievodcu), dal si mi podporu v slabosti, svetlo v temnotách a sprievodcu na ceste spásy. Udeľ mu, prosím, mnoho milostí a cností, ktorými sa kňaz stáva svätcom, daj mu otcovskú trpezlivosť, aby znášal moju biedu, daj mu múdrosť, aby ma viedol k dokonalosti; rozmnož v jeho srdci lásku k tebe, aby mi pomáhal stále viac ťa milovať.

Mne potom daj ducha viery a pokornej poslušnosti, aby som v ňom videl tvojho zástupcu, nasledoval jeho rady a pokyny a raz sa šťastne stretol u teba s ním a so všetkými, ktorých si mu zveril na zemi. Amen.

Modlitba 2

Ó, môj Bože, v kňazovi, ktorého si mi dal za spovedníka (duchovného vodcu), dal si mi podporu v slabosti, svetlo v temnotách a vodcu na ceste spásy. Udeľ mu mnoho milostí a cností, ktorými sa kňaz stáva svätcom, udeľ mu dobrotivosť, aby znášal moju biedu, múdrosť, aby ma viedol k dokonalosti, rozmnož v jeho srdci lásku k tebe, aby mi pomáhal milovať ťa čím ďalej, tým viac.

Ó, môj Bože, prenikni ho svojím duchom, aby bol tvojím dôstojným zástupcom na zemi, aby ťa stále viac oslavoval a šťastne sa u teba stretol so všetkými, ktorých si mu zveril na zemi. Amen.

Modlitba 3

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojho sluhu pod ochranou svojho Najsvätejšieho Srdca, kde mu nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrny jeho posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho tela. Zachovaj bez poškvrny jeho ústa, ktoré sú zvlažované tvojou predrahou krvou. Zachovaj čisté jeho srdce, ktorému bola vtlačená pečať tvojho slávneho kňazstva, a chráň ho od všetkých pozemských náklonností.

Daj, nech sa vzmáha v láske k tebe, a uchovaj ho od svetskej nákazy. Daj mu moc, aby premieňal srdce, ako premieňa chlieb a víno. Žehnaj jeho prácu, aby prinášala hojný účinok, a udeľ mu korunu večnej slávy. Amen.

Tieto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.