Buď pozdravený, Jozef, obraz Boha Otca.
Buď pozdravený, Jozef, otec Boha Syna.
Buď pozdravený, Jozef, chrám Ducha Svätého.

Buď pozdravený, Jozef, milovaný Najsvätejšou Trojicou.
Buď pozdravený, Jozef, najdôstojnejší manžel Panny Márie.
Buď pozdravený, Jozef, otec všetkých veriacich.
Buď pozdravený, Jozef, verný obdivovateľ posvätného ticha.
Buď pozdravený, Jozef, milovník svätej chudoby.
Buď pozdravený, Jozef, vzor miernosti a trpezlivosti.
Buď pozdravený, Jozef, zrkadlo pokory a poslušnosti.

Požehnaný si medzi všetkými ľuďmi.
Požehnané sú tvoje oči, že videli, čo videli.
Požehnané sú tvoje uši, že počuli, čo počuli.
Požehnané sú tvoje dlane, že sa dotýkali Slova, ktoré sa stalo telom.
Požehnané sú tvoje ruky, že niesli toho, ktorý nesie celý svet.
Požehnané je tvoje srdce, že pre neho horelo najvrúcnejšou láskou.

Nech je zvelebený večný Otec, ktorý si ťa vyvolil.
Nech je zvelebený Syn, ktorý ťa miloval.
Nech je zvelebený Duch Svätý, ktorý ťa posväcoval.
Nech je požehnaná tvoja manželka Mária, ktorá si ťa ctila ako manžela a brata.
Nech sú navždy požehnaní tí, ktorí ťa milujú a velebia.

Amen.

Autor: svätý Ján Eudes

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.