kresťanský blog

Zobrazujú sa: 17 - 32 z 54 VÝSLEDKOV
Modlitby

Hrdinský čin lásky na útechu duší v očistci

Nebeský Otče! V spojení s Ježišovými zásluhami a zásluhami Panny Márie ti za úbohé duše v očistci obetujem všetky dobré skutky a zadosťučinenia celého svojho života, ako aj všetky tie, ktoré budú obetované za mňa po mojej smrti. Vkladám ich do rúk nepoškvrnenej Panny Márie; nech ich rozdelí tým dušiam, ktoré podľa svojej múdrosti a …

Modlitby

Mocný exorcizmus svätého Michala Archanjela

Svätá Trojica, jediný Bože, na príhovor Bohorodičky Panny Márie, svätého Michala Archanjela, všetkých anjelov a svätých ťa úpenlivo prosím o tú veľkú milosť premôcť temné sily na slovenskej zemi i na celom svete. Odvolávam sa na zásluhy umučenia nášho Pána Ježiša Krista, jeho drahocennej krvi preliatej za nás i jeho svätých rán, agónii na kríži …

Modlitby

Modlitba k svätému archanjelovi Michalovi proti satanovi a padlým anjelom

Táto modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi bola publikovaná z nariadenia pápeža Leva XII. Michal Archanjel je veľký bojovník a ochranca. Poproste ho o pomoc v nebezpečenstve či v ohrození života, skrátka vždy, keď sa budete báť a budete sa cítiť osamelo. Archanjel Michal vás rád schová pod svoje ochranné krídla a poskytne vám bezpečie a …

Modlitby

Modlitba obetovania za duše v očistci

Dobrotivý Bože! Pretože je tvojou svätou vôľou, aby sme sa modlili za duše v očistci, obetujeme ti skrze najčistejšie ruky Panny Márie všetky sväté omše, ktoré sa dnes slúžia na tvoju slávu a česť a za spásu duší v očistci. Pokorne ťa prosíme, pre hojné zásluhy tvojho milovaného Syna zotri ich vinu a zmiluj sa …

Modlitby

Modlitba ku Kráľovnej predrahej krvi

Mária, pozdravujeme ťa, Kráľovná predrahej krvi, lebo Božia krv je najvyšší titul tvojej kráľovskej dôstojnosti nad celým svetom. Ty si ju darovala Božiemu Synovi. Ty si sa zjednotila s obetou krvi, ktorú nepoškvrnený Baránok Ježiš prelial ako zmierenie Boha s ľuďmi a medzi sebou. Preto si pre nás Matkou v poriadku milosti a Rozdávateľkou dobrodení …

Modlitby

Litánie k predrahej Kristovej krvi

(Schválil ich pápež Ján XXIII. roku Pána 1960.) Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Krv Kristova, krv …

Modlitby

Spoznajte silnú mariánsku modlitbu Memorare

Nábožná, nesmierne silná modlitba Memorare sa začína pokornou prosbou: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária…“ Mnohí z nás už zrejme počuli tieto slová i celú modlitbu, ktorá po nich nasleduje, no možno sa ju nedokážu spamäti pomodliť, alebo nepoznajú jej históriu a duchovné ovocie, ktoré sa rodí zo začlenenia tejto pobožnosti do nášho života. Hlbšie preniknutie …

Modlitby

Potrebujete rýchlu pomoc? Pomodlite sa expresnú novénu Matky Terezy

Modlitba „Memorare – Rozpamätaj sa“ sa odrieka deväťkrát za sebou. Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária,že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený,kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomocalebo o príhovor žiadal.Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe,Matka, Panna panien, sa ponáhľam,k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem,ja úbohý hriešnik.Matka večného Slova, …

Modlitby

Modlitba študenta k dieťaťu Ježišovi

Dieťa Ježiš, večná a vtelená múdrosť, ty všetkým hojne udeľuješ svoje milosti a zvlášť študujúcej mládeži, ktorá sa ti odovzdáva. Zhliadni preto milostivo i na mňa, ktorý ťa vzývam, aby si ma ochraňoval v mojom štúdiu. Ty, Boží muž, si Pánom poznania, prameňom múdrosti a pamäti, príď na pomoc mojej slabosti. Osvieť moju myseľ a …

Modlitby

Modlitba za uzdravenie chorého

Dieťa Ježiš, Pán života i smrti, ja, aj keď nehodný a úbohý služobník, sa ti klaniam a prosím ťa o uzdravenie (uvádza sa meno osoby), ktorý/-á je mi taký/-á blízky/-a. Osoba, ktorú ti zverujem, veľmi trpí mnohými bolesťami a nemôže nájsť inú úľavu než v tvojej všemohúcnosti, do ktorej vkladá všetky svoje nádeje. Uľav jej, …

Modlitby

Modlitba k dieťaťu Ježišovi

Túto modlitbu sa veriaci modlia každý večer v chráme Pražského Jezuliatka v Arenzane v Taliansku. Sväté dieťa Ježiš, ty udeľuješ svoje milosti tým, ktorí ťa vzývajú, zhliadni na nás, ktorí kľačíme pred tebou, a vyslyš našu modlitbu. Zverujeme ti všetkých svojich úbohých, ktorí sú v núdzi a dôverujú tvojmu božskému Srdcu. Vztiahni k nim svoju …

Modlitby

Modlitba za uzdravenie

Každý z nás potrebuje uzdravenie. Vyprosme si túto milosť od nášho Pána nasledujúcou modlitbou. Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa, osloboď ma od bezmocnosti, ktorá ma opanovala na úkor mojej viery, nádeje a lásky. Ľutujem, že som jej podľahol natoľko, že som už nebol schopný vidieť pravdu o tvojej moci, víťazstve a milosrdenstve vo svete plnom …

Modlitby

Modlitba za diecézneho biskupa

Bože, pastier a vodca všetkých veriacich, zhliadni milostivo na svojho služobníka M., ktorého si ustanovil pastierom diecézy M., a daj, prosíme, aby prospieval slovom a príkladom tým, ktorých vedie, a aby spolu s jemu zvereným stádom došiel do večného života. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote …

Modlitby

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Ježišu Kriste, uznávam ťa za kráľa sveta. Všetko, čo bolo stvorené, je stvorené pre teba, konaj teda so mnou podľa svojho práva! Obnovujem svoj krstný sľub a zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy a tiež aj všetkých jeho skutkov. Sľubujem, že budem žiť ako poriadny kresťan. Zvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko na …

Modlitby

Modlitba k svätému Rafaelovi – nebeskému lekárovi

Svätý archanjel Rafael, prekypujúci plnosťou moci, k tebe sa utiekame v našich chorobách a neduhoch. K tebe, archanjelovi uzdravenia, ktorý nám vyprosuješ dobrá od milosrdného Otca i Syna – obetovaného Baránka, i Ducha Svätého – ich vzájomnej lásky. Vieme, že skutočným nepriateľom nášho života je hriech. Hriechom vstúpili do našich dejín choroba a smrť, hriechom …

Modlitby

Novéna na vyprosenie ochrany anjela strážcu

Celá modlitba sa opakuje počas deviatich dní: Môj anjel strážca, ty si ma, úbohého hriešnika, uznal za hodného toho, aby si sa ma ujal. Pokorne ťa prosím, vzkries vo mne ducha živej viery, pevnej nádeje a nekonečnej lásky, aby ma poháňala len jediná túžba – milovať a slúžiť svojmu Bohu. Anjel Boží… Najvznešenejšie knieža nebeských …