kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 25 VÝSLEDKOV
Články

Ježišova púšť: Zápas na púšti

A hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Mk 1, 12-13 Svätý Marek píše, že keď Ježiš po svojom krste vystupoval z rieky, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho (Mk 1, 10). A hneď potom, ako sa ozval Otcov hlas, pokračuje evanjelista, …

Články

Kristus – chrám: V modlitbe s Ježišom

… vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Lk 6, 12 Ježiš je nielen Pánom chrámu, on sám je chrámom: Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. (Kol 2, 9) Miluješ „Boží dom“, stavbu, ktorá je z kameňa, a predsa ti má čo povedať o toľkých veciach. Je …

Články

Vrch blahoslavenstiev: Duchovná radosť

…aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Jn 15, 11 Ak budeš Krista nasledovať zblízka, čoskoro ťa privedie na Vrch blahoslavenstiev. Všetko, čo chce od svojho služobníka, je otvorené srdce a usmievavá tvár: Božie kráľovstvo… [je] radosť v Duchu Svätom. (Rim 14, 17) Krátko potom, ako sa vrátil z púšte, …

Články

Svätý Tomáš Akvinský: Ako budú všetci poznať naše hriechy i naše zásluhy

„Preto svedomie každého človeka bude ako kniha obsahujúca jeho skutky, nad ktorými bude vynesený súd – podobne, ako keď na ľudskom súde používame záznamy.“ – ST, Doplnok, 87, 1 Bude človek po zmŕtvychvstaní vedieť o všetkých hriechoch, ktoré kedy spáchal? Odznelo viacero dôvodov, prečo by sme si pri poslednom súde nemali spomenúť na všetky hriechy, …

Články

Metódy modlitby

Mnohí duchovní spisovatelia vrátane niektorých svätých ponúkajú návrhy týkajúce sa metód modlitby. František Saleský, veľmi ovplyvnený vlastnou skúsenosťou s duchovnými cvičeniami svätého Ignáca, ponúka niekoľko návrhov štruktúr a formátov na praktizovanie meditácie a modlitby. Navrhuje šesť krokov ako návod, ako prejsť časom modlitby. 1. Postavte sa do Božej prítomnosti. Pamätajte, že Boh je blízko, nie …

Články

Je načase viac veriť Bohu

Aj keď nemáte viac než len jedno zasľúbenie Božieho slova, je čas vstať a ísť do údolia, aby ste sa postavili svojmu obrovi a povedali mu: „Ty sa nevzpieraš mne, ty sa vzpieraš Bohu, ktorý stvoril tento vesmír. On pretkáva samotnú česť svojho mena tým, že ma udržiava a podporuje, že používa môj život na …

Články

Máme nepriateľa. Neberme duchovný boj na ľahkú váhu

Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Prís 18, 10 Predstavme si, ako behom vchádzame do silnej, opevnenej veže a dvere sa za nami zatvárajú. Nepriateľovi neostáva žiadny otvor, ktorým by mohol vstúpiť. Do tejto chránenej pevnosti majú prístup len Božie deti. V jeho starostlivosti sme v bezpečí. Duchovný boj netreba …

Články

Boh a zmysel nášho života

„Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský“ (Ž 139,14. 17). Zmysel a cieľ našej existencie pramení z Boha, pretože on nás stvoril s istým zámerom. Keď Boh nie je stredom nášho …

Články

Príležitosť na hriech

Takéto príležitosti sa v biblickom jazyku nazývajú zlou cestou, cestou k hriechu, cestou neprávosti; lebo tak ako cesta alebo chodník k nejakému miestu vedie tých, ktorí po nich kráčajú, na ono miesto, tak aj príležitosti na hriech vedú tých, ktorí kráčajú ich cestami, k neprávosti a hriechu. Ešte jedno opatrenie musíme veľmi starostlivo dodržiavať, ak …

Články

Účinky prvotného hriechu

Ešte pred stvorením sveta si Boh pre teba vybral tento konkrétny deň krstu, tento konkrétny kostol, týchto konkrétnych krstných rodičov, tohto konkrétneho kňaza – aby zostúpil do hĺbky tvojho srdca a prebýval v tvojom tele, aby si sa stal nositeľom Boha, aby si bol pripojený do neuveriteľnej Božej rodiny, v ktorej synovia a dcéry všemohúceho …

Články

Rozpoznajme ohnivé šípy nášho nepriateľa

Náš nepriateľ je pôvodcom neporiadku. Rád mätie a potom obviňuje, klame a poráža. Skôr než sa spamätáme, sme takí dezorientovaní chaotickým prívalom, že namiesto toho, aby sme stáli v boji, so strachom sa utekáme ukryť. Presúvame svoj pohľad na ľudí a okolnosti a uvažujeme, že keby oni neurobili alebo urobili to či ono, neboli by …

Články

Prečo čelím duchovnému útoku?

Modlíme sa ledabolo, pretože si myslíme, že na tom nezáleží, hoci v skutočnosti sme strážcami na frontovej línii duchovného boja. Je ľahké povedať: „Pane, požehnaj mňa a moju rodinu. A mimochodom, ďakujem ti za toto jedlo. Amen.“ Je to dobré, ale sotva je to druh modlitby, ktorý spôsobí, že sa satan zachveje. Je čas, aby …

Články

Nepriateľ našej spásy: diabol

Keďže bol od počiatku luhárom, používa predovšetkým lož a faloš, aby nás zviedol do svojich osídel, niekedy sám, niekedy s pomocou hriešnych ľudí, v ktorých má svojich apoštolov. Tretím nepriateľom našej spásy je diabol, o ktorom je potrebné vedieť, čo si teraz povieme. Aká je jeho prirodzenosť a vlastnosti, sa dozvedáme zo Svätého pís- ma, …

Články

Dosahovanie nášho posledného cieľa

Svetsky zmýšľajúci ľudia, ktorí žijú v hriechu, a vlažní kresťania, ktorí sú akosi ľahostajní k vlastnej duši, nič tak nepotrebujú ako sa nechať vyrušiť zo svojej necitlivosti a povzbudiť každou myšlienkou, ktorá by sa dotkla ich vnútra. Pravda o spáse je taká, že cesta k nej môže byť ťažká i ľahká. Azda najťažšie sa k …

Články

Odolávať pokušeniu – prostriedok rastu

V skutočnosti je popri základných praktikách horlivého kresťanského života odolávanie pokušeniam a znášanie skúšok jedným z hlavných prostriedkov duchovného rastu. Boh používa nevyhnutné reality sveta, tela a dokonca aj diabla ako prostriedky, ktoré nás poháňajú k zjednoteniu s ním, ak rastieme v odhodlaní odolávať im. Samotné útoky, ktoré nás majú poraziť, sa v skutočnosti stávajú …

Články

Modlitba počas celého dňa

František Saleský veľmi jasne hovorí o potrebe venovať každý deň čas osobnej modlitbe, ale zároveň sprostredkúva víziu modlitby počas celého dňa a ponúka niekoľko návrhov, ako sa to môže diať. Vlastne navrhuje vzor pre náš deň, ktorý nám pomôže „pamätať“ na Pána v rôznych momentoch. Tu sú jeho návrhy. Hneď ako sa prebudíme, obráťme sa …