Milovaný synu, ja som Ježiš, čo znamená spasiteľ. Prečo sú moje ruky prebodnuté klincami, ktorými som bol pribitý na kríž? Zomrel som na ňom z lásky k tebe. Aj moje nohy sú poranené. Moje srdce je naširoko otvorené, po mojej smrti prebodnuté kopijou…

Takto stojím pred tebou, aby si mohol spoznať, kto som a aký je môj zákon. Nemaj však strach, lebo môj zákon je zákonom lásky. Keď ma spoznáš, nájdeš pokoj a radosť. Smutné je žiť ako sirota; poďte teda, synovia moji, navráťte sa k svojmu Otcovi.

Ja som váš Boh i váš Otec, váš stvoriteľ i vykupiteľ. Vy ste moje stvorenia, moji synovia, kúpení za cenu môjho života a krvi môjho srdca, ktorú som vylial, aby som vás vyslobodil z otroctva a tyranie hriechu.

Vlastníte veľké a nesmrteľné duše určené pre večnú blaženosť. Máte vôľu schopnú každého dobra a srdce, schopné lásku rozdávať aj prijímať.

Smäd po spokojnosti a láske nemôže byť nikdy uspokojený pozemským a pominuteľným ziskom. Ten vás vždy zanechá hladných a nespokojných a vaším údelom budú večný zápas, smútok, starosti a trápenia.

Ak ste chudobní a musíte si na svoje živobytie zarábať prácou, bieda života vás roztrpčí; budete nepriateľskí voči svojim zamestnávateľom a možno im budete priať aj zlo, aby tiež zakúsili ťažkosti každodenných námah, ako ich zakúšate vy. Únava, odpor, ba aj zúfalstvo budú ťažko doliehať na vášho ducha, lebo tá cesta je drsná − a nakoniec príde smrť.

Ach, aké veľké sú tieto ťažkosti, ak sa na ne pozeráme iba z ľudského pohľadu. Ja vám však ukážem život z inej strany:

Vy všetci, ktorí postrádate majetky tohto sveta a ste nútení na svoj každodenný chlieb ťažko pracovať a slúžiť pánom, nepovažujte sa za otrokov, lebo ste stvorení pre večnú slobodu.

Vy všetci, ktorí túžite po láske, no nikde ju nenachádzate, pamätajte, že ste stvorení milovať to, čo je večné, a nie to, čo časom pominie.

Vy, ktorí milujete svoje domovy a pracujete, aby ste uživili svoje rodiny a zaistili im pohodlie a šťastie, nezabudnite, že aj keď vás raz od nich odlúči smrť, toto odlúčenie bude trvať iba dočasne.

Vy, ktorí slúžite a ste povinní mať v úcte svojho zamestnávateľa, starať sa o jeho záujmy, ťažko a verne pre neho pracovať a mať ho v láske, pamätajte, že on je vaším pánom iba na krátky čas života. Tento život rýchlo pominie a namiesto neho nastúpi večnosť. Tam už viac nebudete robotníkmi, ale budete panovať ako králi na veky vekov.

Vaša duša stvorená milujúcim Otcom, ktorý vás miluje nekonečnou láskou, nájde konečnú odpoveď na celé vaše snaženie a vaše túžby.

Tam bude každá práca odmenená.

Tam sa stretnete so svojou rodinou, pre ktorú ste tu na svete pracovali.

Tam budete žiť večne, veď zem je iba pominuteľným tieňom, nebo však nikdy nepominie.

Tam budete spojení so svojím Bohom a Otcom. Ó, keby ste len vedeli, aká veľká blaženosť vás čaká!

Tento úryvok pochádza z knihy Posolstvá Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú nájdete na Zachej.sk.