Nikdy nezabudnite na tohto neviditeľného a vždy prítomného spoločníka, ktorý je stále pripravený potešiť vás. Sv. Páter Pio sa stretával s anjelmi počas celého svojho života a veľmi dobre ich poznal. Vedel rozlíšiť aj ich vnútorný hlas. Dokázal rozoznať, od koho prišli a vedel, ako má na nich reagovať. V liste, ktorý napísal Annite 15. júla 1913, dáva jej (a aj nám) neoceniteľné rady, ako konať vo vzťahu k anjelovi strážcovi, k hlasom a modlitbe.

Drahá Ježišova dcéra,
nech je tvoje srdce vždy chrámom Ducha Svätého. Nech Ježiš zväčšuje oheň svojej lásky v tvojej duši, aby sa mohol na teba neustále usmievať, ako to robí u všetkých duší, ktoré miluje. Nech sa Najsvätejšia Mária usmieva na teba počas všetkých tvojich životných udalostí a hojne ti nahradzuje neprítomnosť pozemskej matky.

Nech ťa tvoj dobrý anjel strážny vždy stráži a nech je tvojím vodcom na drsnej ceste života. Nech ťa vždy udrží v milosti Ježišovej a nech ťa vlastnými rukami zdvihne, aby si si neublížila nohu o kameň. Nech ťa pod vlastnými krídlami chráni od všetkých pascí sveta, diabla a tela.

Prežívaj veľkú oddanosť, Annite, k tomuto blaženému anjelovi. Aká je to potecha, keď vieme, že máme ducha, ktorý nás ani na okamih neopustí od lona matky až k hrobu, ani keď sa odvážime hrešiť. A tento nebeský duch nás vedie a chráni ako priateľ a brat. Je pre nás veľkou útechou, že tento anjel sa neustále modlí za nás a ponúka Bohu všetky naše dobré skutky, myšlienky a túžby, ak sú čisté. Ó, pre zmilovanie Božie, nezabudni na neviditeľného spoločníka, vždy prítomného a vždy pripraveného načúvať a ešte viac pripraveného na to, aby nás utešoval. Ach, nádherné dôverné priateľstvo! Ach, požehnaný spoločník! Kiež by si to mohla raz pochopiť! Drž si ho vždy pred očami mysle. Pamätaj často na prítomnosť tohto anjela, ďakuj mu, modli sa k nemu, vždy si udržuj s ním dobrý vzťah. Otvor sa mu a zdôveruj sa mu vo vlastnom utrpení. Neodváž sa narušiť čistotu jeho pohľadu. Pamätaj na to a neustále si toto uchovávaj vo svojej mysli. Ľahko ho možno uraziť, pretože je veľmi citlivý. Obracaj sa naňho v momentoch najväčšej úzkosti a zažiješ jeho dobročinnú pomoc. Nikdy nehovor, že si sama v boji proti svojim nepriateľom. Nikdy nehovor, že nemáš nikoho, komu by si mohla otvoriť svoje srdce a dôverovať. Bola by to veľká krivda pre tohto nebeského posla.

Pokiaľ ide o vnútorný hlas, neboj sa. Zostaň v pokoji. Musíš sa vyhnúť tomu, aby sa tvoje srdce pripojilo k takýmto hlasom. Nedávaj im príliš veľký význam. Ukáž v tom momente svoju ľahostajnosť k nim. Avšak nemala by si ani pohŕdať týmito vecami, ale ani ich obľubovať a ani túžiť po takých veciach. Vždy odpovedaj na tieto hlasy takto: “Ježišu, ak si to ty, ktorý sa so mnou rozprávaš, dovoľ mi, aby som videl skutočnosti a účinky Tvojich slov, teda svätú cnosť vo mne.“

Upokor sa pred Pánom a dôveruj mu. Venuj svoju energiu s Božou milosťou praktizovaniu cností a potom nechaj milosť Božiu pracovať v sebe tak, ako si to Boh želá. Cnosti sú to, čo posväcuje dušu a nie nejaký nadprirodzený jav. A nech ťa nemätie, keď sa snažíš pochopiť, ktoré priania pochádzajú od Boha. Ak je Boh ich autorom, platí, že akonáhle začuješ tieto hlasy, naplní tvoju dušu strach a zmätok, ale potom ťa nechajú v božskom pokoji. Naopak, ak je autorom vnútorných hlasov nepriateľ, začína s falošným pocitom bezpečnosti, po ktorom nasleduje nepokoj a neopísateľný pocit neurčitosti. Nemám absolútne pochýb o tom, že Boh je autorom vnútorného hlasu, ale musíme byť veľmi opatrní, pretože často sa k tomu primieša nepriateľ vo svojom veľkom diele. Ale to by ťa nemalo vystrašiť: toto je skúška, ktorej boli podrobení aj najväčší svätí a najosvietenejšie duše. No napriek tomu boli prijatí v očiach Pána. Musíš si dávať pozor, aby si len tak hneď neuverila týmto hlasom, predovšetkým premýšľaj nad tým, čo súvisí s tým, čo musíš konať a robiť. Ak ho začuješ, posuň ho svojmu Pánovi, aby ho posúdil a aby učinil rozhodnutie.

Páter Pio a duše z očistca

Preto je najlepšie prijímať vnútorné hlasy s veľkou opatrnosťou a pokorou. Konaj týmto spôsobom a všetko ti bude na úžitok pred Pánom. Neboj sa o svoju dušu. Ježiš ťa veľmi miluje. Snaž sa zostať v zhode s touto láskou tým, že budeš postupovať k čoraz väčšej svätosti pred Bohom a ľuďmi. Tiež sa modli nahlas. Ešte neprišiel čas zanechať tieto modlitby. S trpezlivosťou a pokorou znášaj ťažkosti, s ktorými sa stretneš. Buď tiež pripravená trpieť rozptyľovaním a suchopárnosťou, no nesmieš za žiadnych okolností zanechať modlitbu a meditáciu. Je to Pán, ktorý chce s tebou takto pracovať, aby ti získal čo najviac duchovných výhod.

Odpusť mi, ak tu skončím. Len Boh vie, aké ťažké bolo pre mňa napísať tento list. Som veľmi chorý. Modli sa, aby ma Pán mohol čoskoro oslobodiť z tohto tela. Žehnám ti spolu so skvelou Francescou. Prajem ti, aby si žila a zomrela v náručí Ježiša.

Tip na knihu: 365 dní s Pátrom PiomVzbura anjelov, 100 modlitieb k anjelom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.