kresťanský blog

Zobrazujú sa: 1 - 16 z 27 VÝSLEDKOV
Články

Zjednotenie s Bohom

Aby sme do hĺbky rozobrali asketické učenie Evagria Pontského, musíme mať na zreteli jeho špecifický cieľ. Duchovná anachoréza, čiže asketický boj s vášňami, nás má po ceste kontemplácie viesť k  zjednoteniu s Najsvätejšou Trojicou – takže vrcholom anachorézy je mystické spojenie s Bohom. Cesta kontemplácie vedie cez žalmy a  modlitby, ktoré sa v starovekom mníšstve …

Články

Hlas diabla a hlas Boha

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Rim 15, 13 Svätý Ignác bol pred svojím obrátením zlý človek. Hovorí sa o ňom, že predtým než mu delová guľa prerazila nohu počas boja v rodnom Španielsku, ktorý on sám inicioval, pravdepodobne porušil všetky prikázania. …

Články

Pravidlá života katolíckeho bojovníka

Cirkev po celé veky uznáva prínos usporiadaného života s určitými pravidlami pre všetkých svojich veriacich, nielen pre kňazov a rehoľné sestry. „Mnohí katolíci sa v priebehu storočí usilovali zo všetkých síl žiť čo najdokonalejšie pre Boha. Hľadali múdrosť duchovných vodcov svojej doby, ktorí ,usilujúc sa upevniť svoje povolanie‘ (2 Pt 1, 10) zapisovali si postoje …

Články

Ak prijmeš môj kríž, pomôžem ti ho niesť

Ak sa obhliadneme okolo seba, uvidíme širokú škálu negácie kríža a utrpenia. Ľudský život je taký krátky, treba ho čo najviac využiť – to je argument, ktorým sa dnes živí veľa ľudí, najmä mladých. Problém je v tom, že to, čo sa dnes považuje za zdroj šťastia, často vedie k duchovnej smrti. Ľudský život plynie …

Články

Pane, v tvojom srdci je môj dom

Prichádza za mnou veľa stratených ľudí a pýtajú sa, kam ísť, kde nájsť pravdu. Vidím obrovskú mieru utrpenia a námahy, ktorú znášajú vo svojom každodennom živote. Mnohí blúdia po svete a hľadajú prácu. Žijú ďaleko od rodiny a priateľov. Je to veľmi ťažký kríž a porážka pre tento svet súčasne. Možno aj ty si takýmto …

Články

Je načase viac veriť Bohu

Aj keď nemáte viac než len jedno zasľúbenie Božieho slova, je čas vstať a ísť do údolia, aby ste sa postavili svojmu obrovi a povedali mu: „Ty sa nevzpieraš mne, ty sa vzpieraš Bohu, ktorý stvoril tento vesmír. On pretkáva samotnú česť svojho mena tým, že ma udržiava a podporuje, že používa môj život na …

Články

Máme nepriateľa. Neberme duchovný boj na ľahkú váhu

Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Prís 18, 10 Predstavme si, ako behom vchádzame do silnej, opevnenej veže a dvere sa za nami zatvárajú. Nepriateľovi neostáva žiadny otvor, ktorým by mohol vstúpiť. Do tejto chránenej pevnosti majú prístup len Božie deti. V jeho starostlivosti sme v bezpečí. Duchovný boj netreba …

Články

Pochopiť seba samého: Kým si, kresťan?

Sme deťmi večnosti. Ešte pred stvorením sveta si ťa Boh, náš Otec, vysníval ako jedinečného a absolútne neopakovateľného. Stvoril ťa pre seba, takého, aký si, zamiloval si ťa od počiatku a miloval ťa po celú večnosť. Taký ako ty nikdy nikto nebol a nikdy už v celých dejinách vesmíru nebude. Máš neuveriteľnú hodnotu a dôstojnosť. …

Články

Príležitosť na hriech

Takéto príležitosti sa v biblickom jazyku nazývajú zlou cestou, cestou k hriechu, cestou neprávosti; lebo tak ako cesta alebo chodník k nejakému miestu vedie tých, ktorí po nich kráčajú, na ono miesto, tak aj príležitosti na hriech vedú tých, ktorí kráčajú ich cestami, k neprávosti a hriechu. Ešte jedno opatrenie musíme veľmi starostlivo dodržiavať, ak …

Články

Rozpoznajme ohnivé šípy nášho nepriateľa

Náš nepriateľ je pôvodcom neporiadku. Rád mätie a potom obviňuje, klame a poráža. Skôr než sa spamätáme, sme takí dezorientovaní chaotickým prívalom, že namiesto toho, aby sme stáli v boji, so strachom sa utekáme ukryť. Presúvame svoj pohľad na ľudí a okolnosti a uvažujeme, že keby oni neurobili alebo urobili to či ono, neboli by …

Články

Prečo čelím duchovnému útoku?

Modlíme sa ledabolo, pretože si myslíme, že na tom nezáleží, hoci v skutočnosti sme strážcami na frontovej línii duchovného boja. Je ľahké povedať: „Pane, požehnaj mňa a moju rodinu. A mimochodom, ďakujem ti za toto jedlo. Amen.“ Je to dobré, ale sotva je to druh modlitby, ktorý spôsobí, že sa satan zachveje. Je čas, aby …

Knihy

Mocní v boji

Diabol chce, aby sme svoje obavy premietli do budúcnosti, v ktorej Boh nie je. To sa mu však nepodarí. V čase, keď sú ľudia zamilovaní do vlastného názoru a neustále si dovoľujú rozhodovať o tom, kto je in a kto nie, my v modlitbe ohýbame kolená k zemi. Náš boj totiž nie je proti telu a krvi, ale …

Články

Nepriateľ našej spásy: diabol

Keďže bol od počiatku luhárom, používa predovšetkým lož a faloš, aby nás zviedol do svojich osídel, niekedy sám, niekedy s pomocou hriešnych ľudí, v ktorých má svojich apoštolov. Tretím nepriateľom našej spásy je diabol, o ktorom je potrebné vedieť, čo si teraz povieme. Aká je jeho prirodzenosť a vlastnosti, sa dozvedáme zo Svätého pís- ma, …

Knihy

Nepriatelia spásy: Telo, svet a diabol

Pravda o spáse je taká, že cesta k nej môže byť ťažká i ľahká. Azda najťažšie sa k nej dostane, kto je ako otrok svojich vášní pripútaný k pôžitkom tohto sveta a ponorený do zmyselných, telesných rozkoší. S ľahkosťou ju, naopak, získa, kto pozná jej hodnotu a upína sa na Boha a jeho večné dobrá. …

Články

Dosahovanie nášho posledného cieľa

Svetsky zmýšľajúci ľudia, ktorí žijú v hriechu, a vlažní kresťania, ktorí sú akosi ľahostajní k vlastnej duši, nič tak nepotrebujú ako sa nechať vyrušiť zo svojej necitlivosti a povzbudiť každou myšlienkou, ktorá by sa dotkla ich vnútra. Pravda o spáse je taká, že cesta k nej môže byť ťažká i ľahká. Azda najťažšie sa k …

Články

Príbeh duchovného boja mojej rodiny

S rodinným duchovným bojom sa môžem do veľkej miery stotožniť, preto by som sa rada podelila so skúsenosťou duchovného útoku. Našu rodinu svojou pomocnou rukou zachránila Cirkev, a to prostredníctvom duchovenstva, mojej modlitebnej ružencovej skupiny, sviatostného života, cirkevnej náuky a príkladu svätých. Naša rodina bola takmer zničená traumou, keď bol môj milovaný svokor ubitý na …