Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Rim 15, 13

Svätý Ignác bol pred svojím obrátením zlý človek. Hovorí sa o ňom, že predtým než mu delová guľa prerazila nohu počas boja v rodnom Španielsku, ktorý on sám inicioval, pravdepodobne porušil všetky prikázania. Keď sa zotavoval, Pán mu otvoril oči a umožnil mu uzrieť realitu duchovného boja, ktorý sa odohrával okolo neho a v ňom. Jeho švagriná mu dala knihy o svätých, a keďže nemal ako lepšie stráviť čas, začal ich čítať a premýšľať o nich. V priebehu dlhého zotavovania bol pripútaný k posteli (bez televízie, Youtubu či Facebooku, čiže bez vecí, ktoré by mohli prehlušiť Boží hlas) a zistil, že vždy keď sníva o svetských výpravách, bojoch a dobrodružstvách, začína sa cítiť vyprahnutý. No keď, naopak, uvažuje o tom, aké by to bolo stať sa svätým, začína pociťovať útechu. Toto bol začiatok pozoruhodnej, život meniacej múdrosti, ktorú dal svätý Ignác Cirkvi. Túto múdrosť poznáme pod názvom „rozlišovanie duchov“.

Jeho múdrosť napokon prerástla do veľmi jasného súboru usmernení, ktoré nám majú pomôcť pochopiť, ako pracuje diabol, ako sa na nás snaží vplývať a vtiahnuť nás do pekla a úzkosti a ako, naopak, koná Boh a snaží sa nás vtiahnuť do neba a do pokoja. Tieto usmernenia nazval „Pravidlami“ rozlišovania. Pochopenie a uplatňovanie týchto pravidiel mnohým pomohlo stať sa svätými.

Pred rokmi som začal na našom Avila Institute robiť kurz s názvom „Rozlišovanie duchov 101“. Najviac ma pritom prekvapilo, aký veľký účinok mal tento kurz na mojich študentov. Boli medzi nimi stovky laikov, diakonov, kňazov a zasvätených osôb. Keďže tieto pravidlá zmenili môj život, vedel som, že sú veľmi mocné a účinné. Neočakával som však, že keď rovnakú múdrosť uplatnia aj ostatní, budú takmer všetci bez rozdielu hlásiť podobnú skúsenosť, ktorú sami označovali ako úplnú duchovnú premenu. V priemere až 70 % mojich študentov hlásilo, že zmena, ktorá sa udiala v ich živote, mala až takýto dopad!

Ďalej uvádzam hlavné body tejto praktiky a akúsi príručku k týmto účinným usmerneniam, ktoré – ak ich budeš uplatňovať – spôsobia rovnakú zmenu aj v tvojom živote.

Čo je to rozlišovanie?

Rozlišovať znamená chápať a rozhodovať sa pri konaní a zároveň brať do úvahy vnuknutia, ktoré vplývajú na naše myšlienky, slová a skutky. Tieto vnuknutia nás pritom vedú buď k Bohu do neba, alebo nás od neho vzďaľujú a vedú smerom do pekla.

V Novom zákone a v životoch svätých máme jasné príklady toho, že je potrebné skúmať každého ducha a určovať, či je z Boha a predstavuje Božiu vôľu, alebo je od nepriateľa našich duší a predstavuje jeho túžby. Svätý Ján vo svojom liste napísal: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ (1 Jn 4, 1). Svätý Pavol nás na rovnakú potrebu upozorňuje vo svojom Prvom liste Solúnčanom, v ktorom Cirkev povzbudzuje: „Ale všetko skúmajte a držte sa toho, čo je dobré“ (1 Sol 5, 21). Napokon v dvanástej kapitole Prvého listu Korinťanom máme rozlišovanie duchov uvedené v zozname darov Ducha Svätého. Jasne teda vidno, že Duch Svätý túži, aby sme sa horlivo usilovali rozlišovať duchov, a tak mohli porozumieť ľudským, božským a démonickým silám, ktoré sa nás snažia ovplyvniť. Teraz obráťme svoju pozornosť na zdroje vnuknutí, potom sa zameriame na samotný proces rozlišovania.

Odkiaľ prichádzajú vnuknutia?

Vnuknutia či inšpirácie majú tri zdroje:

  1. Dobrých duchov: dobrí duchovia spôsobujú útechu a snažia sa nás viesť k Bohu, k Dobru, k nesebeckosti, k zjednoteniu s Bohom a napokon do neba. Títo duchovia sú vyslaní Bohom a ide im len o naše dobro.
  2. Zlých duchov: Zlí duchovia spôsobujú neútechu a vedú nás k svetu, telu, diablovi, sebeckosti a napokon nás chcú priviesť do pekla. Títo duchovia sa nám snažia jedine uškodiť.
  3. Tvoje ja: Tvoje zmyselné chúťky, choroby, závislosti, názory, túžby, silné stránky, slabosti a neduhy spôsobené dedičným hriechom môžu zapríčiniť mnohé neduchovné útechy a neútechy; tvoja povaha môže tiež znásobiť duchovné útechy a neútechy.

Čo je to proces vykonávania rozlišovania duchov?

Proces rozlišovania má tri kroky:

  1. Uvedomenie: Uvedomíme si svoje rozpoloženie – či prežívame, alebo neprežívame útechu, prípadne neútechu; rozoznávame sily, ktoré dennodenne zohrávajú nejakú pozitívnu úlohu v boji o našu svätosť, náš pokoj a naše postupovanie smerom k Bohu a ktoré, naopak, bojujú proti týmto veciam.
  2. Pochopenie: Presne interpretujeme sily, ktoré na nás alebo v nás pôsobia.
  3. Konanie: V závislosti od hnutí týchto duchov vykonáme náležité kroky.
    A. Zlí duchovia – odporovať: Odporujeme hnutiam, ktoré pochádzajú od zlých duchov.
    B. Dobrí duchovia – prijať: Prijímame hnutia, ktoré pochádzajú od dobrých duchov.

V tomto bode mi môžete položiť otázku: „Počkaj, ale aká je definícia útechy a neútechy? Ako viem, či prežívam jedno, alebo druhé? A ako mám podľa toho vedieť, čo mám robiť?“ Svätý Ignác nám predkladá tieto definície a v štrnástich pravidlách rozlišovania, ktoré vytvoril, uvádza dokonca aj príklady.

Teraz sa zameriame na konkrétne pravidlá, ktoré svätý Ignác vytvoril, aby nám pomohol pochopiť, čo sa deje a čo s tým treba robiť. Keď tieto pravidlá preskúmame a začneme ich praktizovať, proces, ktorý sme vyššie načrtli, nám bude o čosi jasnejší.

Tento úryvok pochádza z knihy Duchovný boj a rozlišovanie duchov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.