kresťanský blog

Články

Blahoslavený pápež Pius IX.

PÁPEŽSKÉ ŠTÁTY (1792 – 1878) Narodil sa v šľachtickej rodine v talianskej Senigallii v roku 1792 ako deviate dieťa. Mal chorobu, ktorá nebola dobre diagnostikovaná. Niektorí ju nazývali epilepsia. Jeho detstvo bolo poznačené malými dobrovoľnými umŕtvovaniami a  intenzívnym náboženským životom. V roku 1815 mu svätý Vincent Pallotti predpovedal, že sa stane pápežom a že loretánska …

Články

Pôvod Novény troch Zdravasov

Účinná novéna troch Zdravasov bola zjavená benediktínskej rehoľníčke svätej Mechtilde von Hackerbon (približne 1241 – 1298). Svätá Mechtilda sa narodila v Nemecku, pochádzala z bohatej šľachtickej rodiny, oplývala krásou ducha a túžila po večnosti. Horiaca veľkou láskou k Bohorodičke raz v modlitbe povedala: „Keby som ťa, ó, Kráľovná nebies, mohla pozdraviť tým najsladším pozdravom, aký …

Knihy

Dominik Savio a jeho stužka

Dominik Savio je nielen patrónom miništrantov, ale aj mocným orodovníkom bezdetných, neplodných manželstiev, pomocníkom v rizikovom tehotenstve, či pri komplikovaných a ťažkých pôrodoch. V neposlednom rade ho poznáme ako ochrancu všetkých matiek a detí v kolískach. Špecifický príhovor Dominika Savia, o ktorom hovorí táto brožúrka, sa rýchlo rozšíril do celého sveta a jeho stužka bola …

Články

Svätý František Saleský o sviatku Zoslania Ducha Svätého

„Vstaň, vetrík severný! Zdvihni sa, vánok od juhu! Prevejte moju záhradu! Nech sa jej vôňa roznáša…“ (Pies 4, 16) Ó, ako túžim po tom milostivom vetre, ktorý prichádza od poludnia božskej lásky, po Duchu Svätom, ktorý nám dáva milosť túžiť po ňom a vzdychať po ňom! Ach, ako rád by som bol, keby som vám …

Články

Neviditeľné stigmy Luisy Piccarrety a sobáš kríža

Ježiš od detstva pozýval Luisu, aby napodobňovala jeho život a utrpenie. Všetko v jej živote smerovalo k zjednoteniu, k mystickému manželstvu, kde sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Mt 19, 5), o ktorom sme už hovorili a ktoré tu teraz pripomíname, lebo si chceme povedať niečo o Luisinom treťom mystickom sobáši – sobáši kríža. Ježiš ju …

Články

Rané detstvo Luisy Piccarrety

Luisa od raného detstva vyrastala v rodinnom prostredí bohatom na kresťanské hodnoty. V ich dome, kde vládla atmosféra čistoty a skromnosti, nikdy nezaznelo hrubé alebo rúhavé slovo. Luisa Piccarreta bola veľmi neisté dieťa. Jej rodinní príslušníci jej neraz vyčítali, že sa bojí pre nič za nič. Neskôr, keď vyrástla, vysvetlila dôvod svojich obáv. Dozvedáme sa …

Články

Zjednotenie s Bohom

Aby sme do hĺbky rozobrali asketické učenie Evagria Pontského, musíme mať na zreteli jeho špecifický cieľ. Duchovná anachoréza, čiže asketický boj s vášňami, nás má po ceste kontemplácie viesť k  zjednoteniu s Najsvätejšou Trojicou – takže vrcholom anachorézy je mystické spojenie s Bohom. Cesta kontemplácie vedie cez žalmy a  modlitby, ktoré sa v starovekom mníšstve …

Knihy

Manželstvo v tajomstvách ruženca

Neustále opakovanie, všednosť, rutina – to sú na prvý pohľad spoločné znaky ruženca i manželstva. V ruženci je to striedanie rovnakých zrniek, slov a myšlienok. V manželstve sú to opakujúce sa povinnosti, počúvanie jedného hlasu a pohľad do tých istých očí – manžela či manželky. Život v rutine, život v službe – to je tá …

Články

Rodina Soubirousová

Na severnej strane Lúrd štvrťou zvanou Lapaca preteká riečka, pri ktorej kedysi neďaleko od seba stálo šesť alebo sedem mlynov. Jeden z nich, známy ako Boly, po dlhé roky užívala rodina Castérotová z Lúrd. Keď otec rodiny Justin Castérot v roku 1841 zomrel, zanechal vdovu so štyrmi dcérami, Bernardou, Luisou, Basille a Lucille, a chlapčekom …

Články

Svätý Alojz Gonzaga sa zrieka titulu kniežaťa a vstupuje do rádu

Alojz sa napokon koncom októbra 1585 pobral do Mantovy, kde mal v prítomnosti všetkých členov svojej vznešenej rodiny podpísať už predtým cisárom schválenú právnu listinu, v ktorej sa navždy zrieka svojho panovania nad castiglionským kniežactvom, ako aj všetkých práv a dôchodkov s tým spojených. Príbuzní využili túto poslednú chvíľu a naďalej na neho naliehali, aby …

Články

Novinový článok o Garabandale

Pensamiento Alaves vo svojom čísle z 27. apríla 1962 uverejnil zaujímavý článok Dr. Josého de la Vegu o jeho návšteve San Sebastianu de Garabandal. Myslím si, že je vhodné citovať správu z novín v tejto kapitole venovanej svedectvám ostatných ľudí. Znie takto: Od 18. júna minulého roka sa Preblahoslavená Panna takmer každý deň prechádza po …

Články

Svätý John Henry Newman: Panna Mária, sídlo múdrosti

Jeden z titulov, pod ktorými je v Loretánskych litániách vzývaná Panna Mária, je „sídlo múdrosti“. Dôvodom je, že Ježiš, ktorý je v Písme nazývaný Slovo a Božia múdrosť, istý čas prebýval v jej tele a po svojom narodení, v prvých rokoch svojho života často oddychoval v jej náručí a spočíval v jej lone. Mária je …