Účinná novéna troch Zdravasov bola zjavená benediktínskej rehoľníčke svätej Mechtilde von Hackerbon (približne 1241 – 1298). Svätá Mechtilda sa narodila v Nemecku, pochádzala z bohatej šľachtickej rodiny, oplývala krásou ducha a túžila po večnosti. Horiaca veľkou láskou k Bohorodičke raz v modlitbe povedala: „Keby som ťa, ó, Kráľovná nebies, mohla pozdraviť tým najsladším pozdravom, aký kedy ľudské srdce vymyslelo, urobila by som to s najväčšou radosťou.“ V tej chvíli sa jej zjavila Matka Božia s Anjelským pozdravením, napísaným na hrudi, hovoriac: „Niet pre mňa drahšieho pozdravu, ako sú tieto slová vyslovené s hlbokou úctou. Týmto pozdravom mi nebeský Otec potvrdil, že jeho všemohúcnosť ma uchránila od každej škvrny hriechu. Božský Syn ma osvietil svojou múdrosťou, aby som sa stala hviezdou, ktorá osvetľuje nebo i zem, tak ako to označuje meno Mária – ‚Hviezda morská‘. Duch Svätý ma prenikol svojou božskou sladkosťou a naplnil ma svojou milosťou, takže všetci, ktorí po nej túžia, ju nájdu vo mne, pretože som plná milosti. Slová ‚Pán s tebou‘ mi pripomínajú moje nevýslovné zjednotenie s Najsvätejšou Trojicou a ten úžasný čin, ktorý vo mne vykonala, keď spojila moje telo s božskou prirodzenosťou prostredníctvom vtelenia, takže sa Boh stal človekom a človek sa stal Bohom. Nikto nikdy nepochopí radosť, akú som vtedy prežívala. Hovoriac slová ‚požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš‘ chváli a velebí požehnaný plod, ktorý oživil, posvätil a požehnal navždy všetko, čo bolo stvorené.“

Uvažujúc v modlitbe o svojej smrti sa svätá Mechtilda opäť obracala k Panne Márii, prosiac ju o to, aby pri jej odchode z tohto sveta bola jej oporou. Modliac sa na tento úmysel počula Máriine slová: „Áno, budem pri tebe v hodine tvojej smrti, ale chcem, aby si sa každý deň trikrát pomodlila modlitbu Zdravas’, Mária.

  • Prvý Zdravas na úmysel, aby tak, ako ma Boh Otec vo večnosti povýšil a učinil ma najmocnejšou bytosťou na zemi i v nebi, mohla som ťa svojím mocným príhovorom chrániť a posilňovať v každodennom boji s nepriateľom.
  • Druhý Zdravas bude modlitbou na úmysel, aby tak, ako ma môj božský Syn naplnil múdrosťou, mohla som byť tvojou pomocnicou a ochrankyňou v hodine smrti. Ak svoju dušu naplníš svetlom viery a pravej múdrosti, nebude v nej miesta pre hriech a nedokonalosti.
  • Tretí Zdravas bude modlitbou na úmysel, aby tak, ako ma Duch Svätý naplnil svojou nesmiernou láskou a milosrdenstvom, som i ja naplnila tvoju dušu nežnosťou božskej lásky, aby sa smrteľná úzkosť premenila na radosť.“

Ďalšou sväticou, ktorá žila v rovnakom čase ako svätá Mechtilda, bola svätá Gertrúda z Hefty, nazývaná aj Gertrúda Veľká (1256 – 1302). Táto mystička raz mala zjavenie, v ktorom videla tri jasné prúdy vylievajúce sa zo srdca Boha Otca, Syna a Ducha Svätého a prenikajúce srdce Panny Márie. Stalo sa to počas modlitby vešpier na sviatok Zvestovania Pána. Počas tohto videnia svätica počula hlas, ktorý jej hovoril: „Po sile Otca, múdrosti Syna a nežnom milosrdenstve Ducha Svätého sa nič nevyrovná sile, múdrosti a nežnému milosrdenstvu Panny Márie.“

Svätá Gertrúda zároveň dostala od Božej Matky prísľub, že každý, kto počas svojho života vytrvá v tejto pobožnosti, bude obdarený hojnými milosťami, ochranou v živote i osobitnou pomocou v hodine smrti. Vtedy príde Matka ku každej takejto duši a naplní ju nebeskou útechou.

Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila najprv v kláštoroch a potom aj za ich múry. Blahoslavený Didak Jozef z Cadizu (1733 – 1801), kapucín a apoštol Španielska, nazývaný tiež „apoštol Najsvätejšej Trojice“, napísal o modlitbe troch Zdravasov tieto slová: „Jednou z najmilších pobožností je vzdávať vďaky Najsvätejšej Trojici za nesmierne dary, ktoré Mária dostala v nebi v deň svojho nanebovzatia. V ten deň večný Otec vyvýšil Máriu, odovzdajúc jej najvyššiu vládu nad všetkými nebeskými stvoreniami, Boží Syn ju obdaroval zvláštnou múdrosťou prevyšujúcou každý anjelský rozum, Duch Svätý ju obohatil takou bezhraničnou láskou a milosrdenstvom, aké si nemožno ani predstaviť ani opísať.“

Tento úryvok pochádza z brožúrky Účinná novéna troch Zdravasov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.