Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Pies 4, 7

Cirkev vždy verila a verí, že Bohorodička, Panna Mária, dcéra svätej Anny, od prvého okamihu, v ktorom bola jej duša stvorená a ozdobená milosťou Ducha Svätého, bola zvláštnym darom Božej milosti, pre zásluhy utrpenia a smrti Ježiša Krista, uchránená od každej škvrny dedičného hriechu. Dôkazy o tejto zvláštnej výsade môžeme čítať vo Svätom písme, u cirkevných otcov a vo výrokoch snemov a koncilov Katolíckej cirkvi, ktorá, vedená Duchom Svätým, vždy rozhoduje tak, ako chce sám Boh.

Svätej Brigite bolo zjavené, ako sväto, nábožne a čisto bola počatá Mária, požehnané a prisľúbené dieťa. Sama Panna Mária jej to zjavila takto: „Keď anjel zvestoval mojim rodičom, že sa im má narodiť panna, z ktorej vzíde spasenie sveta, rozhodli sa spojiť sa ako manželia. Inak by boli radšej zomreli, než aby sa spojili z telesnej žiadostivosti, lebo tej boli celkom odumretí. Spojili sa len z Božskej lásky a kvôli anjelskému slovu, bez akejkoľvek žiadostivosti, dokonca proti svojej vôli.“ Tento svätý a záslužný skutok vyjadrila Mária aj nasledujúcimi slovami: „Keby sa niekomu, kto by sa chcel postiť, z poslušnosti prikázalo, aby jedol, a on by jedol z poslušnosti, proti svojej vôli, bolo by toto prijatie pokrmu hodné väčšej odmeny, než postenie. Obdobné bolo i manželské stretnutie mojich rodičov, keď som bola počatá – počatá bez hriechu. Moje telo dostalo hneď pri mojom počatí s posväcujúcou milosťou aj prvotným hriechom stratenú a vykúpením opäť získanú pôvodnú moc nad svojou porušiteľnou prirodzenosťou a nad všetkými náklonnosťami k zlému, zdedenými v dôsledku prvotného hriechu.“

Preto nazýva archanjel Gabriel blahoslavenú Pannu Máriu, dieťa svätej Anny, milostiplnou. Týmto slovom sa vyjadruje úplná bezúhonnosť a  nepoškvrnenosť, a to tak od osobného hriechu, ako aj od dedičného.

Svätý Ambróz hovorí: „Najblahoslavenejšia Panna je oslobodená od každej škvrny hriechu.“

Svätý Ján Zlatoústy vraví: „Panna je oslobodená od každej nákazy (hriechu).“

Od svätého Hieronyma sa dozvedáme: „Je to ten oblak, ktorý nikdy neviazol v tmách, ale vždy bol a je vo svetle.“

Ildefons rozpráva: „Od večnosti bola čistá, iba ona bola hodná, aby sa stala Bohorodičkou.“

V liturgii svätého Jakuba sa píše: „Panna Mária bola najsvätejšia, nepoškvrnená, najslávnejšia.“

Svätý Efrém Sýrsky nazýva Pannu Máriu „Celá nepoškvrnená“, ktorá sa prirodzenosťou a čistotou nedá s nikým porovnať a je oveľa slávnejšia než cherubíni a serafíni.

Taurinský biskup, svätý Maximus, volá Pannu Máriu „prvotnou ozdobenou milosťou,“ a svätý Peter Damiánsky vraví, že „z Adama síce vzala telo, ale Adamovu škvrnu nepripustila.“

Svätý Ján Damascénsky ju oslavuje slovami – „plod milosti“, „plod najsvätejší“.

Cirkevný snem, konaný v roku 1439 v Bazileji, vydal nasledujúci dekrét: „Blahoslavená Panna Mária, Bohorodička, obdarená zvláštnou Božou milosťou, nikdy nepodliehala dedičnému hriechu, ale vždy bola svätá a nepoškvrnená.“

Svätý Otec Pius IX. vyhlásil 8. 12. 1854 dogmu o Nepoškvrnenom počatí. Definícia zapísaná v bulle Ineffabilis Deus hovorí, že „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“ (KKC 491)

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Skrytý život svätej Anny, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.