Ako Panna Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia neprestávajú uvádzať vždy nové a nové pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii, najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote na zemi a oslávení v nebi, a celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslavovanie jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániách.

Podľa istého zbožného učenia je mesiac máj akoby veľkým dňom výsluchu u nebeskej Kráľovnej, v ktorý deň Panna Mária, ako ochrankyňa pokladu nebeských milostí, je zvlášť hotová z týchto sebe zverených pokladov udeľovať tým, ktorí sa k nej utiekajú. Vyprosuje a roznáša potechu zarmúteným, silu malomyseľným, svetlo poblúdeným, pomoc chudobným a chorým, odpustenie i spasenie hriešnikom a vytrvalosť spravodlivým. Prečo práve v mesiaci máji?

V tomto tak príjemnom mesiaci, keď sa do nového zeleného rúcha obliekajú  doliny a háje, keď ľúbezná vôňa kvetov naplňuje povetrie, keď vtáci svojím spevom sa zase ozývajú na slávu Stvoriteľovi, keď sa všetko hýbe k novému životu a keď každé srdce cíti radosť nad krásou prírody, každý človek mal by najviacej zvelebovať dobrotu, moc a múdrosť Božiu. Príroda neodopiera toto zvelebovanie Bohu, len mnohí ľudia v tomto príjemnom mesiaci zabúdajú na toho, ktorý im pripravil toľké radosti, a vynakladajú tento príjemný čas na požívanie nedovolených zábav a na páchanie hriechov v prírode. Na konci 18. storočia pôsobila nevera toľké pustošenie, že sa zdalo, akoby z ľudských sŕdc vyhynula všetka pamiatka na Boha. Mnohé zbožné duše v Ríme, zarmútené nad touto ľahkomyseľnosťou, nevďačnosťou a zábudlivosťou na Boha, uzniesli sa pod vedením misionára Latomia na tom, že celý mesiac zasvätia k úcte Kráľovnej nebies. Kvetmi ozdobovali oltáre Panny Márie. Kľačiačky prosili Matku milosrdenstva, aby svojím orodovaním získala milosť pre zaslepené dietky a tak zahladila ich bezbožnosť, ľahkomyseľnosť a nevďačnosť. V krátkom čase všetci mariánski ctitelia, dozvediac sa o tomto spôsobe mariánskej úcty, ponáhľali sa v máji do chrámov a pred obrazy Panny Márie, aby jej prespevovali piesne chvály.

Pápež Pius VII., dopočujúc sa o tejto pobožnosti, 21. mája 1815 udelil 300 dňové odpustky a plnomocné odpustky v deň sv. prijímania tým, ktorí cez mesiac máj každodenne konajú mariánsku pobožnosť.

Ostrihomská synoda r. 1860 dôrazne odporúčala všetkým duchovným správcom, aby vo svojich farnostiach zaviedli májovú pobožnosť. Dnes azda niet katolíckeho chrámu, v ktorom by sa neodbavovala májová pobožnosť.

Prvé a posledné májové litánie konajú sa pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou; niekedy aj všetky. Spievajú sa Loretánske litánie s modlitbou k Sedembolestnej, za nimi hneď mariánska antifóna s patričnou modlitbou a spomienkovou modlitbou o Sviatosti Oltárnej, ďalej modlitby: Pod tvoju ochranu alebo: Rozpamätaj sa a ostatné príležitostné modlitby májové, potom je požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a mariánska pieseň. Májová pobožnosť sa najlepšie koná večer. Kde niet nádeje, že by sa večer veriaci zišli, tam nech sa veriaci litánie modlia cez sv. omšu alebo po sv. omši.

Ako zasvätiť mesiac máj?

Na začiatku a na konci mesiaca pristúp ku sviatostiam a dokonale očisti svoje srdce. Na 1. mája ozdob v kostole mariánsky oltár, alebo aspoň doma obraz Panny Márie, pred ktorým učiníš dobré predsavzatie, teda obetuj sa Panne Márii, že celý mesiac sväto stráviš. Všetky svoje záležitosti denne odporúčaj Panne Márii. Každé ráno obetuj všetky svoje myšlienky, slová a skutky milostivej Matke a skrze ňu jej Božskému Synovi s tým, že sa chceš chrániť každého hriechu. Cez deň si viac ráz vzdychni strelné modlitby k P. Márii. Denne chodievaj na mariánsku verejnú pobožnosť; ak nemôžeš, vykonaj si ju doma sám(a). Ak môžeš, slyš denne sv. omšu, pri ktorej sa modlí ruženec. Na dôkaz, že zasvätenie seba myslíš vážne, z lásky k Pánu Ježišovi a Panne Márii vykoreň, odhoď zo svojho srdca niektorú chybu, zlý obyčaj alebo náklonnosť. Či si to vykonal, zisti dobrým spytovaním svedomia.

Loretánske Litánie

Modlitba pri májovej pobožnosti. (Každodenne.)

Za loretánskymi litániami modlitby

Blahoslavená Panna, Rodička Božia, Mária! Hoci sme hriešnymi, predsa pred očami všemohúceho Boha a všetkého zástupu nebeského vrháme sa k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju prímluvnicu u Ježiša, Syna tvojho. Tebe zasväcujeme seba, svoje telo a svoju dušu so všetkým, čo máme a čím vládneme. Menovite darujeme ti svoje srdcia a žiadame si, aby sme ťa mali vždy na mysli a aby stále milovali sme teba i tvojho Božského Syna, Ježiša Krista. Rodička Božia, obetujeme ti ešte všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca, prosiac, aby si nám u Boha vyžiadala tú milosť, ktorá je nám najviac potrebná a užitočná. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí ako dietky dôveru svoju v teba skladajú. Riaď všetky kroky naše po ceste príkazov tvojho Božského Syna a od neho nám vypros predovšetkým tej milosti, aby naše srdcia tebe i jemu verné boli a aby velebiac teba na zemi, niekedy s tebou i so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebesiach na veky vekov. Amen.

V čase od 15. do 22. mája sa pripája modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému

Preslávny mučeník, svätý Ján Nepomucký, ktorý si radšej ukrutné muky vystál a mučenícku smrť podstúpil, než by si bol spovedné tajomstvo vyzradil; hľa, my verní ctitelia tvoji útočište svoje u teba hľadáme a pre neporušenosť jazyka tvojho pokorne ťa prosíme; buď nám a všetkým ctiteľom svojim mocnou prímluvou svojou na pomoci u Boha, aby sme z jeho nesmiernej milosti požívali stáleho pokoja a šťastne zachránení boli od drahoty a hladu, vojny a moru, týchto strašných bičov Božích a tak, súc v bázni Božej živí, šťastne sme sa dostali ku brehom večnej blaženosti za tebou ku Kristovi Ježišovi, Pánu nášmu. Amen.

 Záverečná modlitba – 31. mája

Nekonečne milosrdný Bože, ďakujeme Ti za lásku, ktorú si nám za tejto pobožnosti toľko ráz preukázal skrze zásluhy a na orodovanie Panny Márie, Matky Syna Tvojho, Ježiša Krista. Prosíme Ta, daj nám zbožného ducha, aby sme túto svoju Matku vždy dôstojnejšie ctili a na pomoc si ju volali, žeby sme sa vždy mohli tešiť jej materinskej ochrane a v hodinu smrti účastní boli jej pomoci. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.

Na záver sa spieva chválospev sv. Bonaventúru: Teba, Matka, chválime… číslo piesne 380 v JKS

Tip na knihu: Účinná novéna troch Zdravasov5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov365 dní s Máriou. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.