Vieme veľmi málo o živote Panny Márie po Turícach, ale vieme si predstaviť, že bola prítomná na raných oslavách svätej Eucharistie slávenej apoštolmi. Túto neobvyklú myšlienku použil svätý Ján Pavol II. vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Premýšľa tu, aké to bolo pre Máriu, keď v tom období prijala sväté prijímanie.

Čo musela Mária cítiť, keď z úst Petra, Jána, Jakuba a ostatných apoštolov počula slová, ktoré vyslovil jej Syn pri Poslednej večeri: “Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.” (Lk 22, 19)? Telo, ktoré sa za nás obetovalo a stalo sa súčasťou sviatostných znamení, bolo to isté telo, ktoré sa počalo v jej lone! Pre Máriu by prijatie Eucharistie mohlo znamenať, že do jej lona ešte raz zavíta srdce, ktoré bilo v zhode s ňou a znovu by prežívala to, čo zažila pri kríži.

Mária už za svojho života bola predzvesťou Eucharistie, keď povedala svoje “fiat” a prijala Ježiša v tele, krvi, duši a božstve do svojho panenského lona. Z týchto dôvodov ju Ján Pavol II. nazval “Ženou Eucharistie”, pričom volá po tradičnom mene Márie ako “Panna Mária Eucharistie” (ktorá bola historicky slávená 13. mája). Jej skúsenosti a osobitné spojenie s Ježišom ju robia jedinečným príkladom pre tých, ktorí chcú byť účastní na Eucharistii počas omše.

V priebehu storočí písali mnohí svätí o Panne Márii a o tom, ako môže pripraviť naše srdcia na prijatie Ježiša v Eucharistii. V dobe slávností prvých svätých prijímaní vám ponúkame päť citátov od rôznych svätých, ktorí nám ukazujú, ako nás môže požehnaná Panna pripraviť na prijatie Eucharistie.

Sv. Terézia z Lisieux
Vo chvíli prijímania prirovnám niekedy svoju dušu k troj- alebo štvorročnému dieťaťu so strapatými vlasmi a oblečením, ktoré si počas hrania zašpinilo. Takýto obraz prežívam, keď bojujem s dušami. Ale naša požehnaná Pani mi príde rýchlo na pomoc, odhodí moje zašpinené šaty a prečeše mi vlasy, ozdobí ich peknou stuhou alebo jednoduchou kvetinou … Potom som pekná a bez akejkoľvek hanby sa môžem zúčastniť anjelskej hostiny.

Sv. Ján Pavol II.
Aký čarovný bol pohľad Márie, keď kontemplovala tvár novonarodeného Krista držiac ho v náručí? Nie je to bezkonkurenčný model lásky, ktorý by nás mal inšpirovať pri každom prijímaní Eucharistie?

Sv. Peter Julian Eymard
Najlepšia príprava na sväté prijímanie je tá, ktorú nám sprostredkúva Mária… Keď prijmete Sväté prijímanie, obliekate si cnosti a zásluhy Márie, vašej matky, a takto sa s veľkou oddanosťou zverujete v jej viere. Ó, aký šťastný bude Ježiš, keď nájde vo vás obraz Jeho láskyplnej a svätej Matky!

Sv. Maximillián Kolbe
Niet lepšej prípravy na sväté prijímanie než to, že ju obetujeme Nepoškvrnenej… Pripraví naše srdce tým najlepším spôsobom a my určite Ježišovi urobíme najväčšiu radosť a prejavíme mu našu najväčšiu lásku. Po svätom prijímaní sa opäť pomodlime k Nepoškvrnenej, aby ona sama mohla privítať Ježiša v našej duši a potešiť ho tak ako nikto nikdy.

Sv. Ľudovít de Montfort
Úpenlivo proste Máriu, aby vám darovala svoje srdce a mohli ste tak prijať jej Syna s takým srdcom, ktoré mala ona. Pripomeňte jej, že sláva jej Syna si vyžaduje srdce nepoškvrnené a nie nevyspytateľné a zrádzajúce. Povedzte jej, nech do vášho srdca vloží svoje srdce, aby tak ono prijalo jej Syna (čo môže urobiť z titulu zvrchovanosti, ktorý má Božia Matka nad všetkými srdcami). Takto bude jej Syn dokonalým spôsobom prijatý skrze Máriu a bez nebezpečenstva toho, že by sme urazili jej Syna a on by bol nútený opustiť naše srdce.

Tip na knihu: Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani, Svätý Alojz Gonzága, Po cestách mystikov k Božej láske. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.