Francúzsky teológ z 13. storočia Richard od sv. Vavrinca uvádza, že „v žiadnom mene nie je taká mocná pomoc, ani nebolo ľuďom dané iné meno, ako práve Ježišovo meno, z ktorého sa vylialo toľko spásy na ľudí. A tak je to aj s menom Panny Márie.“ Pokračuje, „že oddané volanie tohto sladkého a svätého mena vedie k získaniu hojných milostí v tomto živote a k ďalšiemu vysokému stupňu slávy“.

Opát Francone, ktorý sa k tejto téme vyjadril, hovorí: „Po Synovi neexistuje žiadne iné meno v nebi ani na zemi, odkiaľ by zbožné duše získali toľko milosti, nádeje a sladkosti pre seba.“ Po najsvätejšom Ježišovom mene je meno Márie tak bohaté na všetko dobré, že na zemi a v nebi niet iného, odkiaľ by oddané duše dostali toľko milosti, nádeje a sladkosti.

Preto Richard od sv. Vavrinca povzbudzuje hriešnikov, aby sa uchyľovali k tomuto veľkému menu, pretože ono samo o sebe postačí na uzdravenie zo všetkého ich zla. Takisto „nejestvuje žiaden nepokoj, akékoľvek zlo, ktoré by nepodľahlo okamžite sile mena Mária.“ Blahoslavený Raymond Jordano hovorí: „Akokoľvek je srdce zatvrdilé či nesmelé, meno tejto Najsvätejšej Panny má taký účinok, že ak sa len vysloví, takéto srdce sa v úžase obmäkčí.“ Navyše je dobre známe a uctievatelia Panny Márie žijú tak každý deň, že jej mocné meno dáva osobitnú silu potrebnú na prekonanie pokušenia proti čistote.

Tvoje meno, Bože, je plné Božích milostí a požehnaní,“ hovorí sv. Bonaventúra, no jedným dychom prehlasuje, „tvoje meno, ó Mária, nemožno vysloviť bez toho, aby neprinieslo nejakú milosť tomu, kto tak urobí oddane. Daj, ó, Pani naša, aby sme často na teba pamätali, aby sme na teba volali s láskou a dôverou, pretože takto poukazujeme na Božiu milosť, alebo prísľub, že sa v nej čoskoro obnovíme.

Na druhej strane Tomáš Kempenský vyhlasuje, že „diabli sa boja nebeskej kráľovnej do tej miery, že už len keď počujú jej veľké meno, utekajú ako človek od horiaceho ohňa“. Samotná blahoslavená Panna odhalila sv. Brigite, že „na zemi niet hriešnika (nech je akokoľvek obratý o Božie milosti), od ktorého by diabol okamžite neušiel, keď zavolá k jej svätému menu. Takýto bude s odhodlaním činiť pokánie.“ Pri inej príležitosti zopakovala to isté a povedala, že „všetci diabli si uctievajú jej meno a obávajú sa ho až do takej miery, že keď ho len počujú, okamžite uvoľnia pazúry, ktorými držia dušu v zajatí.“ Naša blahoslavená Pani taktiež povedala sv. Brigite, že “tak, ako odbojní anjeli utekajú od hriešnikov, ktorí sa odvolávajú na meno Mária, tak aj dobrí anjeli utekajú k tým dušiam, ktoré vyslovujú jej meno s oddanosťou.

Prisľúbenia
Skutočne tak potvrdzujú aj prísľuby pomoci od Ježiša Krista pre tých, ktorí sa oddali menu Mária. Jedného dňa počula sv. Brigita, ako Ježiš sľúbil svojej Najsvätejšej Matke, že udelí tri zvláštne milosti tým, ktorí budú s dôverou volať k tomuto svätému menu: po prvé, že im dá dokonalý zármutok nad vlastnými hriechmi, po druhé – ich zločiny sa vďaka tomu zmiernia a po tretie, že im dá silu na dosiahnutie dokonalosti a napokon slávu raja. A potom náš Božský Spasiteľ dodal: „Lebo tvoje slová, Matka moja, sú pre mňa tak milé a príjemné, že nemôžem ti odoprieť, čo si zažiadaš.

Sv. Efrém ide ešte ďalej, keď hovorí: „Meno Mária je kľúčom od nebeských brán, v rukách tých, ktorí ju oddane vzývajú.” A tak nečudo, že svätý Bonaventúra hovorí: „Mária je spasením všetkých, ktorí ju vzývajú.” Blahoslavený Henry Suso zvolal: “Ó, najsladšie meno! Ó, Mária, aká len musíš byť, keď tvoje meno je teda láskavé a milostivé.“ K tomu vždy využívajme krásne rady, ktoré nám dal svätý Bernard: „Pri nebezpečenstvách, v zmätku či v pochybných situáciách vyslov ‘Mária’, zavolaj na Máriu. Nedovoľ, aby jej meno zišlo z tvojich pier a aby neodišlo z tvojho srdca.

Mená Ježiša a Márie
V každom nebezpečenstve, keď sa oberáme o Božie milosti, by sme mali myslieť na Máriu a vzývať jej meno spolu s Ježišovým menom, pretože obidve tieto mená patria k sebe. Ó, nikdy nedovoľme, aby tieto dve najsladšie mená zmizli z našich sŕdc alebo neboli v našich ústach. Lebo nám dávajú silu v boji proti všetkých našim pokušeniam.

Vzývanie posvätných mien Ježiša a Márie,“ hovorí Tomáš Kempenský, „je krátka modlitba, ktorá je pre myseľ rovnako sladká a tak mocná, že zachráni tých, ktorí sa ju modlia, obraňuje pred nepriateľmi nášho spasenia. A navyše sa ľahko pamätá.

Hodina smrti
Vidíme teda, že najsvätejšie meno Panny Márie je skutočne nádherné pre jej ctiteľov už za ich života a to z dôvodu veľmi veľkých milostí, ktoré pre nich získava. Ale bude pre nich sladšie v hodine smrti ako poistka pre pokojný a svätý koniec života.

Prosme teda Boha, aby bolo po smrti meno Márie posledným slovom na našich perách. Takáto bola modlitba sv. Germána: „Kiežby posledným pohybom môjho jazyka bolo vyslovenie mena Matky Božej.“ Ó, sladká a bezpečná je smrť sprevádzaná a ochránená vyslovením toho mena. Lebo Boh udeľuje milosť tým, ktorí k nej volajú.

Otec Sertorius Caputo zo Spoločnosti Ježišovej povzbudzoval všetkých, ktorí často pomáhajú umierajúcim, aby vyslovovali meno Mária, pretože ak sa toto meno života a nádeje opakuje v hodine smrti, postačuje na to, aby démoni zmizli a aby tieto osoby našli pokoj vo svojich utrpeniach.

Blahoslavený muž, ktorý miluje tvoje meno, Mária,“ zvolal Svätý Bonaventúra. „Áno, skutočne požehnaný je ten, kto miluje tvoje sladké meno, Matka Božia!“. Zároveň pokračuje: „Tvoje meno je také slávne a obdivuhodné, že nikto, kto si naň spomenie, nepocíti strach v hodine smrti.“ Jeho moc je taká, že ​​nikto z tých, ktorí ju v hodinu smrti budú vzývať, sa nebude báť útokov svojich nepriateľov.

Sv. Kamil de Lellis vyzýval členov svojej komunity, nech často pripomínajú umierajúcim, aby vyslovovali sväté mená Ježiša a Márie. Taký bol jeho zvyk, keď pomáhal ľuďom v ich poslednej hodine.

Kiežby sme mohli ukončiť svoje životy, ako to urobil kapucínsky otec, Fulgentius z Ascoli, ktorý zomrel so spevom na perách: „Ó, Mária, ó, Mária, najkrajšie stvorenie!” Modlime sa teda so sv. Bonaventúrom: „Prosím ťa, Mária, pre slávu tvojho mena, aby si prišla a stretla sa s mojou dušou, keď bude odchádzať z tohto sveta, a vzala ju do svojich rúk.

zdroj: olrl.org

Tip na knihu: Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia, Pod ochranným plášťom Márie, 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.