V roku 2012 sa na záver XIII. riadneho valného zhromaždenia Synody obrátili biskupi na Máriu, hviezdu novej evanjelizácie upozorňujúc nás na to, aby sme sa jej zverili. Mária nás vedie na našich cestách. Naša cesta, ako nám to povedal emeritný pápež Benedikt XVI., sa môže zdať ako cesta cez púšť. My však vieme, že ju musíme prekonať a priniesť to, čo je nevyhnutné: dar Ducha, spoločnosť Ježiša, pravdu o jeho slove, eucharistický chlieb, ktorý nás živí, spoločenstvo duchovného prijímania, podnety lásky. Je to voda v studni, ktorá dáva púšti vykvitnúť. Ako hviezdy svietia jasnejšie v noci na púšti, tak aj svetlo Márie, hviezdy novej evanjelizácie, svieti na nebi jasne po našej ceste. Jej sa s dôverou zverujeme. (Rím, 26. októbra 2012)

Zverenie sa Márii sa uskutočňuje prostredníctvom duchovného cvičenia mariánskeho zasvätenia, ako nás ho naučil sv. Ľudovít Maria de Montfort a sv. Maximilián Kolbe. Táto živá podstata spoločenstva s Máriou je v poslednej dobe ilustrovaná skrze životy svätých, ako napr. sv. Ján Pavol II. a sv. Matka Tereza z Kalkaty. Mariánske zasvätenie je zmluvou lásky, ktorej výsledkom je spojenie našich sŕdc s Nepoškvrneným Srdcom. Svätí a sväté spolu s cirkevnou tradíciou nás učia, že toto je najistejšia cesta k spoločenstvu s Ježišom – naším cieľom. Zasvätenie sa Márii nás vtiahne do jej poslania na zemi. Aké je to Máriino poslanie? Porodiť Ježiša. Boh stvoril Máriu, aby priviedol Ježiša na svet, do srdca ľudstva.

Pri päte kríža stála aj Mária Magdaléna. Nebola snáď zasvätená Ježišovi skrze Máriu, pretože sa úplne obrátila a bola vždy blízko Pánovi a Jeho Matke? Zdá sa logické, že Mária z Nazareta formovala sväté ženy ranej Cirkvi, aby jej pomáhali v jej duchovnom materstve duší, najmä duší kňazov. Ženy ako Mária Magdaléna boli prvými duchovnými dcérami Márie. Pri päte kríža bol aj svätý Ján. Iste, keď vzal Máriu k sebe domov, ako nás to Písmo učí, prijal ju najprv do svojho kňazského srdca a zasvätil sa jej službe a ochrane.

Teraz, o mnoho storočí neskôr, máme duchovnú armádu, ktorá sa dáva Márii do služby. Túto armádu vytvorilo mariánske zasvätenie a urobilo z nej rodinu. Márii zasvätené deti sú jej žiakmi a bojovníkmi, pokorní, ale mocní v Duchu, prekvitajú z bohatej pôdy Nepoškvrneného Srdca. Zasvätená rodina Márie kultivuje chudobu ducha, pokoru, ticho, modlitbu, umŕtvovanie a lásku. Vystupujú, aby bránili vieru a podporovali kňazov na rôznych frontoch duchovnej vojny.

Mária nás učí, ako ponúkať pokorné a skryté skutky odčinenia a obety. Umiestňuje svojich synov a dcéry do duchovnej ochrannej hradby okolo svojich kňazských synov. Poslala svojich vzdelaných žiakov, aby bdeli v modlitbe ako strážna veža kríža. Oblieka nás do duchovného brnenia svojho plášťa milostí. Táto armáda mariánskych duší je základom duchovnej sily, ktorá pomáha zatlačiť Máriinu pätu k hlave hada útočiaceho na pastierov, aby rozprášili ovce v nádeji na skoncovanie s obetou Cirkvi.

Mariánske zasvätenie je omnoho viac než len jednoduchá oddanosť. Je to spôsob bytia, živej obetujúcej sa lásky. Naše srdcia sú prebodnuté ako Máriino, takže myšlienky mnohých sú odhalené a Satan so svojimi légiami je porazený jednou bitkou za druhou. Cirkev v jednote volá: „Príď, Pane Ježišu!“ Zasvätenie sa Márii pomôže priniesť obnovenú, osvietenú, pokornejšiu, silnejšiu, chudobnejšiu, oslnivejšiu Cirkev na prahu nových Turíc. Naše mariánske zasvätenie je dobre prežité vtedy, keď prvým ovocím bude obetavý príhovor za kňazov. Prehĺbenie nastane, keď ponúkneme svoje utrpenie, sväté prijímania alebo sväté hodinky za ich svätosť a povolanie. Naša štedrá Matka sa prihovára za našich milovaných, naše rodiny, ktoré sú pod jej ochranou.

Nedávno sa istý kňaz vyjadril, že sotva dokáže držať krok s potrebami svojich farníkov na ostrove, kde bol pridelený. V jednu noc, keď rodina priniesla na faru mladého chlapca, ktorý sa zdal byť úplne posadnutý, prosil Máriu o pomoc. Čo urobila Mária? Je ľahké predstaviť si ju, ako vzývala Ducha Svätého, aby zatienil kňaza darmi ochrany, rozlišovania, múdrosti, odvahy a poznaním.

Ako nám pripomína em. pápež Benedikt XVI., Mária je hviezda, ktorá svieti v tme púšte, svetlo, ktoré nám svieti na ceste. Jej žiara prenikne všetky zlá a temnoty svetlom pravdy, ktorá nás oslobodí. Nie je Svetlom, ale vyžaruje dokonalé Svetlo, takže môžeme vidieť na cestu bez ohľadu na to, aká temná sa nám môže zdať. Kde je Mária, tam diabol uteká, pretože jej svetlo je príliš silné. Mária preto musí kraľovať v našich srdciach a mysliach – tam vnútri, kde sa bojuje. Náš každodenný život by mal tiež byť znamením, že Mária je prítomná v našich vzťahoch, rozhodnutiach a povinnostiach.

Mariánske zasvätenie je účinné dobro, ktoré by sme mali prežívať každý deň prijímajúc jej prítomnosť do detailov nášho života. Preto si ju ctíme v poslušnosti s Božou vôľou, pretože Boh nám dal takú veľkú výsadu a ochranu – dar Matky, ktorá nás vedie do svetla lásky, z hrôzy hriechu a bolesti zla do krásy, pre ktorú sme stvorení.

Niektorí exorcisti nás učia, že modlitba Anjela Pána pomodlená ráno, na poludnie a večer je mocnou duchovnou ochranou, pretože Vtelenie je porážkou diabla. Zlí duchovia touto modlitbou opovrhujú, pretože je pripomienkou pokorného, ​​poslušného a ​​odvážneho „fiat“ Nepoškvrneného Srdca. Každý prežije osobnú skúsenosť prostredníctvom mariánskeho zasvätenia, keď bude môcť za všetkých okolností a situácií povedať Bohu to dôležité áno. Obrovská ochrana pred hriechom a zlom je naše neochvejné áno Božej vôli, ceste, času a plánu.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas’, Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas’, Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas’, Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička,
aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tip na knihu: Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu, 365 dní s Máriou, 5 novén k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.