Pevne veríme a pevne dúfame, že ako Kristus naozaj vstal z mŕtvych a žije naveky, aj spravodliví budú po svojej smrti naveky žiť(655) so vzkrieseným Kristom a že on ich vzkriesi v posledný deň. Naše vzkriesenie bude, takisto ako jeho vzkriesenie, dielom Najsvätejšej Trojice.(648)
Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás“ (Rim 8,11).

Výraz „telo“ označuje človeka v stave jeho slabosti a smrteľnosti. „Vzkriesenie tela“(364) znamená, že po smrti nebude žiť len nesmrteľná duša, ale že znova ožijú aj naše „smrteľné telá“ (Rim 8,11).

Pápež František v jednej zo svojich katechéz povedal o vzkriesení tela … 

“Vzkriesenie tela je faktom, ktorý predstavuje pečať našej kresťanskej identity.” Pápež František tak poukázal na obyvateľov Korintu, ktorým sa svätý Pavol prihováral v listoch. Pápež poznamenal, že Korinťania mali podobné problémy, aké majú dnešní kresťania, pokiaľ ide o pochopenie vzkriesenia ľudského tela. „Mali iné predstavy – mysleli si, že mŕtvi sú ospravedlnení, nejdú do pekla, ale do vesmíru, kdesi do vzduchu, a že s Bohom sa stretne iba duša,“ povedal pápež.

“Aj dnes majú ľudia tendenciu uveriť v nejaký druh ‘kozmického panteizmu’ a nie v zmŕtvychvstanie a premenu nášho fyzického tela, pretože je pre nich ľahšie prijať takúto teóriu ako teóriu katechizmu. Ale je tu rozpor voči dielu Ducha Svätého, ktorého sme dostali pri krste, a ktorý nás má  v zmŕtvychvstaní úplne premeniť,“ poznamenal pápež.

„Keď o tom premýšľame, náš jazyk nám hovorí: ‘Chcem ísť do neba, nechcem ísť do pekla.’, ale žiaľ ostaneme iba pri tejto vete. Nikto z nás nehovorí: ‘Vstanem zmŕtvych ako Kristus’. Aj pre nás je to ťažké pochopiť. Ale kresťanské pochopenie toho, čo sa stane s našimi telami po tom, čo zomrieme, je oveľa radikálnejšie.

Kresťanské učenie o vzkriesení tela je škandál, ktorý oni nemôžu pochopiť,“ povedal Pavol Korinťanom. Preto hneď nato ponúka nasledujúcu myšlienku, ktorá je celkom jasná:

‘Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.’ (1Kor 15, 12-14)

„Vzkriesenie tela je súčasťou vyznania viery. Tešíme sa na vzkriesenie zmŕtvych a život , ktorý príde. Táto skutočnosť je srdcom kresťanskej identity, čo znamená byť s Pánom v jednom tele a duši.”

“Začnime našu cestu k vzkrieseniu už tu na zemi, tak ako aj učeníci Pána. Vzkriesenie je veľkou nádejou pre každého kresťana, pretože tak budeme s Bohom zviazaní naveky,” povedal pápež, pričom parafrázuje slová svätého Pavla Solúnčanom, ktorí mali tiež ťažkosti s porozumením tejto časti vyznania. „Na konci budeme spolu s Ním oslávení.“

Tip na knihu: Zjavenia sv. Brigity Švédskej, Kniha Božej útechy Angely z Foligna, Stretnutia s dušami z očistca. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.