Mnohí z nás sa zúčastňujú svätej omše každú nedeľu a niekedy častejšie. Eucharistia, aj keď sa s ňou „skrýva“, stále zostáva tajomstvom a skutočnosťou, ktorú môžeme objaviť.

Čo sa deje na svätej omši ? Čo sa na nej skutočne deje? Kto sa na nej zúčastňuje – sú to len tí, ktorých môžeme vidieť? Aký by mal byť dôsledok našej účasti na Eucharistii?

Odpovede na tieto otázky (a mnohé ďalšie!) Nájdete v encyklike Jána Pavla II. O úlohe Eucharistie v živote cirkvi „Ecclesia de Eucharistia“. Tu je niekoľko úryvkov z tohto krásneho a inšpirujúceho dokumentu:

1. Cirkev žije vďaka Eucharistii

2. Eucharistia, chápaná ako spásonosná prítomnosť Ježiša v spoločenstve veriacich a ako duchovný pokrm, je tým najcennejším, čo Cirkev má v celej svojej histórii.

3. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z mnohých darov, ale ako najväčší dar, pretože je darom seba samého, Jeho vlastnou podstatou v Jeho svätom človečenstve, ako aj darom Jeho diela spásy

4. Eucharistická obeta nie je len tajomstvom spásy a smrti, ale aj tajomstvom zmŕtvychvstania, v ktorom obeta pozná a napĺňa svoje poslanie.

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ja som chlieb života. Ján 6, 35, 48

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Ján 6, 51

5. Eucharistická obeta sama smeruje k vnútornému spojeniu veriacich s Kristom skrze spoločenstvo.

Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Matúš 26,26-28

6. Keď prijímame Telo a Krv Pána Ježiša v svätom prijímaní, dáva nám aj svojho Ducha.

7. Nie je náhoda, že sa v Eucharistickej modlitbe pripomína úcta k Nebeskej Matke Márii, anjelom, apoštolom, mučeníkom a všetkým svätým a na liturgickej oslave obety Baránka sa týmto prostredníctvom zúčastňujeme aj na liturgii nebeskej.

8. Tí, ktorí sa živia Kristom v Eucharistii, nemusia čakať až získajú onen večný život až po smrti, ale oni ho už majú tu na zemi, ako predzvesť budúcej plnosti, ktorá bude zahŕňať človeka v jeho celistvosti.

9. predpokladá, že všetci, ktorí sa zúčastňujú Eucharistie, sa podujali prijať úlohu zmeny života, aby sa v nich v plnom zmysle udialo to úplné „eucharistické.“

10. V pokornom znamení chleba a vína, premeneného na Jeho Telo a Krv, Kristus kráča s nami ako naša posila a viatikum a robí nás svedkami nádeje pre všetkých.

Zdroj: Sväté písmo, encyklika Ecclesia de Eucharistia, aleteia

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše, 7 tajomstiev Eucharistie, 100 modlitieb k adorácii. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.