Pápež František 8. decembra vyhlásil špeciálny rok zasvätený svätému Jozefovi s trvaním do 8. decembra 2021, do sviatku Nepoškvrneného počatia. V tomto špeciálnom roku si pripomíname 150. výročie vyhlásenia svätého Jozefa za patróna všeobecnej cirkvi. Apoštolská penitenciária tiež vydala dekrét, ktorým sa na osobitný rok udeľujú zvláštne odpustky pri príležitosti oslavy výročia a na to, aby sa zvečnilo zverenie celej Cirkvi pod silnú záštitu nad Ježišovým pestúnom.

V tomto období budú mať veriaci možnosť modlitbou a dobrými skutkami získať za pomoci svätého Jozefa, hlavy Svätej rodiny z Nazareta, útechu a úľavu od vážnych ľudských a sociálnych trápení, ktoré obliehajú súčasný svet.“

Oddanosť svätému Jozefovi
Dekrét poznamenáva, že oddanosť svätému Jozefovi v dejinách Cirkvi značne vzrástla, čím sa mu nielenže pripisuje veľkú úcta popri úcte k Matke Božej, jeho manželke, ale značne sa mu rozširuje aj patronát. Magistérium Cirkvi zároveň pokračuje v objavovaní staronovej veľkosti tohto pokladu, ktorým je svätý Jozef, ktorý ako majster z Matúšovho evanjelia vynáša zo svojho skladu nové aj staré. Preto bude dar odpustkov udelený dekrétom apoštolskej penitenciárnej moci z poverenia Svätého Otca veľkým prínosom pre dokonalé dosiahnutie stanoveného účelu.

Podmienky úplných odpustkov
Úplné odpustky sa veriacim udeľujú za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel pápeža) kresťanom, ktorí sa bez pripútanosti na hriech zúčastňujú roku svätého Jozefa a praktizujú nasledujúce úkony uvedené Apoštolskou penitenciáriou:

– plnomocné odpustky sa udeľujú tým, ktorí budú najmenej 30 minút meditovať o modlitbe Pána alebo sa zúčastnia duchovných cvičení v trvaní najmenej jedného dňa, vrátane meditácie o sv. Jozefovi. V dekréte sa píše: „Sv. Jozef, autentický človek viery, nás pozýva k tomu, aby sme znovu objavili synovský vzťah s Otcom, obnovili dôveru v modlitbu, počúvali a v hlbokosti rozlišovali Božiu vôľu.

– plnomocné odpustky môžu získať aj tí, ktorí budú po vzore svätého Jozefa konať duchovné alebo telesné skutky milosrdenstva. Svätý Jozef „nás povzbudzuje, aby sme pri plnení našich povinností znovu objavili hodnotu ticha, rozvážnosti a vernosti“, uvádza sa vo vyhlásení.

– modlitba posvätného ruženca v rodinách či medzi snúbencami je ďalším spôsobom, ako získať odpustky, aby „všetky kresťanské rodiny mohli byť pobádané k tomu znovu vytvárať rovnakú atmosféru dôverného spoločenstva, lásky a modlitieb, akú prežívali vo Svätej rodine“.

– každý, kto sa denne zverí pod ochranu svätého Jozefa, a každý veriaci, ktorý sa dovoláva príhovoru svätého Jozefa (takže tí, čo hľadajú prácu, ju môžu nájsť v dôstojnej podobe), môže tiež získať úplné odpustky. 1. mája 1955 ustanovil pápež Pius XII. sviatok svätého Jozefa „s úmyslom, aby všetci vnímali prácu v dôstojnosti a aby tak inšpiroval spoločenský život a zákony založené na spravodlivom rozdelení práv a povinností“.

– úplné odpustky sa udeľujú aj veriacim, ktorí sa budú modliť litánie k svätému Jozefovi (pre veriacich v latinskom ríte), akatist k svätému Jozefovi (pre veriacich východného obradu) alebo akékoľvek iné modlitby k svätému Jozefovi v rôznych formách rítov, za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra, a za úľavu všetkým kresťanom trpiacim rôznymi formami prenasledovania. Pretože vo výnose sa uvádza, že „útek svätej rodiny do Egypta nám odhaľuje, že Boh je tam, kde je človek v nebezpečenstve, kde trpí, kde uteká, kde zažíva odmietnutie a opustenie“.

Univerzálny svätec
Okrem nich Apoštolská penitenciária poskytuje úplné odpustky veriacim, ktorí sa budú modliť každú legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú skutok zbožnosti na počesť svätého Jozefa, napríklad „K tebe sa utiekame, svätý Jozef“, najmä 19. marca, 1. mája, na sviatok svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa [nedeľa medzi Vianocami a Novým rokom], na nedeľu svätého Jozefa (podľa byzantskej tradície), 19. dňa v každom mesiaci či každú stredu – deň venovaný pamiatke svätca podľa latinskej tradície.“

Dekrét pripomína univerzálnosť patronátu sv. Jozefa nad cirkvou a pripomína, že sv. Terézia z Ávily ho uznala za „ochrancu vo všetkých životných okolnostiach“. Pápež svätý Ján Pavol II. uviedol takisto, že úloha svätého Jozef zažíva „obnovený význam pre Cirkev našej doby vo vzťahu k novému kresťanskému tisícročiu“.

Pre chorých
Uprostred prebiehajúcej krízy Covid-19 sa dar úplných odpustkov rozširuje aj na chorých, starších ľudí, zomierajúcich a všetkých, ktorí z legitímnych dôvodov nemôžu opustiť svoje domovy. Aj oni môžu získať úplné odpustky, ak nie sú pripútaní k akémukoľvek hriechu a majú v úmysle čo najskôr splniť tri obvyklé podmienky a modliť sa úkon zbožnosti na počesť svätého Jozefa či obetovať Bohu bolesti a ťažkosti svojich životov.

Úloha kňazov

Apoštolská penitenciária povzbudzuje kňazov, aby s vôľou a veľkorysým duchom pastoračne uľahčovali slávenie sviatosti pokánia a udeľovanie svätého prijímania chorým.

zdroj: Aleteia

Tip na knihu: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.