Pobožnosť nosenia tejto šnúrky na počesť svätého Jozefa schválila Posvätná kongregácia obradov 19. septembra 1859 a požehnal a schválil ju aj pápež Pius IX. Milosti získané nosením tejto šnúrky sú:

 • zvláštna ochrana svätého Jozefa;
 • čistota duše,
 • milosť čistoty,
 • vytrvalosť až do konca,
 • osobitná pomoc v hodine smrti.

Tradícia šnúrky svätého Jozefa vznikla v belgických Antverpách v roku 1637 po zázračnom uzdravení veľmi zbožnej augustiniánskej mníšky sestry Alžbety, ktorá tri roky trpela neznesiteľnými bolesťami spôsobenými vážnou chorobou. Dospela do takého štádia, že lekári už nevideli žiadne iné východisko než čakať na moment jej smrti. Sestra Alžbeta sa obrátila k nebu a keďže prežívala vždy veľkú oddanosť svätému Jozefovi, požiadala ho, aby sa prihovoril u nášho Pána za jej uzdravenie. Zároveň nechala požehnať šnúrku na počesť svätého Jozefa a opásala sa ňou. Keď sa o pár dní modlila pred obrazom sv. Jozefa cítila, že ju bolesti náhle opúšťajú. Tí, ktorí vedeli o jej chorobe, vyhlásili jej uzdravenie za zázrak. Vyhlásenie o autenticite vykonali pred verejným notárom a lekárom, ktorý bol zhodou okolností protestant. Zázrak bol zaznamenaný a zverejnený vo Verone a v Ríme v rokoch 1810-1842. V priebehu mesiaca marec na ďalší rok vznikla pobožnosť šnúrky sv. Jozefa a neskôr v kostole svätého Mikuláša vo Verone šnúrky požehnali a dali pacientom v nemocnici.

Kaplnka v kostole je zasvätená svätému Jozefovi. Vďaka tomu tu Boh udelil početné milosti a oddanosť sa rozšírila do Francúzska, všetkých častí Talianska a dokonca aj do Ameriky a Ázie. Šnúrka nebola použitá iba ako prostriedok proti fyzickým chorobám, ale tiež ako prostriedok na ochranu cností.

Veronský biskup si uvedomil potrebu adresovať prosbu Kongregácii obradov, čo urobil listom 14. januára 1859. Po dôkladnom vyšetrení posvätná kongregácia v súlade so žiadosťou schválila 19. septembra toho dňa novú formulu požehnania a umožnili ​​použitie šnúrky na súkromné účely. Svätý otec pápež Pius IX. obohatil  túto pobožnosť o zvláštne odpustky.

Podstata šnúrky a spôsob jeho nosenia

Šnúrka svätého Jozefa by mala byť zhotovená z nite alebo bavlny. Na jednom konci by mala končiť siedmimi uzlami ako znamenie siedmich radostí a bolestí svätého Jozefa. Nosí sa aj ako opasok čistoty, cudnosti a ako znamenie pokory. Nosí sa aj okolo pliec na znamenie poslušnosti. Musí byť požehnaná kňazom. Pápež Pius IX. schválil špeciálnu formulu požehnania tejto šnúrky. 

Keď dostanete šnúrku, bude to dlhší povrázok s uzlíkmi na každom konci. Na jeden koniec potrebujete urobiť 6 uzlov, ktoré pridáte ku koncovému uzlíku. Táto časť šnúrky bude visieť po tom, čo sa upevní o pás alebo o rameno. 

Podmienky získania odpustkov

 1. zotrvajte v kajúcnosti, spovedajte sa a stanovte si deň slávnostného začiatku pobožnosti alebo prvý deň, keď začnete šnúrku nosiť.
 2. ak je to možné, navštívte kostol alebo iné oratórium. Ak sa vám nedá pomodlite sa za pokoj medzi kresťanskými kniežatami alebo panovníkmi, vykorenenie herézy a oslavu sv. Matky Cirkvi.

Všetky odpustky sa vzťahujú na úbohé duše v očistci.

Ako postupovať v pobožnosti

Ten, kto nosí šnúrku, by sa mal sedemkrát denne pomodliť modlitbu Sláva Otcu na počesť svätého Jozefa spolu s modlitbou za čistotu (uvedená nižšie).

Modlitba za čistotu

Ó, Strážca panien a požehnaný otec svätý Jozef. Do tvojej vernej ochrany ti bol zverený Ježiš Kristus, samotná nevinnosť a Mária, panna panien. Modlím sa a prosím ťa skrze lásku k Ježišovi a Márii, aby si ma zachoval od všetkej nečistoty. Kiežby som s nepoškvrnenou mysľou, čistým srdcom a telom neustále v čo najväčšej šľachetnosti slúžil Ježišovi a Márii po všetky dni svojho života. Amen.

Plnomocné odpustky spojené so šnúrkou sv. Jozefa

 • v deň vstupu do združenia.
 • v deň sviatku svätých manželov Presvätej Bohorodičky a svätého Jozefa (23. január – momentálne ešte nie je schválený ako súčasť univerzálneho kalendára)
 • 19. marca na sviatok svätého Jozefa, a v jednom zo siedmich dní, ktoré bezprostredne nasledujú po ňom
 • na sviatok patronátu svätého Jozefa (3. nedeľa po Veľkej noci)
 • v deň smrti člena združenia, ktorý bol skutočným kajúcnikom, vyznával svoje hriechy a prijal sväté viatikum. Ak sa nedá takto učiniť, nech vzýva meno Ježiša ústami alebo srdcom.

Prečo šnúrka čistoty?

Opasok, rovnako ako ten, ktorý nosia kňazi na omši, je znakom čistoty a objavuje sa už od začiatku Cirkvi – ale už aj predtým. Starozákonní kňazi nosili pásy, zasvätené panny a rehoľné odevy nosia pásy. Pásy sa nosia takisto aj na počesť konkrétneho svätca – ide o starodávnu tradíciu. O prvých sa hovorí v živote sv. Moniky, matky svätého Augustína. Pás nosieval aj sv. Dominik. Určité bratstvá a arcibratstvá tiež nosia pásy na znamenie svojej príslušnosti a čistoty. Samotná šnúrka je jednoduchá biela šnúrka z nite alebo bavlny, zauzlená na 7 miestach (jeden uzol pre každú zo 7 bolestí a radostí svätého Jozefa) a mala by byť požehnaná kňazom.

V: Naša pomoc v mene Pánovom.
R: Kto stvoril nebo i zem.
V: Pán s vami.
R: I s duchom tvojím.
V: Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si nám daroval lásku k panenstvu a učil nás čistote; prosíme ťa o láskavosť a modlime sa, aby si na znak čistoty požehnal a posvätil tento pás / túto šnúrku. Nech sa ten, kto sa ním/ňou opáše na znak zachovania čistoty, mohol skrze modlitby svätého Jozefa, manžela Tvojej svätej Matky, zotrvať v zdržanlivosti, ktorá ti je tak príjemná, a žiť v poslušnosti k tvojim prikázaniam. Nech tiež získa odpustenie za svoje hriechy, zdravie na mysli i na tele a nakoniec nech dosiahne večný život. Prosíme ťa o to, lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým, jeden Boh na veky vekov.
R: Amen.
V: Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, daj, prosíme, aby tí, ktorí si ctia nedotknuté panenstvo najčistejšej Panny Márie a svätého Jozefa, jej manžela, mohli svojimi modlitbami zotrvať čistí na duchu i na tele. Skrze Krista, nášho Pána.
R: Amen
Modlime sa.
Všemohúci a večný Boh, ktorý si zveril chlapca Ježiša a najčistejšiu Máriu vždy Pannu do starostlivosti čistého muža – svätého Jozefa; pokorne ťa prosíme, aby tí, ktorí sú opásaní týmto pásom/touto šnúrkou na počesť svätého Jozefa, mohli pod jeho záštitou, skrze jeho modlitby a s tvojou pomocou vytrvať vo svätej čistote po celý čas. Skrze Krista, nášho Pána.
R: Amen.
Modlime sa.
Bože, milovník a znovunastoliteľ neviny, modlíme sa, aby Tvoji verní, ktorí majú nosiť tento pás/túto šnúrku, mohli skrze modlitby svätého Jozefa, manžela Tvojej svätej Matky, prepásať svoje bedrá a držať v rukách horiace lampy, aby boli tak prirovnávaní k ľuďom, ktorí čakajú na svojho Pána, keď sa vráti na svadbu; aby mu otvorili, keď príde a zaklope na ich dvere, a uznal ich za hodnych prijatia do večných radostí. Skrze Teba, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R: Amen.
Potom kňaz pokropí šnúrku/pás svätenou vodou a hovorí:
V: Yzopom ma pokrop, Pane, a budem čistý od hriechu. Umy ma a budem belší ako sneh. Zachráň svojich služobníkov.
R: Ktorí dôverujú v Teba, Bože môj.
V: Pane, pošli im pomoc z Tvojho svätého miesta.
R: A bdej nad nimi zo Siona.
V: Pane, vyslyš moju modlitbu.
R: A moje volanie, nech dôjde ku tebe.
V: Pán s vami.
R: I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Ó, Bože milosrdenstva, Bože dobroty, ty máš radosť zo všetkého dobrého a bez teba nie je započaté ani zavŕšené žiadne dobré dielo; láskavo vyslyš naše modlitby a obhajuj svojich verných, ktorí budú nosiť tento požehnaný pás/požehnanú šnúrku na počesť svätého Jozefa a pod jeho záštitou ich ochraňuj pred nástrahami tohto sveta a všetkých jeho žiadostivostí. Pomôž im vytrvať v ich svätom rozhodnutí a dosiahnuť odpustenie hriechov, aby si zaslúžili byť pripočítaní medzi tvojich vyvolených. Skrze Krista, nášho Pána.
R: Amen.

zdroj: CatholicTradition.org

Tip na knihu: 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa, Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.