Čo znamená sloboda anjelov a ľudí v rámci stvorenia?

Bohu nemožno dávať zodpovednosť za objavenie sa zla vo svete. Od neho nemôže pochádzať žiadne zlo ani nemôže byť považovaný za príčinu zla. Zlo bolo spôsobené slobodnými bytosťami a jeho pôvod možno celkom určite pripísať obmedzenej slobode, či už anjelov, alebo ľudí. Len čo sa táto sloboda rozhodne pre zlo a presadí sa, je odsúdená na neúspech. K tomuto záveru prišli svätý Augustín a svätý Tomáš Akvinský. Aby Boh zabránil zlu, musel by stvoriť bytosti bez slobody a bez inteligencie. No v takom prípade by nemali schopnosť ani vedome konať dobro. Sloboda však vyžaduje možnosť zvoliť si alebo nezvoliť si dobro, a to aj najvyššie Dobro, ktorým je Boh.

Už z pozorovania našej ľudskej prirodzenosti musíme uznať, že žiaden skutočný citový vzťah nemôže byť založený na nátlaku. Láska je skutočná iba vtedy, keď je slobodná. Boh, ktorý je láska, aby mohol dosiahnuť lásku vo svojich stvoreniach, sa musí priamo vystaviť riziku ich nezmyselného odmietnutia. Pretože Boh je láska, nemôže nariadiť ani anjelom, ani ľuďom vzťahy ovládania alebo závislosti. Božiu lásku možno buď slobodne prijať, alebo odmietnuť. Schopnosť lásky spája anjelské a ľudské stvorenia s Bohom a umožňuje im získať večnú spásu. Ale toto prijatie Božej lásky, táto otvorenosť voči nej je vždy založená na vnútornej slobode a dobrovoľnosti.

Boh nás nemôže prinútiť k láske k nemu, pretože ak by nás prinútil, nemohla by to už byť láska. Preto nás musel stvoriť slobodných, aby nám dal možnosť otvoriť sa jeho láske a mať tak účasť na jeho božskej prirodzenosti a večnej blaženosti. Keby stvoril anjelov a ľudí bez slobody, neboli by schopní milovať. A tak by ani nemohli dosiahnuť samotný cieľ svojej existencie, ktorým je dokonalá láska vo večnom šťastí blaženého videnia Boha – Najsvätejšej Trojice.

Zo slobody však vyplýva aj možnosť jej svätého a čestného využitia alebo zavrhnutiahodného zneužitia. Vzhľadom na to, čo bolo povedané vyššie, nemôže nás Boh prinútiť používať slobodu na dobro a vylúčiť možnosť, že ju použijeme na zlo. Neporiadok spočíva v dramatickej voľbe anjela alebo človeka použiť vlastnú slobodu na odpor voči nemu a odmietnuť jeho lásku alebo lásku iných stvorení. Takýto postoj vedie anjela alebo človeka k večnému zatrateniu. Bez slobody sa teda nemožno spasiť. Buď sme slobodne spasení, alebo slobodne zatratení. Preto, keď Boh chcel pre všetky svoje stvorenia večnú blaženosť, musel pripustiť aj možnosť večného zatratenia. Boh však nikoho nepredurčil pre peklo. Je to stvorenie samo, ktoré si slobodne volí stav zatratenia.

Tento úryvok pochádza z knihy Vzbura anjelov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.