Ak Eucharistia nie je Telom a Krvou Ježiša Krista, všetci kresťania by za prvých 1500 rokov mali ísť do pekla za uctievanie chleba a vína. Ak je to však Ježiš, mnohí dnešní kresťania slepo prichádzajú o najväčší dar, ktorý nám dal sám Boh Izraela.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.” slová Pána Ježiša Krista, 27-33 A.D

Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.” sv. Pavol, roky 53 – 57

Nemám chuť na jedlo, ktoré podlieha rozkladu, ani na potešenie z tohto života. Chcem Boží chlieb, ktorým je Kristovo Telo. On bol Dávidovým výhonkom. A piť chcem Jeho Krv, lásku, ktorá nemôže byť zničená.
sv. Ignác Antiochijský, rok 110

Lebo chlieb, ktorý vychádza zo zeme po vzývaní Boha, už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, pozostáva z dvoch skutočností, pozemskej a nebeskej. Naše telá, ktoré prijali eucharistiu, už ďalej nepodliehajú skaze, pretože majú nádej na zmŕtvychvstanie.
sv. Irenej z Lyonu, rok 180

Preto neuvažujte nad chlebom a vínom v jednoduchosti, lebo podľa Kristových slov sú Jeho Telom a Krvou. Aj keď vám zmysly naznačujú iné, nech vás viera posilňuje. Nesúďte v tejto veci podľa chuti, ale buďte si úplne istí vierou a nepochybujte, že vás považujú za hodných Kristovho Tela a Krvi.
sv. Cyril z Jeruzalema, rok 350

Nie je to moc človeka, ktorá nám dáva Kristovo Telo a Krv, ale moc Krista, ktorý bol za nás ukrižovaný. Kňaz, ktorý stojí na mieste Krista, hovorí tieto slová, ale ich moc a milosť pochádza od Boha. ‘Toto je moje telo,’ hovorí a tieto slová menia to, čo leží pred ním.
sv. Ján Chryzostom, 407

Kristus držal sám seba vo svojich rukách, keď svojim učeníkom daroval svoje telo so slovami: Toto je moje telo. Nikto nemôže mať podiel na tomto tele skôr, než by si ho uctil.
sv. Augustín, rok 430

V pravom slova zmysle sa pýtaj sám seba, či sa chceš stretnúť so svojím Bohom, ktorý ti daroval svoj život na kríži? Choď na omšu, svadobnú hostinu Baránka. „Blahoslavení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu! Toto sú pravé Božie slová.“ (Zjv 19, 9) Lebo Kristus, ktorý je naším veľkonočným Baránkom, nám pripomína náš odchod zo sveta do Nového Jeruzalema. On bol medzi nami od počiatku. Žiadny iný Baránok Ho nikdy nemôže nahradiť.

il. obr.: Unsplash

Tip na knihu: 21 spôsobov adorácie, 15 minút s Ježišom, Duša Kristova, posväť ma. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.