Osvietené hlavy z Lúrd, ktorým bolo všetko jasné, tvrdili, že prameň pri jaskyni zanikne, len čo mu sneh z okolitých hôr prestane poskytovať vodu. Ale hoci snehy dávno zišli a jarné slnko vysušilo zem, prameň tiekol ďalej a každým novým dňom bol mohutnejší a čistejší.

Počnúc 25. marcom sa mnoho osôb náhle uzdravilo po tom, čo prišlo do styku s jeho vodou. Stačilo sa jednoducho umyť, aby sa niektorým vrátil zrak, iným sluch a ďalším ožili ochromené údy. Najskôr sa ľudia nemohli o uzdravenia zaujímať verejne, lebo vyliečení zvykli svoj prípad úzkostlivo tajiť, aby sa nestali terčom zlomyseľného posmechu, keby sa uzdravenie ukázalo prechodné.

Nakoniec ale dozrel čas, aby vyšli najavo všetky tieto veci, o ktorých sa hneď začalo hovoriť ako o zázrakoch. Prvé správy boli síce v mnohom nadsadené, ba aj nepravdivé, ale spoločne dávali poznať, že sa pri massabiellskom prameni udiali skutočné, vierohodné uzdravenia, ktoré každodenne dosvedčovali známi niekdajších chorých.

Nepriatelia nadprirodzena boli zmätení a nevedeli, čomu majú pričítať úkazy, ktoré sa objavovali pri jaskyni. Ako som povedal, lurdská spoločnosť sa delila na dve strany, medzi ktorými prebiehali živé a nekonečné diskusie, teraz už nielen o teóriách či otázkach čisto metafyzických, ale o skutočných a hmatateľných faktoch. Obrátení a tí, čo verili od začiatku, pripomínali svojim protivníkom, že zázračný prameň napriek ich opačným predpovediam ďalej tečie. Taktiež ich vyzývali, aby pomocou prírodných zákonov vysvetlili uzdravenia, ktoré sa v poslednom čase stali pri prameni. Keďže nemohli poprieť najzákladnejší z faktov, že massabiellsky prameň existuje, naši odporcovia aspoň odmietali všetky uzdravenia, ale bez protidôkazov sa museli uchýliť k znevažovaniu a posmeškom, aby udržali svoje pozície.

Neústupní učenci jedného dňa navrhli v obecnej rade starostovi, aby dal vypracovať analytický rozbor vody z massabiellskeho prameňa. Tu sa však ukázal rozpor, v ktorom sa nachádzali, a ich protichodné počínanie, na ktoré sme ich upozorňovali pri večerných stretnutiach. Lebo pokiaľ, ako tvrdili, neverili v možnosť hlásených uzdravení, prečo sa potom rozhodli zisťovať ich príčinu?

Lurdský starosta, ktorý sa v prípade všetkých udalostí pri jaskyni riadil príkazmi prefekta, nechcel schváliť návrh mestskej rady, kým o ňom neoboznámi svojho nadriadeného. Barón Massy rozbor vody nielenže schválil, ale mrzelo ho, že mu samému neprišla na um taká myšlienka. Pretože ak má massabiellsky prameň naozaj nejakú chemickú príbuznosť s minerálnymi prameňmi v Cauterets, Saint-Sauveur a Barèges, ktorých liečivá sila je taká mohutná, nemohli by sa domnelé uzdravenia pri jaskyni vysvetliť celkom prirodzeným spôsobom? Ihneď začal uvažovať nad odborníkmi, ktorí by najlepšie vyhoveli prianiu mestskej rady v Lurdoch, a spomenul si na pána Latoura, lekárnika z Trie, ktorý bol jeho priateľom a bol uznávaný ako jeden z najlepších chemikov v oblasti. Prefekt poblahoželal lurdským úradníkom k ich duchaplnému podnetu a poprosil pána Lacadého, aby okamžite poslal vzorku vody odborníkovi, ktorého určil. Stalo sa tak v posledných aprílových dňoch a pán Latour, ktorý sa poponáhľal so svojou úlohou, už 6. mája doručil na radnicu v Lurdoch tento odborný posudok:

CHEMICKÁ SKÚŠKA

Voda z lurdskej jaskyne je veľmi čistá, bez farby a príchuti, jej špecifi cká hutnosť sa takmer rovná hutnosti destilovanej vody.

Obsahuje tieto prvky:

Chloridy: sodný, vápenatý, horečnatý – vo veľkom množstve
Uhličitany: vápenatý a horečnatý
Kremičitany: vápenatý a hlinitý
Kysličník železitý
Siričitan sodný
Fosfáty – stopy
Látky organické

V zložení vody zisťujeme úplnú neprítomnosť síranu vápenatého a seleničitanu. Táto dosť pozoruhodná vlastnosť je jej prednosťou, vďaka ktorej možno vodu považovať za veľmi ľahkú, stráviteľnú a priaznivú pre rovnováhu životnej činnosti v organizme. Myslím, že priveľmi nepredbieham, ak poviem, že vzhľadom na zloženie a akosť zlúčenín, ktoré obsahuje, jej medicínska veda čoskoro prizná zvláštne liečivé účinky, ktorými sa zaradí medzi pramene tvoriace minerálne bohatstvo nášho okresu.

A. Latour, lekárnik v Trie

Medzi odporcami nadprirodzeného živlu zavládlo po prečítaní znaleckého posudku ovzdušie triumfu. Latourova analýza podľa nich odstránila všetky tajomstvá a zhodnotila práva rozumu.

„Dobre teda,“ odkázali nám víťazne, „môžeme pripustiť vaše zázračné uzdravenia, keď sa vy skloníte pred vedou, lebo tá vám svojimi pevnými zákonmi potvrdí prirodzené príčiny, ktoré ich všetky spôsobili. Akokoľvek ste sa dali zviesť výmyslom, žiadame vás, aby ste od nich upustili, lebo čo platilo v minulosti, v prítomnosti už neplatí.“

„Vaša radosť a vaše výzvy,“ odpovedali sme im, „zdajú sa nám trochu predčasné. Čoskoro sa môže ukázať, že závery pána Latoura sa čiastočne opierajú o vratké ‚snáď‘, čo jeho správe nepridá na dôveryhodnosti. A i keby sme uznali, že chemikova skúška všetko vyhodnotila správne, je tu ešte jeden podstatný problém, totiž náhlosť uzdravení. Nikdy sme nepozorovali, že by voda z nášho kraja, ktorá má tak často liečivú moc, uzdravila rozličné choroby tak náhle a rýchlo ako voda massabiellska. Tak či onak dnes zisťujeme, aj keď si všetko vysvetlíme, ako nám radíte, že uzdravenia, ktoré sa stali pri jaskyni, sú mimoriadnej povahy. Pamätajte, že ste ich pripustili, a uvidíme, či budete neskôr hovoriť rovnako.“

Povzbudení týmto svojím úspechom začali zástancovia prirodzeného výkladu snívať o nových Lurdoch, ktoré si predstavovali ako kúpeľné mesto. V duchu si pod massabiellskou skalou maľovali veľkolepé stavby, v ktorých by sa liečili chorí, a kolom dokola nádherné domy, ktoré by poskytovali hosťom ubytovanie i rozptýlenie. Teda nákladné hotely, prepychové vily a sídla tisícorakých radostí; na uliciach a námestiach všade život a ruch.

Treba povedať, že naši odporcovia boli v tomto ohľade prorockí. Veľkolepá budúcnosť, ako si ju vykreslili vo svojej fantázii, sa stala skutočnosťou. Massabiellska skala a susedné pahorky naozaj uzreli vyrastať mohutné stavby, ktorých prísna velebnosť preteká s vkusom a krásou. Ale na čo by oní mudrcovia ani zďaleka nepomysleli, bolo, že sa nad tými stavbami budú k nebu týčiť kríže. A miesto aby slúžili nečinnosti, hrám alebo nerestiam, budú príbytkami modlitby, pokánia a všetkých diel posväcovania. Už vôbec nemohli predvídať, že chorí sa pri jaskyni budú uzdravovať nie podľa záverov chemikov a prognóz lekárov, ale proti nim.

Tento úryvok pochádza z knihy Tiché svetlo z Lúrd: Spomienky na Bernadetu, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.