Mnohým sú známe schválené zjavenia našej preblahoslavenej Matky. Ale iba málokto si uvedomuje, že v Itapiranga v Brazílii boli v rokoch 1994 – 1998 zjavenia, v ktorých sa popri Ježišovi a Márii zjavil aj sv. Jozef.

V januári 2010 biskup Carillo Gritti po dlhšom štúdiu, modlitbe, úvahách, pozorovaní a po tom, čo videl nárast viery tisícok ľudí, vyhlásil dekrét o bohoslužbách na počesť zjavení v Itapiranga. Vo svojich predchádzajúcich dokumentoch jasne hovorí o „nadprirodzenom“ pôvode. V inom dokumente uvádza, že s ohľadom na zjavenia Panny Márie z rokov 2005 – 2010, kedy povzbudila k úcte k trom posvätným srdciam Ježiša, Márie a Jozefa, podniká prvý krok k vybudovaniu novej svätyne s istotou, že sa stane miestom pútí a obrátení, ktoré môže konať iba Boh na príhovor Márie. 

S týmto cirkevným schválením učinil svätý Jozef ďalší krok, v ktorom naďalej dostáva poctu, akú si zaslúži, pretože sa Božím rozhodnutím dostal do čela Svätej rodiny. V roku 1962 sa jeho meno ocitlo v prvej eucharistickej modlitbe a v roku 2013 ho pápež František pri príležitosti jeho sviatku – 1. mája – vložil do všetkých ostatných eucharistických modlitieb.

V roku 1994 sa študentovi z brazílskeho Manause, 22-ročnému Edsonovi Glauberovi, zjavila preblahoslavená matka s Ježišom a sv. Jozefom. Zjavenia pokračovali, keď sa vrátil do svojho rodného mesta Itapiranga vzdialeného asi 650 míľ juhozápadne od Sao Paulo a asi 880 míľ od Rio de Janeiro. Ďalšie miesto vzdialené 770 míľ juhozápadne sa stalo miestom ďalších schválených zjavení v San Nicolás, Argentína.

Edsonova matka Maria do Carmo dostala takisto zjavenia. Biskup Gritti sa s nimi niekoľkokrát stretol. Verejne slávil omšu na mieste zjavení a pomáhal tam vystavať svätyňu. Mária sa zjavila pod názvom „Kráľovná ruženca a mieru” – rovnako ako aj vo Fatime. Vo svojich posolstvách zdôrazňovala potrebu obrátenia, modlitby, ruženca, omše, sviatosti zmierenia, svätého prijímania a pokánia, aby sa svet zasiahnutý neverou a hriechom zachránil. Ona a Ježiš vyzvali k úcte k najčistejšiemu srdcu sv. Jozefa.

Zjavenia a sľuby

Zjavenia svätého Jozefa začali 1. marca 1998. V nich Jozef hovorí o oddanosti k jeho čistému srdcu a pridáva k tomu niekoľko sľubov. Začal: „Môj drahý synu, náš Pán Boh ma poslal, aby som ti rozpovedal o všetkých milostiach, ktoré veriaci obsiahnu z môjho najčistejšieho srdca. Ježiš a moja požehnaná manželka si želajú túto úctu. Mnohé duše budú skrze úctu k môjmu čistému srdcu zachránené z rúk diabla. Boh, náš Pán, mi dovolil mi odhaliť ti zasľúbenia môjho srdca.

Rovnako ako som spravodlivý a čistý v Božích očiach, tak aj všetci, ktorí si budú uctievať moje srdce, budú v Jeho očiach spravodliví, čistí a svätí. Naplním ich týmito milosťami a cnosťami, vďaka čomu budú každý deň rásť po ceste svätosti.

Nasledujúci deň sa zjavil sv. Jozef s malým Ježiškom, ktorý ležal na jeho srdci. Jozef tu povedal, že Boh chce darovať nespočetné milosti skrze úctu k jeho srdcu. “Môj syn a Pán Ježiš, ktorého som s otcovskou láskou vychoval tu na zemi, túži po tom, aby si všetci ľudia uctievali moje srdce kvôli tým všetkým, ktorí potrebujú milosti z neba.

V predošlých zjaveniach Panna Mária a Ježiš potvrdili Edsonovi, že Jozef dostal veľkú moc a slávu, a v tejto dobe chce Boh, aby sa ľudia a svet zasvätili srdcu sv. Jozefa. Potom prišiel druhý sľub. „Sľubujem všetkým, ktorí si budú ctiť toto moje najčistejšie srdce, že budú konať dobré skutky v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú, najmä chorých a umierajúcich, pre ktorých som utešiteľom a ochrancom, že im vyprosím v ich poslednej chvíli života milosť dobrej smrti. Ja sám budem týmto dušiam ich obhajcom pred mojím Synom Ježišom a spolu s mojou manželkou, Najsvätejšou Máriou, ich potešíme v posledných hodinách tu na zemi skrze našu svätú prítomnosť a oni spočinú v pokoji našich sŕdc.

Tak, ako si videl môjho Syna Ježiša s hlavou položenou na mojom srdci, tak ja a moja manželka, Svätá Mária, vezmem tieto duše do slávy raja, do prítomnosti ich Spasiteľa, môjho Syna Ježiša Krista, aby si tu mohli oddýchnuť a pritúliť sa k Jeho Najsvätejšiemu Srdcu…

Hrozné varovania

Svätý Jozef sa neštítil hovoriť o stave ľudských sŕdc. Vysvetlil, „ako sa len hriech hrozným spôsobom šíri! Ľudia sa nechali zvádzať najzákernejšími trikmi diabla. Nepriateľ spasenia chce zničiť všetkých ľudí, aby sa takto zatratili všetci. Je závistlivý a nenávidí celú ľudskú rasu. Tak veľa ľudí prechádza skúškami a pokušeniami, ktoré Boží nepriateľ vrhá každú chvíľu, lebo sa snaží zničiť duše ľudí stvorené Bohom.“ 

Svätý Jozef odhalil prvotný útok proti nám, ktorý sa od roku 1998 neustále zvyšuje. „Prostriedky, ktoré Zlý najviac využíva, sú hriechy proti svätej čistote, pretože čistota je jednou z cností, ktoré Boh najviac miluje, a týmto spôsobom túži zničiť obraz Boha prítomný v každom stvorení. A práve preto Boh žiada, aby si celé ľudstvo uctievalo moje cudné srdce. Chce dať ľuďom milosť, aby prekonali pokušenia a diabolské útoky v každodennom živote.

Svätý Jozef nás môže pri týchto útokoch ochraňovať. V litániách sa nachádza invokácia, ktorou ho nazývame „najčistejším“ a tiež „postrachom démonov“. Svätý Jozef dal tento sľub. „Vzývajte moje meno, lebo stačí na to, aby sa démoni rozutekali! Sľubujem všetkým verným, ktorí si budú ctiť moje najčistejšie srdce s vierou a láskou, milosť života vo svätej čistote duše a tela a tiež silu odolávať všetkým útokom a pokušeniam diabla. Ja osobne ich budem chrániť.“ Dodal potom, že túto milosť dostanú aj ich rodinní príslušníci, ktorí potrebujú Božiu pomoc.

Nádej pre hriešnikov

Sv. Jozef si želá, aby sa všetci hriešnici obrátili a boli spasení. „Je mnoho takých, ktorí sú vzdialení od Boha kvôli svojim smrteľným hriechom. Mnohí z týchto mojich detí sú v tomto stave, pretože sa nechali zvábiť diabolskými lesťami. Nepriateľ spasenia ich núti myslieť si, že neexistuje riešenie ani návrat, pretože zúfajú a neveria v Božie milosrdenstvo. Pre diabla sú tak ľahkým cieľom.

Ale hovorí: „Nech všetci hriešnici, dokonca aj tí, ktorí spáchali tie najstrašnejšie hriechy, dôverujú v lásku a Božie odpustenie a tiež nech dôverujú vo mňa a môj príhovor. Všetci, ktorí sa s dôverou obrátia na mňa, si budú istí mojou pomocou pri obnovení Božej milosti a milosrdenstva.

Sv. Jozef nechce, aby hriešnici zúfali, preto prisľúbil tým, ktorí dôverujú v jeho najčistejšie Srdce a vzdajú mu úctu, „milosť potechy v ich najväčších utrpeniach duše a v nebezpečenstve odsúdenia, keď z nešťastia stratia Božiu milosť kvôli smrteľným hriechom. Týmto hriešnikom, ktorí sa ku mne obracajú, sľubujem milosti môjho srdca, že sa obrátia, budú konať pokánie a úprimne oľutujú svoje hriechy. A teraz hovorím všetkým hriešnikom: nebojte sa diabla a nezúfajte kvôli svojim zločinom, ale poďte, vrhnite sa do môjho náručia a utiahnite sa do môjho srdca, aby ste získali všetky milosti k svojmu večnému spaseniu.

Pomoc so súčasnými problémami

Svätý Jozef sa sústredil na životné ťažkosti a ponúkol útechu. „Môj Syn Ježiš chce prostredníctvom môjho srdca odovzdať všetkým ľuďom svoje Božie požehnania. Viem, že mnohí z vás trpia veľkými ťažkosťami, pretože v týchto posledných časoch sa ľudia už viac nemilujú a nepomáhajú si, ale žijú so srdcom plným pýchy, klamstva, intríg, ambícií, ohovárania, malichernosti a mnohých zlých vecí, ktoré sú následkami života ďaleko od Boha.

Svätý Jozef prisľúbil všetkým, ktorí si ctia jeho srdce a veria v neho a jeho príhovor, toto: „Sľubujem, že ich neopustím v ťažkostiach a skúškach života. Poprosím nášho Pána, aby im pomohol skrze Božku prozreteľnosť v ich materiálnych a duchovných problémoch.

Matkám a otcom, ktorí zasvätili seba a svoje rodiny srdcu sv. Jozefa, ubezpečil o pomoci v utrpeniach a problémoch a o pomoci pri výchove detí. 

Hriech: Dôsledky a jeho ochrana

Manžel Márie neignoroval súčasnú svetovú situáciu, ktorá bola v roku 1998 úplne iná ako dnešný množiaci sa duchovný chaos. Zdôraznil: „Môjho Syna Ježiša veľmi rozhorčujú hriechy ľudstva. Chce vyliať svoju Božiu spravodlivosť na všetkých ľudí, ktorí nechcú činiť pokánie a zatvrdilo zotrvávajú vo svojich hriechoch. Pozri, môj syn, hľa, držím Jeho pravú ruku a bránim Mu v tom, aby svoju spravodlivosť vylial na celé toto ľudstvo. Prosím Ho skrze milosti môjho Srdca a skrze tú česť žiť po jeho boku, starať sa o neho s otcovskou láskou na tomto svete a skrze Jeho lásku ku mne, aby netrestal svet za jeho zločiny, ale pre všetkých mojich najmenších, ktorí si ctia toto moje čisté srdce, aby vylial svoje milosrdenstvo na svet.

Mnohé hriechy sveta volajú ľudstvo k pokániu, povedal: „pretože Boha neustále urážajú títo nevďační ľudia. Dnes existuje toľko násilností, znesvätení a ľahostajnosti ľudstva. Z toho dôvodu sa objavuje toľko katastrof, akými sú vojna, hlad a choroby, a toľko iných smutných vecí, ktoré človek trpí kvôli vzbure proti Bohu.

Svätý Jozef objasnil následky tohto povstania. Boh umožňuje ľuďom, aby nasledovali svoje vlastné cesty, aby všetkým ukázal, že bez neho nebudú nikdy šťastní. Necháva ľudí prechádzať takým utrpením, aby im ukázal následky, ktoré hriech prináša do ich životov, a tak Božia spravodlivosť trestá ľudstvo, pretože nechcú počúvať Božiu vôľu. Poukázal na to, že ľudstvo viac a viac pritvrdzuje vo svojich zločinoch, pretože sa zaujímajú iba o svetské potešenia, než o lásku k Bohu a jeho prikázania. Božia spravodlivosť je však na dosah ruky spôsobom, ktorú nikto nikdy predtým nevidel, až kým sa zrazu neobjaví po celom svete.

To by nami malo zatriasť. Ale tento najmocnejší svätý dáva riešenie naplnené nádejou. Všetci, ktorí si budú ctiť jeho čisté srdce, dostanú milosť jeho ochrany pred všetkým zlom a nebezpečenstvom. “Tí, ktorí sa mi odovzdajú, nebudú usmrtení nešťastiami, vojnami, hladom, chorobami a inými pohromami, moje srdce im bude útočiskom a ich ochranou. Tu, v mojom srdci, budú všetci v nasledujúcich dňoch chránení pred Božou spravodlivosťou. Môj Syn Ježiš bude pozerať očami milosrdenstva na všetkých tých, ktorí sa zasvätia môjmu srdcu a budú si ho ctiť. Ježiš vyleje svoju lásku a vezme do slávy svojho kráľovstva všetkých, ktorých som vložil do svojho srdca.

Prvé stredy – žiadosť a prísľub

Keď sa sv. Jozef zjavil v prvú stredu v marci 1998, vyslovil osobitnú žiadosť. S oddanosťou prvých piatkov a soboty nám daroval ďalšiu úctu. Povedal: „Každú prvú stredu v mesiaci bude moje čisté srdce vylievať mnoho milosti na všetkých, ktorí sa spoliehajú na môj príhovor. V tieto stredy nedostanú ľudia iba malé milosti, ale veľmi silné prúdy mimoriadnych milostí! Dám ich tým, ktorí si ma ctia a spoliehajú sa na mňa. Dám im všetky požehnania, všetky cnosti a všetku lásku, ktorú som dostal od svojho Božieho Syna Ježiša a od mojej manželky, Panny Márie, kým som žil s ňou tu na tomto svete a všetky tie milosti, ktoré aj naďalej dostávam v sláve raja.

Žiadosť prišla s veľkým „prísľubom, že sa budem prihovárať pred Ježišom za tých, ktorí prišli ku mne, a ctili si toto moje srdce. Dám im milosti, aby dokázali vyriešiť aj najťažšie problémy a naliehavé potreby, ktoré sa človeku javia ako nemožné, ale všetko to bude možné prostredníctvom môjho príhovoru u Boha. Dám milosti môjho srdca všetkým hriešnikom, aby sa mohli obrátiť.

Svätý Jozef predložil tú istú žiadosť, ktoré odznela počas zjavení Panny Márie v Amerike v marci 1958, a požiadal nás, aby sme sa modlili radostné tajomstvá ruženca na pamiatku jeho života s Ježišom a Máriou a lásky, ktorú k nim prechovával, a zármutku, ktorý s nimi trpel. K tomu prijímať sväté prijímanie s láskou, ktorú prijal Spasiteľa, a vždy, keď držal Ježiška v náručí. 

Potvrdené manželkou Máriou

Na konci zjavení svojho manžela blahoslavená Panna Mária dala sama prísľub. “Všetci, ktorí si ctia najčistejšie srdce svätého Jozefa, budú mať z mojej materskej prítomnosti vo svojom živote mimoriadny úžitok. Tým, ktorí s dôverou prosia Jeho srdce, sľubujem, že sa prihovorím pred Večným Otcom, mojím Božským Synom Ježišom a u Ducha Svätého a vyprosím pre nich milosť dosiahnuť dokonalosť svätosti podľa cností sv. Jozefa, aby tak sami dosiahli dokonalú lásku, v ktorej žil. Ľudia sa naučia milovať môjho Syna Ježiša a mňa s rovnakou láskou ako môj najodvážnejší manžel Jozef, ktorý prijímal najčistejšiu lásku našich Sŕdc. Môj syn Ježiš, môj čistý manžel Jozef a ja sme na vašej strane. Nebojte sa ničoho, pretože naše srdcia vás vždy ochránia.

Odmena pre tých, ktorí šíra úctu k sv. Jozefovi

Jozef ešte povedal, aby sme neprehliadli jednu dôležitú vec: „Všetci, ktorí šíria oddanosť k môjmu srdcu a praktizujú ju s láskou, nech majú istotu, že v ňom budú vryté ich mená, presne tak, ako je v ňom vrytý kríž môjho Syna Ježiša a M ako Mária. Lebo aj Boh si žiada, aby všetci šírili úctu k môjmu Srdcu.

zdroj: NCRegister

 Tip na knihu: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.