V manželstve treba zomrieť veľakrát. Prvýkrát je to vo svadobný deň, keď zomiera tvoje „ja“, ktoré ustupuje vzťahu „ja a ty“ (všimnite si, že nejde o vzdanie sa seba, ale skôr o obohatenie sa druhou osobou). Vtedy, ako ste sa mohli viackrát presvedčiť, naše predstavy a očakávania zomierajú a na ich miesto prichádza pravda a skutočnosť.

„Biblické umieranie“, ktoré prináša život, nastáva vtedy, keď sa vedome rozhodneš zomrieť. Keď sa riadiš Ježišovými slovami: „Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život“ (Jn 12, 24 − 25).

Táto nenávisť, ktorá môže znieť kontroverzne, nie je ničím iným ako vedomou voľbou. Preferisco paradiso − spieval svätý Filip Neri. Vyberám si nebo, preto sa vzdávam hriechu, konám dobro napriek svojim sebeckým túžbam, ktoré ma vedú k zlému.

Táto perspektíva večného života sa prirodzene realizuje vo sviatosti manželstva. Ustúpim ti, aj keď radšej by som mal pravdu. Vzdám sa toho, čo ti ubližuje, aj keď som si doteraz robil veci „po svojom“. Riadim sa dobrom manželstva, nie svojím vlastným. Uprednostňujem našu spoločnú spásu.

Testament z kríža

Ružencové zamyslenia nás pozývajú k tomu, aby sme sa hlbšie ponorili do významu jednotlivých tajomstiev. To je fenomén tejto modlitby, že zdanlivé opakovanie môže byť zakaždým jedinečné − otvára nové významy a podnecuje k ďalším úvahám.

Jedným z pozvaní, ktoré tajomstvo Kristovej smrti určite obsahuje, je pozvanie na oboznámenie sa so závetom, ktorý nám zanechal. Je pozoruhodne krátky, no obsahuje nepochopiteľné bohatstvo ukryté v slovách: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27). A tu je bohatstvo, ktoré vám Ježiš odovzdáva pre každú chvíľu osamelosti, stratenosti alebo keď máte pocit, že Boh je vzdialený a nedostupný. Mária − Matka Lásky − vám bola darovaná práve pre tento čas, aby vás viedla k Bohu a k sebe navzájom.

Tma

Piate bolestné tajomstvo je azda najtemnejším desiatkom ružencových zrniek. Boh zomiera. V tomto obraze sa skrýva všetko zúfalstvo sveta, opustenosť a trpkosť. Chvíľu pred Kristovou smrťou sa dejú symbolické udalosti, ktoré môžu byť pre nás znamením pre obdobie osobných alebo manželských ťažkostí.

Ježišovej smrti predchádzala tma trvajúca symbolické tri hodiny. Tri znamená úplnosť, takže táto tma musela byť úplná a všeobjímajúca. Je to tma, ktorá zvestuje Boží odchod. Temnota, ktorú možno aj vy občas zažívate vo svojom manželstve. Ak kráčate poslepiačky, ak nevidíte, kam idete, ak ste sa úplne stratili z dohľadu a nedokážete v tej tme nič rozpoznať − je to znamenie, že Ježiš vo vašich srdciach zomiera. Že ho váš hriech ukrižoval.

Najrýchlejším spôsobom, ako tam opäť vniesť aspoň trochu svetla, je spoveď, modlitba a úprimné zvolanie: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46). Uvedené slová, hoci sa zvyčajne spájajú s posledným vzdychom umierajúceho Krista, sú zároveň začiatkom modlitby 22. žalmu, v ktorej Dávid vyjadruje svoju túžbu po Bohu: „Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam pokoja“ (Ž 22, 3).

Voláte, milí manželia, vo chvíli temnoty dňom i nocou svojho Boha, aby vám prišiel na pomoc? Vzývate ho, kým sa váš nárek nezmení na vzdávanie vďaky, tak ako v Dávidovej piesni?

„Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. (…) Aj moja duša bude preňho žiť“ (Ž 22, 26. 30).

Tento úryvok pochádza z knihy Manželstvo v tajomstvách ruženca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.