POMALY ČÍTAJ A ROZJÍMAJ

Lukáš 1, 26 − 38

„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: ‚Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.‘ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.  Anjel jej povedal: ‚Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.‘  Mária povedala anjelovi: ‚Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?‘ Anjel jej odpovedal: ‚Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.‘ Mária povedala: ‚Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.‘ Anjel potom od nej odišiel.“

ROZJÍMAJ O ZVESTOVANÍ

Adam a Eva, naši prarodičia, sa dopustili prvého hriechu, nazývaného dedičný hriech. Boh ich potrestal tým, že ich vyhnal z  raja a  zatvoril pre nich a  ich potomstvo bránu neba. Božie milosrdenstvo však presahuje jeho spravodlivosť, a tak Boh po mnoho stáročí posielal prorokov, aby pripravili jeho ľud na prijatie Vykupiteľa, ktorého pošle, aby zachránil svet a ľudí od hriechu. Nakoniec Boh požehnal svätý pár Joachima a Annu dieťaťom: Pannou Máriou, ktorá bola od večnosti predurčená, aby porodila nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.

Mária bola v Božích očiach celá krásna. Na rozdiel od nás bola počatá bez dedičného hriechu a nikdy v živote nezhrešila. Je nepoškvrnená: pokorná, úprimná, čistá a nevinná. Zložila sľub panenstva, aby sa mohla odovzdať Bohu celá: svoje telo, myseľ, srdce i dušu. Úplné zasvätenie sa Bohu ju uschopnilo milovať mlčanie, aby mohla načúvať Božiemu hlasu, rozprávať sa s ním, milovať ho a plniť jeho svätú vôľu. Úplné zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu ti pomôže uskutočniť to isté.

UVAŽUJ

Máriino mlčanie

Evanjeliá poukazujú na Máriino mlčanie a hovoria nám, že namiesto toho, aby chodila a rozprávala ostatným o tom, čo sa jej stalo, „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19). Svätý Ambróz dodáva, že „táto svätá Panna vždy nosila v hĺbke svojho srdca Božie tajomstvá a umučenie svojho Syna i všetko, čo konal“. Toľká vnímavosť nie je možná bez ticha, ktoré ju jediné chráni a uchováva. Ticho nás uschopňuje počúvať; počúvanie nám umožňuje počuť; započutie Božieho hlasu nás pozýva odpovedať mu – a to všetko je modlitbou.
Teraz konaj: Pouvažuj nad Máriiným mlčaním a  popros ju, aby ti pomohla nájsť si v tvojom rušnom dni chvíľu ticha. Z tvojho každodenného ticha bude prameniť počúvanie Božieho hlasu a z počúvania vyplynie modlitba.

Máriina čistota

Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Mária je čistá na tele, na duši, na duchu i  v  úmysloch. Podobne ako Mária, aj my sme povolaní žiť životom veľkej čistoty. Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu nám v tom môže pomôcť. Ak si stratil svoju čistotu, Máriine modlitby a jej mocný príhovor ti ju pomôžu znovu nadobudnúť, aby si sa opäť mohol páčiť Bohu.
Teraz konaj: Požiadaj Máriu, aby ti pomohla ovládať tvoje oči, myšlienky, predstavivosť, pocity, skutky i tvoje úmysly. Tak ako ona, aj ty sa snaž robiť všetko na česť a slávu Božiu.

Anjelovo zvestovanie

Meno Gabriel znamená „Božia moc“ a jeho príchod do Nazareta predznamenáva jeden z najmocnejších Božích skutkov: Ježišovo vtelenie. Gabriel pozdravuje Máriu slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s  tebou“ (Lk 1, 28). Smrteľným hriechom strácame posväcujúcu milosť, no opäť ju získavame dobrou sviatostnou spoveďou. Mária nikdy nestratila milosť, ale zachovala si ju svojou stálou láskou k Bohu.
Teraz konaj: Počas prípravy na svoje zasvätenie sa (i v budúcnosti) pros Máriu, aby ti pomohla zachovať si milosť v  tvojej duši alebo ju obnoviť pokáním. Rozhodni sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia a robiť pokánie s radosťou a vďačnosťou.

Ako sa to stane?

Anjel oznamuje radostnú zvesť: Mária počne dieťa, ktoré sa bude volať Ježiš. On oslobodí ľudí od ich hriechov. Mária chce však zachovať svoj sľub Bohu, sľub panenstva, preto žiada o vysvetlenie. Chce byť verná svojmu sľubu, ako musíš byť i ty verný svojim sľubom.
Teraz konaj: Rozhodni sa, že budeš vždy čestný a verný sľubom, ktoré dávaš Bohu a druhým, najmä keď sa pripravuješ na svoje zasvätenie sa. Rovnako ako Mária, starostlivo zvažuj svoje konanie, keď sa ti zdá, že okolnosti vyžadujú porušenie sľubov alebo ich úplné zrušenie.

Požehnaný stav príbuznej Alžbety

Znamením, ktoré Boh dáva Márii prostredníctvom archanjela Gabriela je, že Máriina príbuzná Alžbeta, ktorá bola neplodná, počala dieťa v starobe. Vlastne, už je v šiestom mesiaci. Bohu nič nie je nemožné!
Teraz konaj: Predstav si a zdieľaj radosť, akú musela Mária prežívať pri tejto dobrej správe o svojej príbuznej, ktorá toľko rokov trpela tým, že nemohla mať dieťa. Porozprávaj sa o  tom s  Máriou a  poďakuj jej za malé zázraky, ktoré sa udiali v tvojom živote.

Máriino „áno“ premieňa svet

Keď sa Mária dozvie o tejto dobrej správe, o tomto zázraku, s radosťou odpovedá anjelovi tak, že hovorí Bohu svoje fiat: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Máriino áno Bohu vedie k vteleniu Božieho Syna – k zostúpeniu druhej osoby Najsvätejšej Trojice z neba na zem. Máriino áno Bohu navždy zmenilo svet; v skutočnosti jej áno ovplyvňuje celú večnosť!
Teraz konaj: Rozhodni sa vždy hovoriť Bohu „áno“, vo veľkých aj malých veciach. Tvoje „áno“ zmení svet okolo teba.

Nepoškvrnené počatie

Hneď po súhlase s  vtelením je Mária zatienená Duchom Svätým a  vo svojom najčistejšom a nepoškvrnenom lone počne Ježiša. Týmto spôsobom môže zostať verná svojmu predsavzatiu a  sľubu Bohu – dodržať prekrásny sľub panenstva mysle, srdca, tela a duše. Máriino srdce je naplnené radosťou, pretože povedala „áno“ Bohu a  „áno“ spáse celého ľudstva.
Teraz konaj: Skús si predstaviť, akú radosť musela Mária prežívať, keď sa dozvedela, že je Bohu taká milá. Predstav si jej ešte väčšiu radosť zo správy, že dlho sľubovaný Mesiáš konečne prichádza na svet. Vďaka Bohu za to, že si vybral Máriu za svoj nástroj i za to, že z lásky k nám poslal svojho Syna, aby nás zachránil od našich hriechov.

NAPOKON HOVOR S MÁRIOU

Keďže sa pripravuješ na zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu, dôkladne uvažuj o  tomto hlbokom tajomstve zvestovania archanjela Gabriela, ktoré vyústilo do vtelenia. Hovor o tom s Máriou tak, ako sa dieťa rozpráva so svojou matkou. Poďakuj jej za jej „áno“, ktoré prinieslo spásu všetkým ľuďom. Požiadaj ju, aby ti pomohla napodobňovať jej mlčanie, jej čistotu a jej veľkodušnosť a aby ti pomohla viac ju milovať. Zanedlho zažiješ skutočnú radosť a šťastie, ktoré cítila Mária a ktoré prežívajú všetci, čo prekonajú svoje sebectvo a naučia sa úplne odovzdať Bohu.

Tento úryvok pochádza z knihy Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.