POMALY ČÍTAJ A ROZJÍMAJ

Zjavenie apoštola Jána 12, 1

„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“

ROZJÍMAJ O MÁRIINOM KORUNOVANÍ V NEBI

Korunovanie Márie za Kráľovnú neba a zeme je naozaj veľkým tajomstvom. Po tom, ako je Panna Mária s telom i dušou vzatá do neba, prichádza chvíľa jej slávneho korunovania. Predstavte si tú krásu! Večný Otec so Synom (Ježišom Kráľom) kladie na Máriinu hlavu tú najkrajšiu korunu, akú si možno predstaviť. Je plná diamantov, rubínov, smaragdov a mnohých iných vzácnych drahokamov. Anjeli sa s radosťou prizerajú; svätí korunovanie kontemplujú so srdcom naplneným láskou. Anjelské chóry so spoločenstvom svätých jasavo spievajú pieseň chvály. Túto nádhernú korunu, vzbudzujúcu úctu, bude mať Panna Mária po celú večnosť. Nikdy z jej hlavy nespadne, nikdy nezhrdzavie, nestratí lesk ani nezapadne prachom. Naveky bude žiariť!

UVAŽUJ

Mária, Kráľovná panien

Vo svete, v ktorom sa na cnosť čistoty tak veľmi útočí už od najnižšieho veku, musíme pozdvihnúť oči k Márii, ktorá je Kráľovnou panien.
Teraz konaj: Kontempluj krásu Kráľovnej neba a  zeme a pros ju o osobitné milosti v oblasti čistoty. Pomodli sa nasledujúcu modlitbu: Mária, najčistejšia Panna, Kráľovná neba a zeme, získaj pre mňa vzácny klenot, ktorý si si tak veľmi cenila po celý svoj život – klenot čistoty! Drahá Pani a Kráľovná, vypros mi čistotu očí, aby som tak ako ty mohol kontemplovať krásu a slávu Boha v celom stvorení a vo všetkých osobách, ktoré stvoril. Ježiš nás učil: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). Najčistejšia Matka, vypros mi čistú myseľ – vrátane pamäti, chápavosti a  predstavivosti. Pomôž mi, slovami svätého Pavla, mať Kristovo zmýšľanie. Ty si dala Ježišovi jeho myseľ; pomôž mi stále viac napodobňovať Kristovo zmýšľanie vo všetkých svojich myšlienkach. Drahá Mária, vypros mi čisté telo, aby všetky moje skutky boli milé Bohu i  tebe. Pomôž mi uvedomovať si svoju dôstojnosť od momentu môjho stvorenia a  chvíle môjho krstu. Drahá Mária, pomôž mi uvedomovať si, že moje telo je chrámom Ducha Svätého a je určené k večnej blaženosti. Drahá Mária, presvätá Panna, daruj mi čisté srdce, aby som miloval Boha zo všetkých síl, úplne a bez výhrad. Obdaruj ma čistotou úmyslu, aby všetko, čo robím, slúžilo na česť a slávu Božiu a na spásu mnohých duší. Amen.

Mária, Kráľovná mučeníkov

Mučeníci dostali milosť preliať svoju krv – napodobňujúc Ježiša, Kráľa mučeníkov – za pravdu alebo pri obrane cnosti. Ako hovorí svätý Alfonz Mária de Liguori, meč, ktorý prebodol Ježišovo srdce, prenikol aj do duše a srdca Panny Márie. Z tohto dôvodu jej patrí titul Kráľovná mučeníkov.
Teraz konaj: V dnešnom svete, v ktorom sme obklopení toľkým zlom – či už v politike, ekonomike, mylných náukách a satanských praktikách – viac ako kedykoľvek predtým naliehavo potrebujeme silu, aby sme vytrvali v boji, vo vernosti Ježišovi a Márii až do úplného konca. Pros Pannu Máriu, Kráľovnú mučeníkov, aby pre teba vyprosila milosť byť silným, keď budeš čeliť pokušeniam, skúškam, utrpeniu, súženiam a možno aj mučeníckej smrti.

Veľká túžba Panny Márie

Panna Mária, Kráľovná neba a  zeme, má veľmi osobitnú, vrúcnu túžbu. Túži po tom, aby do stredu jej koruny mohol byť umiestnený ďalší výnimočný drahokam; drahokam, ktorý bude pre ňu vzácny po celú večnosť – tým drahokamom si ty. Áno, s najväčšou vrúcnosťou si želá, aby ťa mala v nebi pri sebe ako jeden z najvzácnejších ľudských šperkov vsadených do jej koruny. Chce ťa tam mať navždy.
Teraz konaj: Pros Pannu Máriu, Kráľovnú neba a  zeme, o milosť byť hodným stať sa raz jedným z najvzácnejších klenotov, vložených do jej koruny na celú večnosť. Vrúcne sa k nej modli o milosť napodobňovať jej najvznešenejšie cnosti: hlbokú pokoru, živú vieru, bezhraničnú poslušnosť, ustavičnú modlitbu, všestranné umŕtvovanie, božskú čistotu, vrúcnu lásku, hrdinskú trpezlivosť, anjelskú láskavosť a božskú múdrosť (pozri svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, O pravej úcte k Panne Márii, Desať cností Márie).

NAPOKON SA POMODLI MODLITBU ZDRAVAS’, KRÁĽOVNÁ

Keď ukončíš svoje rozjímanie o Panne Márii, Kráľovnej anjelov a Kráľovnej všetkých svätých, Kráľovnej panien, mučeníkov a vyznávačov, Kráľovnej všetkých sŕdc, pomodli sa túto slávnu modlitbu na počesť Márie − Kráľovnej:

Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a  nádej naša, zdravas’. K  tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Nech ti Panna Mária, Kráľovná tvojho srdca, vyprosí hojné milosrdenstvo a  večný život; večnú sladkosť aj uprostred mnohých trpkých okamihov života a  úplnú nádej a dôveru v Božiu milujúcu prozreteľnosť po všetky dni tvojho života.

Tento úryvok pochádza z knihy Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.