1.

Prvá bolesť – Jozef zamýšľa prepustiť Máriu (Mt 1, 18-19)

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Prvá radosť – zvestovanie svätému Jozefovi (Mt 1, 20-21)

„Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: “Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.”

Ó, slávny svätý Jozef, šľachetný manžel najsvätejšej Márie. Aké veľké trápenie naplnilo tvoje srdce, keď si si pomyslel, že budeš musieť svoju manželku prepustiť. Tvoja radosť však bola nepopierateľná, keď ti anjel oznámil úžasné tajomstvo vtelenia. Touto tvojou bolesťou a radosťou ťa prosíme, aby si nás utešoval radosťami dobrého života, a tak sa pripravovali na svätú smrť, ktorá by bola podobná tvojej – v náručí Ježiša a Márie.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

2.

Druhá bolesť – narodenie Spasiteľa v chudobe (Lk 2, 6-7)

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

Druhá radosť – narodenie Spasiteľa ľudstva (Lk 2, 10-12)

„… ale anjel im povedal: “Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.”

Ó, slávny svätý Jozef, ktorý bol vyvolený za panenského otca Slova, ktoré sa stalo telom, tvoj zármutok pri pohľade na dieťa Ježiš, narodeného v takej chudobe sa zmenilo na nebeskú radosť, keď si počul anjelské hymny a videl slávu v tú chladnú noc. Touto bolesťou a radosťou ťa prosíme, vypros nám milosť, aby sme jedného dňa aj my začuli anjelské piesne a chvály, a tak sa radovali v žiarivej nádhere nebeskej slávy.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

3.

Tretia bolesť – Ježišova obriezka (Lk 2, 21)

„Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.“

Tretia radosť – sväté meno Ježiš (Mt 1, 24-25)

„Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“

Ó, slávny svätý Jozef, verne si poslúchal Boží zákon. Tvoje srdce bolo zranené pri pohľade na drahocennú krv, ktorú obetovalo Dieťa Spasiteľ počas svojej obriezky, ale to sladké meno “Ježiš” ti dalo nový život a naplnilo ťa pokojnou radosťou. Touto bolesťou a radosťou vypros pre nás milosť, aby sme boli oslobodení od všetkého hriechu už počas života, a tak aby sme zomreli so svätým menom Ježiš v našich srdciach a na našich perách.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

4.

Štvrtá bolesť – Simeonovo proroctvo (Lk 2, 34-35)

Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: “On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.”

Štvrtá radosť – proroctvo spásy ľudstva (Lk 2, 29-33)

“Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.” Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

Ó, slávny svätý Jozef, najvernejší svätý, ktorý zdieľal tajomstvá nášho vykúpenia, proroctvo Simeona týkajúce sa utrpenia Ježiša a Márie ti spôsobilo veľký strach o svojich milovaných. Ale zároveň ťa naplnilo požehnanou radosťou zo spásy určenej nespočetným zástupom ľudí, a ktorú predpovedal starec Simeon. Touto bolesťou a radosťou nám vypros milosť započítania medzi vyvolených, aby sme skrze zásluhy Ježiša a príhovor Márie mohli získať a vychutnávať večnú spásu.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

5.

Piata bolesť – útek do Egypta (Mt 2, 13-14)

„Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: “Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.” On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“

Piata radosť – zvrhnutie modiel (Iz 19, 1)

„Výrok nad Egyptom: “Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku a ide do Egypta! I trasú sa pred ním bôžikovia Egypta a Egyptu sa v hrudi roztápa srdce.“

Ó, slávny svätý Jozef, najbdelejší strážca vteleného Syna Božieho, ako si len zo všetkých síl bojoval a staral sa sa o Syna Najvyššieho, najmä počas úteku do Egypta. No napriek tomu si sa radoval, že máš stále v srdci Boha uprostred všetkých tých egyptských modiel. Touto bolesťou a radosťou nám vypros milosť, aby sme boli chránení pred zlobou útekom z duchovných nebezpečenstiev. Nech rozpoznáme každú modlu alebo pozemskú náklonnosť a hneď ju odmietnutneme. Nech sa úplne oddáme do služby Ježišovi a Márii a nech len pre nich žijeme a zomierame.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

6.

Šiesta bolesť – riskantný návrat z vyhnanstva (Mt 2, 19-22)

„Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: “Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.” On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja.“

Šiesta radosť – rodinný život v Nazarete (Lk 2, 39-40)

A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Ó, slávny svätý Jozef, bol si udivený, keď si videl nebeského kráľa, ktorý je poslušný tvojim príkazom, ale strach z Herodesovho nástupcu bol silnejší ako útecha z návratu Svätej rodiny do Izraela. Avšak upokojený anjelom si žil celý život šťastne v Nazarete s Ježišom a Máriou. Touto bolesťou a radosťou nám vypros oslobodenie od škodlivých strachov, aby sme sa mohli radovať v pokojnom svedomí a žiť v bezpečí spolu s Ježišom a Máriou a raz mohli tak ako ty zomrieť v ich prítomnosti.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

7.

Siedma bolesť – Ježiš sa stratil v Jeruzaleme (Lk 2, 42-45)

„Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.“

Siedma radosť – nájdenie Ježiša v chráme (Lk 2, 46-52)

„Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: “Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!” On im odpovedal: “Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?” Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“

Ó, slávny sv. Jozef, vzor všetkej svätosti. Keď si nie svojou vinou stratil Ježiša a bezmocne ho hľadal po tri dni, s veľkou radosťou si ho našiel v chráme sediac uprostred učiteľov. Touto bolesťou a radosťou ťa prosíme, aby si nás uchránil od straty Ježiša spôsobenej smrteľným hriechom. Ak by sa nám toto vážne nešťastie prihodilo, daj, aby sme so smútkom hľadali Ježiša, až kým ho znovu nájdeme pripraveného ukázať nám svoje milosrdenstvo, najmä v hodine smrti. A tak aby sme vychutnali Jeho prítomnosť v nebi a v spoločenstve s tebou spievali chvály Jemu a Jeho Božiemu milosrdenstvu navždy.

Otče náš… , Zdravas’ … , Sláva Otcu …

Tip na knihu: 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa, Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!