Zdravasʼ, Mária milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Milióny katolíkov sa denne modlia Zdravas’ Mária. Niektorí ju opakujeme tak často, že ani nemyslíme na slová, ktoré vychádzajú z našich úst. V tomto článku sa zamyslime nad silou tejto modlitby.

Jeden dobre premodlený Zdravas’ Mária naplní srdce Panny Márie radosťou a nám tak prinesie nepredstaviteľne veľké milosti. Jeden dobre premodlený Zdravas’ Mária nám poskytne viac milostí než tisíc odrieknutých bez premýšľania. Zdravas’ Mária je ako zlatá baňa, z ktorej môžeme vždy ťažiť, a pritom sa nikdy nevyčerpá. Je pre vás ťažké pomodliť sa modlitbu Zdravas’? Všetko, čo nám treba v tomto urobiť, je spoznať jej hodnotu a pochopiť jej význam.

Svätý Hieronym nám hovorí, že “pravdy obsiahnuté v tejto modlitbe sú tak vznešené a tak úžasné, že žiaden človek ani anjel ich nepochopí dokonale.”

Svätý Tomáš Akvinský, kňaz teológov, “najchudobnejší zo svätých a najsvätejší z múdrych”, ako ho volal Leo XIII., kázal 40 dní v Ríme o modlitbe Zdravas’ a týmito slovami naplnil svojich posluchateľov vytŕžením.

Otec F. Suarez, svätý a učený jezuita, vyhlásil na smrteľnej posteli, že ochotne daruje všetky svoje učené knihy, ktoré napísal, i celé svoje životné dielo, za jedinú zbožne a úctivo pomodlenú modlitbu Zdravas’.

Svätá Mechtilda, ktorá veľmi milovala Pannu Máriu, sa jedného dňa usilovala zostaviť krásnu modlitbu na jej počesť. Panna Mária sa jej zjavila so zlatými písmenami na hrudi: “Zdravas’ Mária milosti plná.” Povedala jej: “Zriekni sa, milé dieťa, svojej snahy zložiť modlitbu, lebo žiadna iná modlitba mi neprinesie toľko radosti a potešenia ako modlitba Zdravas’.

Istý muž našiel útechu pomalým recitovaním Zdravas’. Požehnaná Panna sa mu na oplátku ukázala s úsmevom na tvári, oznámila mu deň i hodinu smrti a vyprosila mu tú najsvätejšiu a najšťastnejšiu smrť, akú smrteľník mohol kedy dostať. Po smrti mu vyrástla z úst krásna biela ľalia, na ktorej lupeňoch bol napísaný text: “Zdravas’ Mária.

Sv. Cézarius z Arle opisuje podobnú udalosť. V kláštore žil istý pokorný a svätý mních. Jeho jednoduchá myseľ a pamäť boli tak slabé, že dokázal sa modliť len jednu jedinú modlitbu a ňou bola modlitba Zdravas’. Po smrti vyrástol na jeho hrobe strom a na všetkých jeho listoch bolo napísané: “Zdravas’ Mária.“.

Tieto nádherné legendy nám ukazujú, ako cenu má oddanosť k Panne Márii a aká moc sa pripisuje zbožne odmodlenej modlitbe Zdravas’. Zakaždým, keď z našich úst vychádzajú verše tejto modlitby, opakujeme tie isté slová, ktorými svätý Archanjel Gabriel pozdravil Máriu počas Zvestovania – keď bola vyvolená za Matku Božieho Syna. V tom momente naplnilo Máriinu dušu mnoho milostí a radostí. Ak sa teraz pomodlime modlitbu Zdravas’, ponúkneme Panne Márii všetky tieto milosti a radosti. Ona ich vždy prijíma s neuveriteľnou radosťou. Na oplátku nám dáva podiel na nich. Raz náš Pán požiadal svätého Františka z Assisi, aby mu niečo dal. Svätý odpovedal: “Drahý Pane, neviem ti dať nič, lebo všetko, čo som mal, som ti už dal – celú svoju lásku.” Ježiš sa usmial a povedal: “František, dávaj mi všetko znova a znova, vždy mi tým urobíš radosť.

Všemohúci Boh dal Jeho Najsvätejšej Matke všetku dôstojnosť, veľkoleposť a svätosť potrebnú na to, aby ju učinil najlepšou Matkou. Ale dal jej aj všetku sladkosť, lásku, nehu a milosť potrebnú na to, aby z nej urobil našu najmilšiu Matku. Mária je skutočne naša Matka.

Tak ako deti, ktoré v čase problémov utekajú ku svojej matke a prosia o pomoc, tak aj my by sme sa mali okamžite utiekať k Márii v neobmedzenej dôvere.

Svätý Bernard a s ním i veľa svätých tvrdí, že vôbec nikdy nebolo počuť, že by Mária odmietla vyslyšať modlitby svojich detí tu na zemi. Prečo si neuvedomujeme túto najutešenejšiu pravdu? Prečo odmietame lásku a útechu, ktorú nám ponúka sladká Božia Matka? Je to naša poľutovaniahodná nevedomosť, ktorá nás zbavuje takejto pomoci a útechy. Milovať a dôverovať Márii je šťastím na zemi a po smrti aj v nebi.

Dr. Hugh Lammer bol zarytý protestant so silnými predsudkami voči Katolíckej cirkvi. Jedného dňa našiel vysvetlenie modlitby Zdravas’, prečítal si ho a zostal tak očarený, že sa ju začal denne modliť. Nenápadne začal miznúť všetok jeho protikatolícky odpor. Stal sa katolíkom, neskôr svätým kňazom a profesorom katolíckej teológie vo Wroclawi.

Istého kňaza zavolali ku lôžku umierajúceho človeka, ktorý veľmi zúfal nad svojimi hriechy. Napriek tomu tvrdošijne odmietal spoveď. Ako poslednú možnosť ho kňaz požiadal, aby sa pomodlil aspoň Zdravas’. Nakoniec tento úbohý človek pristúpil k spovedi a zomrel pripravený na večný život.

V Anglicku vyzvali istého kňaza, aby navštívil protestantskú dámu, ktorá bola vážne chorá. Chcela sa stať katolíčkou. Na otázku, či sa niekedy pokúsila vstúpiť do katolíckej cirkvi alebo či hovorila s nejakými katolíkmi, či čítala katolícke knihy odpovedala: “Nie, nie.” Jediné, na čo si spomenula, bolo, že počas svojho detstva sa od svojho suseda katolíka naučila Zdravas’, ktorý sa modlila každú noc. Bola pokrstená a pred smrťou prežila veľké šťastie, keď videla, ako sa jej manžel a deti nechali pokrstiť.

Svätá Gertrúda nám vo svojej knihe Zjavenia hovorí, že keď ďakujeme Bohu za milosti, ktoré dal každému svätému, dostaneme veľký podiel týchto milostí. Prečo by sme teda nedostali z týchto milostí, keď sa modlíme Zdravas’ Mária a teda ďakujeme Bohu za všetky nevýslovné milosti, ktoré dal Jeho Najsvätejšej Matke?

Zdravas’ Mária alebo Ave Maria (v latinčine) je nepochybne jednou z najkrajších a najznámejších modlitieb všeobecnej Cirkvi. Aj keď si mnohí kresťania túto skutočnosť neuvedomujú, táto modlitba je veľakrát zjavená v Písme. Modlitba je podľa definície volaním, plačom, prosbou alebo žiadosťou adresovanou Bohu. A hoci sa explicitne Zdravas’ nenachádza v Biblii, patrí k jednej z našich najcennejších modlitieb inšpirovaných Svätým písmom. Slová modlitby Zdravas’ sú rozdelené na dve časti, z ktorých prvá je pozdravom a druhá prosbou, vážnou alebo naliehavou žiadosťou.

Kto to pozdravil Máriu tým, že povedal: “Zdravas’ plná milosti, Pán s tebou.“? Nebol to ani pápež, biskup či nejaký cirkevný hodnostár. Bol to archanjel Gabriel, ten, ktorý “stojí pred Bohom” (Lk 1,19). Lukáš nám tak rozpráva nádherný a úžasný príbeh Zvestovania (Lk 1,26-38). Hoci sa preklady môžu líšiť, nemožno pochybovať o tom, že táto modlitba pochádza z evanjelia Lukáša (Lk, 1, 19). Anjel Gabriel povedal tieto slová, lebo bol posol poslaný priamo od Boha. Preto nie je ťažké pochopiť, že prví kresťania prijali tieto krásne slová od anjela, aby prejavili oddanosť Márii.

Druhá časť pozdravu pochádza tiež z Písma. Pripomeňme si slová Alžbety, keď ju navštívila Mária. Keď počula Máriin pozdrav, Alžbeta, naplnená Svätým Duchom, so silou v hlase zvolala: “Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.” (Lk 1,42). Kresťania neskôr pridali meno Ježiša, aby presnejšie určili, že On bol tým “ovocím Máriinho lona”. Je teda zrejmé, že prvá polovica modlitby Zdravas’ je prevzatá priamo zo slov nachádzajúcich sa v Biblii. Boli to slová Pánovho anjela a Alžbety, príbuznej Márie, ktorá bola tiež vyvolená Bohom, keď porodila Jána Krstiteľa, toho, ktorý pripravil cestu pre Spasiteľa.

Druhá polovica modlitby Zdravas’ predstavuje prosbu. Prvá vec, ktorú si tu všimneme, je, že táto časť začína vyhlásením Márie za svätú. Opäť vidíme v Lukášovom evanjeliu, že vnímanie Panny Márie o sebe potvrdzuje aj sama slovami Písma: Velebí moja duša Pána (Magnificat) … “Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.” (Lk 1,48). Slovo “preblahoslavená” a “svätá” majú v tomto zmysle rovnaký význam.

Veľmi zaujímavé je vidieť v Lukášovom rozprávaní Alžbetu, ako hovorí: “Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“(Lk 1,43-45). Grécke slovo pre Pána je Kyrios a toto slovo sa mnohokrát používa v Novom zákone na označenie Boha Otca (Lk 1,6, Lk 1,9, Lk 1,11). A preto toto sú jasné dôkazy, v ktorých veriaci spoznávajú Máriu ako Božiu Matku. Cirkev na koncile v Efeze neskôr oficiálne vyhlásila túto dogmu v roku 431.

Nakoniec prichádzame do poslednej časti, “pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.” Na to, aby sa Zdravas’ stal skutočnou modlitbou, pridala sa táto prosba, a tak sa zjavila vo svojej úplnej podobe niekedy v polovici šestnásteho storočia. Zdravas’ je nepochybne biblicky zakorenenou modlitbou, pozdravom a prosbou k Najsvätejšej Panne, z ktorej sa narodil Vykupiteľ ľudstva. Je to modlitba pre všetkých kresťanov.

zdroj: Classiccatholics

Tip na knihu: Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia, Pod ochranným plášťom Márie, Život a zjavenia svätej Gertrúdy. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.