Pápež František povzbudzuje veriacich, aby sa počas mája modlili ruženec. V liste z 25. apríla odkazuje: „Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku.“ Prosí, aby počas mesiaca máj rodiny a jednotlivci objavili krásu ružencovej modlitby v prostredí domovov. Istý používateľ Instagramu zdieľal krásny spôsob modlitby ruženca uprostred pandémie koronavírusu. V pôvodnom príspevku píše: „Ponúkam vám niečo, na čom som pracoval samostatne. Spísal som päť modlitieb, ktoré sa môžu použiť v rozjímaní o tajomstvách. Dúfam, že to prinesie trochu svetla do našich dní. Zostaňte v bezpečí!“ Ruženec tak zahŕňa modlitbu za trpiacich a umierajúcich, modlitby za pracujúcich, modlitbu vďačnosti, modlitbu za porozumenie a modlitbu za odvahu. Nechajme sa inšpirovať.

Pred 1. desiatkom – modlitba za trpiacich a umierajúcich
Pane Bože, nech tvoj duch zostúpi na tých, ktorí trpia v putách tejto pandémie. Na celom svete ľudia zápasia s ťažobou a osamelosťou, ktorú poznávajú iba zomierajúci. Vlej svoje svetlo do ich hodiny temnoty. Amen. 
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý. (Ž 73,26)
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! (Jn 16,33)
Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. (Iz 41,10)

Pred 2. desiatkom – modlitba za pracujúcich
Pane Bože, žehnaj a posilňuj nespočetné množstvo duší po celom svete, ktoré uprostred tejto pandémie pristupujú k obrovskej úlohe udržiavať našu spoločnosť pohromade: zdravotnícki odborníci, ktorí môžu byť postihnutí chorobou; pracovníci v bezpečnostných zložkách, pracovníci v preprave, v oblasti potravín a predaja, muži a ženy z rôznych odvetví a všetci, ktorých práca neustále okrášľuje svet, a tiež tí, o ktorých naša obmedzená pamäť a vedomosti nemajú ani zdania.
Prosím, vylej svoje požehnanie na ruky všetkých tých nám neznámych, pretože uprostred tejto globálnej pandémie sú svetlá našich domovov zažaté, naše domy vykurované, dokážeme si pripraviť jedlo, nechávame sa obsluhovať rôznymi donáškami a pripojenie nie je ničím prerušené. Amen.
… a ponúkneš hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie.” (Iz 58, 10)

Pred 3. desiatkom – Modlitba vďačnosti
Pane Bože, daj, aby boli naše srdcia vďačné za bohatstvo príležitostí a potenciálu, ktoré táto pandémia pripravila, pretože v rutine a opakovaní života bez problémov sa charakter duše nikdy nevyskúša. Skúšaj nás, Pane, a budeme sa z toho radovať.
Keď temnota či dokonca smrť prechádza našimi krajinami, daj nám nájsť spôsoby, ako prinášať iným svetlo, pomáhať tým, ktorí to potrebujú, milovať hlbšie, upevňovať naše duše v učení sa a modlitbe, priblížiť sa k sebe navzájom a k tebe, Pane. A napokon, daj, aby sme boli vďační za formovanie našej podstaty, ktoré táto situácia prináša. Amen.
A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. (Rim 5,3-5)

Pred 4. desiatkom – Modlitba za porozumenie
Pane Bože, daj, nech zotrvajú naše mysle a srdcia v pokoji uprostred tejto pandémie. Nedovoľ, aby boli naše dni naplnené úzkosťou a strachom, ale ubezpeč nás, že toho veľa nevieme, ani mnohému nerozumieme, ale uisti nás, že ty všetko vieš a najlepšie tomu rozumieš.
Nedovoľ, aby sme zabúdali na lásku nášho Boha a bratskú lásku, a boli tak verní poslaniu našich životov, aj keď nás zalieva temnota. Daj, nech nikdy nezabudneme, Pane, kto sme a prečo sme tu. Amen.
Odkiaľže vychádza teda táto múdrosť a kde je to umu vlastné nálezisko? Ukrytá je očiam všetkých živých tvorov, utajená je aj nebeskému vtáctvu. Zhubca aj so smrťou toto prehlasujú: “My počuli sme vravieť o nej iba.” Boh jediný len cestu ku nej pozná a iba on sám vie, kde jej bydlisko je, lebo on rozhľad má k samým medziam zeme a vidí všetko, čo len pod nebom je. (Job 28,20-24)

Pred 5. desiatkom – Modlitba za odvahu
Pane Bože, daj, nech naše srdcia pretekajú odvahou a dokážeme vystierať svoje ruky v tejto dobe veľkej neistoty. Aj keď nás môže obklopovať strach, daj nech povstaneme a vnímame jeden druhého každý deň, postaráme sa o ľudí okolo nás, aby sme boli baštou proti pochybnostiam, sebectvu, nespôsobilosti a neuvažovaní, ale boli svetlom v tmách. Amen.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!” (Joz 1, 9)

zdroj: ChurchPop

Tip na knihu: Ako sa modliť ruženec, Ruženec – záchrana pre svet, Prečo ruženec? Prečo dnes?. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.