Nedávno sme slávili Vianoce, príchod Božieho Syna na tento svet. Naisto vieme, že on, Ježiš Kristus, príde ešte raz, už nie ako malé dieťa, ale so svojou Božskou slávou ako Sudca a Vládca celého stvorenia. To sa odohrá v závere ľudských dejín.  

Prečítajme si slová svätého evanjelia podľa Matúša 24,29-31.37-44: Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Už sme určite počuli, že pred koncom dejín sily zla rozpútajú ešte mnohé vojny a prenasledovania, Cirkev bude veľmi trpieť. Ale Kristov príchod toto všetko ukončí. Moc zla bude definitívne zlomená a Boží priatelia budú oslávení. Dobro, ktoré v tomto svete často prehrávalo, dôjde do svojho konečného víťazstva. Teda téma Kristovho druhého príchodu a posledného súdu je téma zásadne spojená s nádejou a túžobným očakávaním.

O tom, že pozemský ľudský život raz skončí, nikto nepochybuje. Kristove slová nás ale poučujú o tom, že celý náš svet a s ním aj ľudské dejiny tiež raz skončia. Pán Ježiš hovorí o Jeruzalemskom chráme aj o celom svete toto (Lk 21,6): “Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.” To je niečo, čo sa úplne vymyká našej skúsenosti. Veď tento svet tu trvá už miliardy rokov a zrazu by mal byť zničený? Veda síce tiež hovorí, že našu Zem čaká raz zánik z prirodzených príčin, ale že to bude trvať ďalšie miliardy rokov.

Písmo však hovorí o Božom zásahu, ktorým sa tento svet naraz pominie a bude vytvorený svet nový, plne harmonický, ktorý bude oveľa lepšie zodpovedať Božím zámerom než tento svet zasiahnutý zlom a hriechom. Už prorok Izaiáš hovorí o tom, že nebesia sa zvinú ako zvitok knihy. Pán Ježiš hlása: “Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.” (Lk 21,33) To všetko sa stane v čase návratu Krista na túto zem. Pán Ježiš znovu príde na tento svet, ako už po jeho odchode počuli apoštoli od anjelov (Sk 1,11): “Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.” Tento druhý príchod Krista nikto neprehliadne, všetci ľudia na svete ho naraz zbadajú (Mt 24, 27-31): “Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka: Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.

To je dôležité vedieť v prípade, že by sme sa toho času dožili, pretože pred Kristovým príchodom prídu mnohí falošní “spasitelia” a budú o sebe hovoriť, že ich poslal Boh, a mnohých zvedú. Ono spomínané “znamenie Syna človeka” bude podľa mnohých teológov žiariaci kríž, ktorý sa ukáže na nebi.

Pán Ježiš potom príde a dá podiel na svojej sláve a moci všetkým svojim verným. Zatiaľ čo väčšina politických vízií – ako komunizmus a dnes globalizácia – sľubovali a sľubujú akúsi ilúziu pozemského raja, Kristus naproti tomu prináša skutočnú spásu ľuďom všetkých čias. Preto s druhým príchodom Krista nastane všeobecné vzkriesenie všetkých ľudí všetkých čias, od Adama počnúc až dodnes. Tí, ktorí sa toho dožijú, nebudú samozrejme vzkriesení z mŕtvych, ale budú premenení, ako píše sv. Pavol (1Sol 4,16-17) tým, ktorí sa zarmútili nad smrťou svojich blízkych: “Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Hlavnou náplňou druhého Kristovho príchodu potom bude posledný súd, ako o ňom hovorí Matúšovo evanjelium (25, 31-32): “Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.” Možno by sa zdalo, že tento súd je už zbytočný. Už sme predsa hovorili o tzv. osobnom súde, ktorým prejde každý človek ihneď po svojej smrti. Každý potom hneď bude vedieť, či bude môcť žiť vo večnosti s Bohom alebo bez Boha. A posledný súd na konci dejín na tomto rozhodnutí už nič nezmení.

Avšak závery tohto osobného súdu sú známe iba tomu, koho sa týka. Ľudia sú ale súčasťou celého ľudského spoločenstva, preto musí existovať aj nejaké všeobecné fórum, kde sa určitým spôsobom stretnú všetci so všetkými. Tam bude verejne zjavná situácia každého človeka, jeho dary, ktoré dostal, jeho úmysly, motívy všetkých jeho skutkov a ich následky a tiež – jeho večný údel. K všeobecnému súdu sa dostavia všetci, dobrí aj zlí. Nastane hodina, keď všetci v hroboch budú počuť Kristov hlas a vstanú (Jn 5,25.29): “Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.“. Tak sa naplní ľudská túžba po spravodlivosti, ktorá nateraz niekedy “horko plače”. Dobre poznáme, ako sa dobre darí darebákom, ako často trpia nevinní ľudia. To s príchodom Krista skončí. Každé dobro bude odmenené a každé zlo potrestané, teda hriechy, ktoré ľudia neľutovali a neočisťovali sa z nich. Podľa čoho budú ľudia súdení? To dobre vieme zo slov Ježiša. Podľa lásky, ktorú sme prejavili našim blížnym (Mt 25, 40): “Kráľ im odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” Budeme súdení podľa toho, ako sme k dobru využili dary a schopnosti, ktoré sme od Boha dostali. Ako sme naplnili čas, ktorý nám bol daný. Budeme súdení podľa toho, či sme v tomto živote hľadali a nachádzali svojho Pána a Stvoriteľa, či v našej duši bude žiariť onen plameň viery a nádeje, ktorý v nás započal vo sviatosti krstu.

Vtedy na poslednom súde tiež bude, ak to tak môžeme tvrdiť, sám Boh ospravedlnený. On je teraz ľuďmi tohto sveta často posielaný na lavicu obžalovaných. Vieme, ako často si ľudia na Boha sťažujú, že na nich nemilosrdne dopúšťa zlo, že nevinní ľudia trpia, že zlo nie je potrestané. Vtedy sa on sám pred celým stvorením obháji. Budú zrejmé všetky jeho nám doteraz zahalené zámery s ľuďmi, bude pochopená Božia spravodlivosť, láska a milosrdenstvo, ktorá tu na svete mnohokrát nebola pochopená. Na poslednom súde uvidíme, že Boh vždy chcel a tiež konal dobro pre každého človeka. A to, aj keď niekedy na niekoho dopustil rôzne skúšky, bolesti, choroby alebo predčasnú smrť. Všetkým tým nás vždy chcel priviesť na správnu cestu, priviesť nás k sebe, ochrániť nás od horšieho zla. Uvidíme, ako veľkej odmeny sa dostalo nevinne trpiacim, aké šťastie môžu prežívať teraz, ale aj to, aký trest dopadol na zločincov a nekajúcich hriešnikov. Spoznáme hlboký a skutočný zmysel všetkého toho, čo sme sami zažili a čo sme mnohokrát nechápali. Vtedy spoznáme, že Boh to vždy “myslel dobre”, že všetko viedol k nášmu prospechu, len my sme to niekedy nevideli alebo nechceli vidieť. Môžeme povedať, že Boh vtedy odkryje všetky karty, s ktorými hral.

Uvidíme, že on vždy a bez výnimky stál na našej strane, vždy robil všetko pre naše dobro. Uvidíme to tiež na osudoch druhých ľudí a na dejinách celého sveta, ktoré dnes poznáme len veľmi skreslene a pokrivene. Ako sa hovorí, dejiny píšu víťazi. Taktiež vieme o tom, ako nám realitu skresľujú súčasné médiá. Budeme teda veľmi prekvapení, že mnohé veci sa odohrali inak, než si dnes myslíme. Budú tiež zjavené všetky plány zla, diabolské úklady, podvody, klamstvá a pretvárky vo veľkom aj v malom, v individuálnom i svetovom meradle. Iste, naše poznanie nebude schopné vnímať osudy ľudí celého sveta, ale o ľuďoch, ktorých sme osobne poznali, alebo ktorí nás zaujímali, napríklad nejaké historické postavy, o nich budeme vedieť všetko, čo nás bude zaujímať.

Spoznáme, ako nám pomáhali naši dobrodinci, uvidíme, kto sa pre nás obetoval, za nás sa modlil, koho nám Boh poslal do cesty, a my sme to koľkokrát nevideli. Teológovia však nie sú zajedno v otázke, či budú zjavené aj odpustené hriechy spasených ľudí. Ak sa tak stane, bude to k oslave Božieho milosrdenstva, nie k zahanbeniu týchto ľudí.Je jasné, že by sme radi vedeli, kedy sa toto všetko uskutoční, aby sme sa na tento súd mohli pripraviť. Aj Ježišovi učeníci sa na to pýtali. Pán na to ale neodpovedá, iba vyzýva k bdelosti, pretože jeho príchod bude náhly a neočakávaný.

Ak hovoríme o druhom príchode, náš Pán už teda prišiel. Na otázku, ako blízko je Boh, ako blízko je Pánov príchod, môžeme odpovedať, že Emanuel – Boh s nami, je už teraz tu. Už teraz môžeme a máme žiť s ním, s Ježišom. Koniec starého sveta už vlastne začal. Božie kráľovstvo nezadržateľne prichádza, už je medzi nami, hovorí Pán Ježiš. Nemusia nás desiť obavy o budúcnosť. Kde je láska, tam strach nemá miesto. A Božia láska, tá je tu. Je tu ale aj naša láska? Ak áno, potom máme už Boží súd za sebou. Opäť Ježišove slová (Jn 3, 17-18): “Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.” Takto človeka oslobodzuje živá viera v Boha. Oslobodzuje od strachu, ku konaniu dobra, oslobodzuje nás, aby sme sa pokojne mohli zaoberať svojou prítomnosťou a budúcnosť ponechali s dôverou v rukách Božích.

Doba posledného súdu býva vnímaná ako hrozivá. Má to ale byť úplne naopak, a to hlavne pre toho, kto žije s Bohom. Kardinál Journet napísal, že to má byť doba, kedy práve všetko rozkvitne. Podobne ako orchidea, ktorá je dlhú dobu celkom nevzhľadnou rastlinou, keď dlhé roky zbiera silu, aby potom počas krátkej doby stvorila stonku s pukmi a nakoniec zakvitla v nádherné kvety. Je to stále tá istá rastlina a pritom je zrazu úplne iná. Tak to bude aj s naším životom a celým svetom. Pri druhom príchode Krista rozkvitne do plnej nádhery všetko to dobré – čo bolo doteraz skryté a opomínané. Ukáže sa nádhera aj toho najmenšieho dobrého skutku, každé utrpenie a každý kríž, to všetko bude naraz premenené a oslávené. Hovorí to aj sám Pán Ježiš: niektoré ním zasiate semená viery prinesú stonásobnú úrodu, nepatrné horčičné zrnko vyrastie vo veľký košatý strom (Mk 4,29; Mt 13,31). Bude to platiť aj o nás? Zhromažďujeme si aj my v nebi poklad, ktorý nám nikto nevezme? Zbavujeme sa naopak záťaže hriechov, ktoré by nás strhli do večnej záhuby?

Konca sveta sa teda kresťania nemusia báť. Veď sa práve skrze neho plne uskutočnia Božie plány. Báť sa musia iba tí, ktorí viac ako Krista milujú svoje zlo. Čas je krátky, ako hovorí svätý Pavol, a pokračuje, že tento čas máme dobre využiť na preukazovanie dobra všetkým, zvlášť tým, ktorí vo viere patria s nami do jednej rodiny. Prosbu o príchod dňa Pána vyslovujeme zakaždým v modlitbe Otče náš. Učme sa teda stále tomuto postoju očakávania, ktorý mali prví kresťania a ktorí sa modlili: Príď, kto počúva, nech volá: Príď! Príď, Pane Ježišu! Amen!

P. Mgr. Jaroslav Jirásek, kňaz diecézy Hradec Králové, 17. 1. 2016

Tip na knihu: Tajomstvá posledných časov, Nepriatelia spásy: Telo, svet a diabol, Štyri posledné veci. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.