Ponúkame vám stručné porovnanie liturgie z 2. storočia a liturgie dnešných časov. Zatiaľ čo v katolíckej cirkvi existuje mnoho rôznych liturgických obradov, každý s vlastnými jedinečnými obyčajmi, základná štruktúra omše vo všetkých týchto obradoch je rovnaká ako v 2. storočí. Ak porovnáme omšu z 2. storočia a omšu slávenú v súčasnosti, zostaneme prekvapení, pretože len málo sa zmenilo.

Raní kresťania slávili Eucharistiu v katakombách a príbytkoch starovekého Ríma. Najjasnejší dôkaz toho nájdeme v dokumente s názvom Prvá apológia, ktorý napísal sv. Justín, mučeník, kresťanský filozof obhajujúci katolícku vieru. V ňom zistíme, ako prví kresťania slávili omšu. Porovnajme si omšu z 2. storočia, ako ju opísal sv. Justín, so štruktúrou omše opísanej vo Všeobecnej smernici rímskeho misálu (ďalej len VSRM).

Úvodné obrady

“Obrady, ktoré predchádzajú liturgiu Slova majú povahu začiatku, úvodu a prípravy. Ich úlohou je utvoriť spoločenstvo zo zhromaždených veriacich a správne ich pripraviť na počúvanie Božieho slova a na dôstojné slávenie Eucharistie.” (VSRM, 46)

A v deň nedele sa všetci, ktorí žijú v mestách alebo v krajine, zhromaždia na jednom mieste.“ (Prvá apológia, 67)

Liturgia Slova

V čítaniach sa veriacim pripravuje stôl Božieho slova a otvárajú sa im biblické poklady. Je preto lepšie zachovať usporiadanie biblických čítaní, aby osvetlilo jednotu oboch Zákonov a dejín spásy; Homília je súčasťou liturgie a veľmi sa odporúča. Je totiž nevyhnutná na zveľadenie kresťanského života. Má byť výkladom niektorého bodu Svätého písma, ktoré sa číta alebo iného textu ordinária alebo propria omše dňa so zreteľom na slávené tajomstvo alebo na osobitné potreby poslucháčov (VSRM, 57, 63)

Spomienky apoštolov alebo spisy prorokov sa čítajú, pokiaľ to čas dovoľuje; potom, keď čitateľ skončí, celebrant prítomných ústne inštruuje a povzbudzuje k napodobňovaniu týchto dobrých vecí.“ (Prvá apológia, 67)

Vyznanie viery a univerzálna modlitba

“Vyznanie viery má spievať alebo prednášať kňaz s ľudom v nedele a na slávnosti. Možno ho však odriekať aj pri slávnostnejších bohoslužbách. Vo všeobecnej modlitbe, čiže v modlitbe veriacich, ľud, keď vierou prijal Božie slovo, nejakým spôsobom naň odpovedá a vykonáva úlohu svojho krstného kňazstva, prináša Bohu prosby za spásu všetkých.” (VSRM 67, 69)

Potom všetci povstaneme spolu a modlime sa … aby sme mohli ponúknuť spoločné modlitby pre seba, pokrstenú osobu a pre všetkých ostatných na každom mieste, aby sme mohli byť považovaní za hodných, keď sme teraz spoznali pravdu, aby sme zostali v našich dielach dobrými občanmi a strážcami príkazov a tak mohli byť spasení večnou spásou.“ (Prvá apológia, 67, 65)

Liturgia Eucharistie

“Na začiatku liturgie Eucharistie sa k oltáru prinášajú dary, ktoré sa stanú Kristovým telom a krvou. Predovšetkým sa pripraví oltár, čiže stôl Pána, ktorý je stredom celej eucharistickej liturgie. 70 Položí sa naň korporál, purifikatórium, misál a kalich, ak sa nepripravuje pri stolíku (abakuse). Potom sa prinášajú obetné dary. Je chvályhodné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno. Keďže eucharistická slávnosť je veľkonočnou hostinou, je prospešné, aby podľa Pánovho príkazu veriaci dostatočne pripravení prijali jeho telo a krv ako duchovný pokrm.” (VSRM 73, 77, 80)

Keď ukončíme našu modlitbu, prinesie sa chlieb, víno a voda a celebrant podobným spôsobom ponúka modlitby a vďakyvzdania podľa vlastných schopností. Ľudia vyjadrujú svoj súhlas zvolaním AMEN. Keď celebrant vzdáva vďaku a všetci ľudia vyjadrili svoj súhlas, tí, ktorí sú povolaní diakoni, odovzdávajú každému z prítomných podiel na chlebe a víne zmiešanom s vodou, nad ktorým sa vzdávali vďaky.“ (Prvá apológia 67, 65)

Zatiaľ čo sa od prvých slávení svätej omše veľa zmenilo, základná štruktúra sa nezmenila a zostáva základným kameňom eucharistickej liturgie.

Tip na knihu: Moc každodennej svätej omše, Benediktov čas, Večný život pod drobnohľadom. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.