Sprostredkúvame vám osobnú úvahu Louise Merrieovej o duchovnom otcovstve kňazov.

V tento Deň Otcov nezabudnime poďakovať kňazom za ich dar duchovného otcovstva. Svoje životy duchovne zasvätili starostlivosťou o nás prostredníctvom modlitieb, sviatostí, učenia, duchovného poradenstva a osobného svedectva.

Rozhovor, ktorý som tento týždeň mala s priateľom kňazom, mi poskytol príklad toho, ako kňazi vykonávajú svoje duchovné otcovstvo. Povedal mi, že nasledujúci deň plánuje koncelebrovať pohrebnú omšu za kňaza z našej diecézy, navštívi osobu vo väzení a prinesie sväté prijímanie chorým ľuďom do ich domovov. Pre mnohých kňazov je to bežný deň.

Svätý Ján Pavol II. napísal v diele Pastores Dabo Vobis myšlienku: „… kňazi majú pozitívny a nápomocný vzťah k laikom.“ Bola som požehnaná priateľstvami so svätými kňazmi, ktorí mi boli úžasnými duchovnými otcami. Modlili sa za mňa a so mnou, učili ma a povzbudzovali ma, aby som žila ako verná katolíčka. Vedú ma v mojom duchovnom živote tým, že mi radia pri modlitbe, počúvajú ma a odporúčajú dobré katolícke knihy.

Povzbudzujú ma, aby som sa zúčastňovala na každodennej svätej omši, často pristupovala k sviatosti zmierenia, navštevovala chorých, pomáhala starším kňazom a využívala svoj talent v písomnej forme, aby som slúžila Bohu. Podporujú ma v ťažkostiach a zdieľajú svoje šťastie, keď sa v mojom živote deje niečo dobré.

Ako ich duchovná dcéra sa za nich denne modlím a podporujem v ich povolaní. Vždy sa tiež modlím za svojich duchovných otcov, ktorí už zomreli a ktorí boli ku mne veľmi láskaví v čase, keď som ich poznala.

V mnohých prípadoch som bola svedkom duchovného otcovstva kňazov. Pri návšteve ľudí v nemocniciach a opatrovateľských domoch som sprevádzala kňaza a videla som, ako slúžil každej osobe, s ktorou sa stretol, aby im pomohol zažiť Božiu lásku.

Poznala som kňaza z neďalekej farnosti, kde sa denne dával k dispozícii pri vysluhovaní sviatosti zmierenia pred svätou omšou, a to aj napriek veľmi zlému zdravotnému stavu až do chvíle, keď minulý rok zomrel. Poznám mladého kňaza, ktorý je správcom farnosti, a každý deň pred svätou omšou slúži v adorácii a modlí sa s farníkmi.

Mám známych kňazov vysluhujúcich pomazanie chorým ľuďom, ktorí neskoro v noci alebo skoro ráno zomierali. Kňazi, ktorých poznám, berú svoju zodpovednosť za to, aby učili vieru vážne a usilovali sa pripraviť si dobrú kázeň venujúc tomu množstvo času. Uvedomila som si, že kňazi, ktorí sú nám neznámi, sú aj našimi duchovnými otcami, pretože keď sa modlia za Cirkev pri každej omši, ktorú slávia, modlia sa aj za nás.

Jeden z mojich duchovných otcov sa raz znepokojoval tým, že len málo ľudí sa modlí za kňazov, pretože si myslia, že sú už svätí a nepotrebujú naše modlitby. Aj keď si laici uvedomujú, že nie všetci kňazi sú svätí, nemusia si uvedomovať, že ich modlitby sú mocné a môžu priniesť obrátenie hriešnych kňazov a posilniť povolanie verných kňazov.

Kňazi zasvätili svoje životy Bohu a starajú sa o členov svojich cirkví. Ako naši duchovní otcovia sú súčasťou našej rodiny. Potrebujú našu podporu a najlepší spôsob, ako ich môžeme podporiť, je modliť sa za nich. Duchovné otcovstvo kňazov je darom pre Cirkev. Ďakujme kňazom tým, že sa za nich budeme každý deň modliť.

Tu je zopár spôsobov, ako sa modliť za kňazov

  • obetujme svätú omšu za všetkých kňazov alebo za konkrétneho kňaza
  • modlime sa ruženec za kňazov
  • modlime sa korunku Božieho milosrdenstva za všetkých kňazov, ktorí v ten deň alebo v najbližších dňoch zomierajú
  • vytvorme si zoznam kňazov, ktorých poznáme a modlime sa za každého z nich. Ak poznáme kňazov v diecéze, ktorí sú chorí alebo v opatrovateľských domovoch, zaraďme si ich do modlitebného zoznamu
  • prosme o príhovor Preblahoslavenú Matku, svätých a sväté, ktorí sa obetovali často modlitby za kňazov (napr. sv. Ján Pavol II., sv. Katarína Sienska a sv. Terézia z Lisieux)
  • počas svätej omše sa modlime, aby kňaz obetoval dokonalú obetu; aby mu Duch Svätý dával vnuknutia; aby sprostredkoval dobrú kážeň, a keď sa modlí za kňazov v eucharistickej modlitbe, modlime sa aj my za tých, ktorých poznáme
  • denne sa modlime za duše kňazov, ktorí zomreli a obetujme za nich sväté omše
  • hovorte kňazom, že sa za nich modlíte

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Modlitby za kňazov, Svätec, ktorý čítal v dušiach (Ján Mária Vianney). Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.