Matka Tereza sa stala príkladom sebaobetovania a dobročinnosti pre celý svet. Do hĺbky pochopila učenie Ježiša Krista a sama toto učenie žila, keď slúžila utláčanému svetu. Pre svoju vieru dokázala precízne premýšľať o láske, modlitbe, obetovaní sa, službe, chudobe, odpustení a mnohému celou svojou duchovnosťou. Oplývala tiež hlbokou nádejou, silnou vierou v Boha a prevratnou víziou kresťanstva, z ktorej si môžeme brať príklad.

Uprostred bolesti a chudoby sveta ukázala Matka Tereza v nás všetkých teplé svetlo Božej lásky a súcitu. „Vy ste svetlom sveta,“ povedal Ježiš svojim učeníkom. (Mt 5,14) „Choďte, buďte mojím svetlom.“ Ježiš podobne pobádal Matku Terezu k misiám. Počas svojho života stála ako maják svetla, ktorý odrážal Božie srdce tým, ktorí Ho hľadali a stále hľadajú. V tme ľudského utrpenia a hriechu sa odzrkadľujú jeho znamenia blízkosti a starostlivosti. Matka Tereza rozpoznala Ježiša ako Chlieb života, pretože keď prišiel na svet, miloval ho tak, že dal zaň svoj život. Ježiš sa stal Chlebom života, aby utíšil náš hlad po Bohu a po láske. Matka Tereza zdôrazňovala, že je dôležité, aby sme nedovolili ničomu zabrániť láske k Ježišovi. Verila, že keď dôverujeme Ježišovi ako zdroji radosti a sily, prídu pokušenia a ťažkosti, ale nič nás nezlomí.

Niekedy môžeme mať strach povedať „áno“ Ježišovi, ale dôležité je pamätať, že neexistuje žiadna väčšia láska než jeho láska a žiadna väčšia radosť než jeho radosť. Modlitba Matky Terezy spočívala v tom, aby sme pochopili a mali odvahu odpovedať na Ježišovu individuálnu výzvu slovom „áno“. Jej povolaním od Boha bolo pomáhať chudobným a ona na to aj odpovedala. Ako kresťania je nevyhnutné, aby sme Ježiša milovali veľkoryso, dôverne bez toho, aby sme sa pozerali späť a bez strachu. Keď sa úplne oddávame Ježišovi, bude nás používať na naplnenie skvelých vecí. Sme povolaní veriť v Neho a dôverovať mu, pretože On je Ježiš. Ten istý Ježiš žije dôverne v nás a jeho rukou budeme oslobodení. Matka Tereza verila, že by sme sa nemali obzerať po Ježišovi okolo seba, pretože on nie je niekde mimo. On je v nás. Dôvod, prečo nás vybral, je tajomstvom, ale naša výzva má veľkú moc.

Život Matky Terezy sa odrážal nielen v jej práci, ale aj v jej službe. Verila, že všetci máme povinnosť slúžiť Bohu, kde ucítime pozvanie. Ona sama cítila pozvanie od Boha, aby pomáhala jednotlivcom a milovala každú ľudskú bytosť. Nikdy nevnímala davy všeobecne, ale jednotlivcov. Verila v silu osobných stretnutí, pretože dôležitý je jednotlivec. Milovať tých, ktorí sú okolo nás, je kľúčom ku kresťanskému životu. Ježiš nám dal dve základné prikázania pre svojich nasledovníkov. Druhým z nich je cez lásku k Bohu milovať svojho blížneho ako seba samého. Naši blížni nie sú len ľudia, ktorí žijú niekde pri nás. Medzi našich blížnych patria chudobní, ľudia bez práv a utláčaní. Matka Tereza odpovedala na túto výzvu plným srdcom. Verila, že plnosť nášho srdca je výsledkom našich krokov: ako zaobchádzame s malomocným, s umierajúcimi a bezdomovcami. Ale tiež verila, že musíme mať čisté srdce, aby sme videli Ježiša v duchovne najchudobnejších. Jej myšlienkou bolo, že čím viac je obraz nášho Boha v blížnej osobe zničený, tým väčšia je naša viera a oddanosť pri hľadaní Ježišovej tváre a našej službe preňho.

Dlho predtým, ako všetci začali hovoriť o tom, matka Tereza a jej sestry šli na perifériu a žili s chudobnými. Verila, že čím odpornejšia je práca, tým väčší je účinok lásky a služby radosti. Sama sa vyjadrila, že by nebola schopná byť misionárkou lásky, keby v prvotnej časti svojej služby neprichýlila ženu, ktorú obhrýzali potkany. Pocity odpudzovania sú ľudské. Matka Tereza však verila, že ak budeme poskytovať našu úplnú slobodnú službu napriek týmto pocitom, budeme svätí. Biblia nám hovorí, aby sme investovali do záujmov iných. “Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.” (Flp 2,4) To znamená, že záujmy ostatných by mali byť aj našimi záujmy. Prostredníctvom života Matky Terezy sme sa naučili sile služby. V službe chudobným môžeme ponúknuť nádhernú príležitosť urobiť pre Boha niečo krásne. Keď sa odovzdáme chudobným z hĺbky našich sŕdc, bude to Kristus, ktorému slúžime.

Tip na knihu: Expresná novéna Matky Terezy, 120 zamyslení s Teréziou z Lisieux, 7 cností sv. Rity. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.