V roku 1348 usmrtil čierny mor alebo „čierna smrť“ takmer polovicu stredovekej Európy. 

V roku 1918 zabila Veľká chrípka nazývaná tiež „španielska chrípka“ približne 50 miliónov ľudí, čo je viac ako dvojnásobok celkového počtu vojakov, ktorí zahynuli počas prvej svetovej vojny. Pomer úmrtnosti na infekciu bol približne 3 percentá, pričom 3 zo 100 infikovaných ľudí zomreli na vírus.

Koronavírus (COVID-19) v súčasnosti vykazuje úmrtnosť 3,4%, pričom k dnešnému dňu bolo hlásených približne 170 000 infikovaných a viac ako 6 500 úmrtí (údaj k 16. marcu 2020). Tento pomer úmrtnosti spojený s extrémnou nákazou a absenciou akejkoľvek predchádzajúcej imunity vedie svetové vlády k tomu, aby reagovali na nový vírus oveľa naliehavejšie ako na obvyklé ohniská chrípky. To spôsobuje, že koronavírus je asi 30-krát smrteľnejší ako obyčajná chrípka.

Uzavretie miest v Číne, hraníc na Blízkom východe, kostolov, škôl po celom svete ako aj zrušenie významných verejných udalostí v celej Európe sa spojilo s vyhlásením o mimoriadnom stave v mnohých krajinách a štátoch USA. Coronavirus je vnímaný ako pandémia. Nemeckí odborníci v oblasti zdravia pripustili, že vírus nie je vystopovateľný, zatiaľ čo Americké centrum pre kontrolu chorôb dalo Američanom pokyn, aby sa pripravili na situáciu „čo keby“.

Vírus „corona“ pomenovaný po sérii korunových hrotov na svojom povrchu, má potenciál vytvárať celosvetové hospodárske recesie, zastaviť cestovanie, medzinárodné dodávky, a čo je najdôležitejšie významné ľudské utrpenie a straty na životoch. Aj keď nikto nemôže s istotou poznať konečný lekársky dopad koronavírusu, jeho celosvetový účinok, či už je založený na realite alebo vnímaní, sa jasne začal.

Koronavírus navyše spôsobuje celosvetovú eskaláciu strachu a úzkosti: osobné obavy, rodinné obavy, spoločenské obavy, globálne obavy. To vyvoláva zásadnú otázku: Ako by sme mali udržiavať vnútorný pokoj počas tejto pandémie? Aj keď je osud koronavírusu neistý, kresťanská reakcia naň je NIE.

Okrem všetkého potrebného a vhodného aktívneho úsilia na zabránenie jeho šírenia a na zabránenie nákazy musí kresťan vidieť toto vírusové vypuknutie úplne v kontexte dôvery viery a Božej prozreteľnosti. Jedným z možných dôvodov, prečo Boh aspoň zatiaľ dovolil takéto globálne choroby, je vrátiť nás k našim skutočným prioritám: k Bohu, ktorý nás miluje, a k rodinám a priateľom, ktoré nám dal. Tu sú tri základné piliere kresťanského života, ktoré nám môžu pomôcť pri udržiavaní nášho duchovného a vnútorného mieru počas blížiacej sa výzvy proti vírusu Corona:

Pilier 1 – Modlite sa viac
Je iróniou, že niekedy reagujeme na ťažké časy nepokojom, aktivitou čiastočne aj kvôli našej zvýšenej úzkosti. Kresťania by sa mali radšej vracať k zvýšenej modlitbe, ktorá zostáva trvalým kresťanským liekom na všetky obavy a strach. Nie je prehnaným tvrdením, že všetky ľudské výzvy môžu nájsť svoju najlepšiu odpoveď a nápravu v Eucharistii. Ježiš je Eucharistia. Eucharistia je Ježiš. Kresťania veria, že Ježiš je Alfa a Omega a jeho sväté a eucharistické srdce má najúčinnejšie riešenie a dodáva útechu v každej ľudskej skúške.

Častejšie prijímanie Ježiša v svätom prijímaní v omši, denné prebývanie s Ježišom v eucharistickej adorácii, odovzdávanie všetkých starostí našich sŕdc pri Najsvätejšej sviatosti – toto sú nebeské balzamy pre preťažené pozemské srdcia. Rovnako ako Ján, milovaný učeník (Jn 13, 25), keď symbolicky položíme svoju hlavu na Ježišovo srdce pred Najsvätejšou sviatosťou, môžeme pocítiť, ako sa strach a úzkosť rozplynú v okamihu.

Pilier 2 – Nadprirodzená hodnota utrpenia
Utrpenie, ktoré Cirkev vo svojej podstate nikdy nevnímala ako dobro, môže viesť k nadprirodzene transformačnej vlastnosti, ktorú nemožno nahradiť žiadnou ľudskou skúsenosťou. Svätý Ján Pavol II. to povedal takto: „Práve utrpenie, viac ako čokoľvek iné, vyčistí cestu milosti, ktorá premení ľudské duše”(Salvifici Doloris, 27).

Je potrebné pripomenúť aj kresťanom, že sme boli spasení utrpením a takisto sa musíme zachrániť utrpením. V liste Kolosanom 1, 24 hovorí sv. Pavol o vznešenom povolaní: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ Spojením našich súčasných utrpení vrátane tých, ktoré súvisia s coronavírusom, spolu s utrpením Ježiša na kríži, môžeme mať spoluúčasť na nadprirodzených milostiach, ktoré Ježiš na Kalvárii vydobyl za spásu našich bratov a sestier.

Veľký Ján Pavol II. ďalej vysvetľuje: „Každý je takisto povolaný podieľať sa na tom utrpení, prostredníctvom ktorého sa vykúpenie dosiahlo. Je povolaný podieľať sa na tomto utrpení, prostredníctvom ktorého bolo vykúpené aj celé ľudské utrpenie. Keď Kristus priniesol vykúpenie utrpením, pozdvihol ľudské utrpenie na úroveň vykúpenia. Každý človek sa tak môže vo svojom utrpení podieľať na spáse v Kristovom utrpení. (Salvifici Doloris, 19). Zahŕňa to univerzálne kresťanské povolanie, ktoré je podľa slov pápeža sv. Jána Pavla „spoluvykupiteľské v Kristovi“.

Tradičná úloha Márie, Matky Ježišovej, ako spoluvykupiteľky, poskytuje konečný príklad nadprirodzenej hodnoty zjednotenia našich ľudských utrpení s Vykupiteľom za spásu druhých. Ján Pavol opäť vysvetľuje: „Na Kalvárii prežívala Mária utrpenie spolu s Ježišovým utrpením. Ono dosiahlo intenzitu, ktorú si z ľudského hľadiska možno len ťažko predstaviť, ale bolo záhadným a nadprirodzene plodným pre vykúpenie sveta” (Salvifici Doloris, 25).

Nemýľte sa: Mária je spoluvykupiteľkou. Ona dala život nášmu Spasiteľovi, ona trpela s ním pri päte kríža. Mária ako nepoškvrnená ľudská bytosť mala jedinečnú účasť s Ježišom a pri Ježišovi na historickom diele vykúpenia, ako to všetci pápeži, svätí, mučeníci a mystici učili.Čím viac Cirkev uznáva jej jedinečnú úlohu pri vykúpení, tým lepšie budeme stelesňovať svoje vlastné kresťanské úlohy Ježišových spoluvykupiteľov v procese ľudskej spásy a pri transformácii potenciálne nových utrpení spôsobených koronavírusom na nadprirodzené víťazstvo.

Pilier #3 – Obráťte sa na Máriu
Prví kresťania dobre poznali silu vzývania Márie, Matky Božej a duchovnej Matky všetkých národov v čase katastrofy. Starodávna mariánska modlitba Sub Tuum Praesidium (Pod Tvoju ochranu) vzýva Matku Božiu najmä v časoch skúšky a prenasledovania v ranej cirkvi, aby prijala jej jedinečný materský príhovor v najzávažnejších potrebách. Dejiny znovu a znovu svedčia o pravde, že vzývanie Matky všetkých národov v čase potenciálnej katastrofy vedie k osobnému duchovnému mieru a historickému globálnemu upokojeniu.

Spolu s veľkou a silnou modlitbou ruženca sa odporúča aj každodenná modlitba Matky všetkých národov. Táto silná modlitba bola Pannou Máriou priamo zjavená počas jej miestnych cirkevne schválených zjavení (1945-1959), aby tak reagovala na globálne nebezpečenstvo skazy, katastrof a vojny. Súčasná epidémia koronavírusov sa určite prejavuje ako legitímna katastrofa.

Modlitba Panny Márie všetkých národov s viac ako 50-násobným imprimatur od kardinálov a biskupov z celého sveta, bola zjavená Pannou Máriou priamo s prísľubom, že „má veľkú moc pred Božím trónom.“

Túto modlitbu odovzdala Panna Mária aj kvôli tomu, aby pripravila svet na slávnostné definovanie alebo „dogmu“ úlohy ako duchovnej Matky všetkých národov. Panna Mária vo svojich amsterdamských zjaveniach opakovane prisľúbila, že slávnostné vyhlásenie pápeža o jej materských úlohách dovedie k historickému vyliatiu milostí, vykúpenia a mieru pre ľudstvo prostredníctvom najmocnejšieho príhovoru Márie.

Keďže koronavírus a ďalšie zdanlivo všadeprítomné výzvy čelia súčasnej ľudskosti, možno by to bol optimálny čas na „korunovanie Márie“ touto dogmou, čím by sa umožnilo úplné uvoľnenie jej najmocnejšieho materského príhovoru pre svet a pre Cirkev. Zachovajme preto svoj kresťanský pokoj počas koronavírusu. Modlime sa veľkodušnejšie, najmä s naším Eucharistickým Ježišom. Obetujme svoje utrpenie s Ježišom v spoluvykupiteľskom diele. Uznajme mocný príhovor našej Matky a prijímajme Kristov dar pokoja prostredníctvom nasledujúcich týždňov a mesiacov koronavírusu prostredníctvom Duchovnej Matky všetkých národov.

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha, Nech Duch Svätý žije v srdciach všetkých národov, nech ich uchráni od nešťastia, katastrof a vojny. Nech je Matka všetkých národov našou Orodovníčkou. Amen.

zdroj: CatholicExchange

Tip na knihu: Pod ochranným plášťom Márie, Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov, 365 dní s Máriou. Knihy si môžete zakúpiť na stránke Zachej.sk.